Home

Avatud Eesti Fondi strateegia aastatel 2016-2018

Avatud Eesti Fond (AEF) on avalikes huvides tegutsev sihtasutus, mis asutati 19. aprillil 1990. aastal investori ja filantroobi George Sorosi toel. AEF teeb koostööd globaalse avatud ühiskonna toetusfondide võrgustikuga Open Society Foundations, mille Soros lõi 1984. aastal, et edendada avatud ühiskonna väärtusi ja toetada demokraatiat.

AEFi peamine eesmärk on aidata kaasa avatud ühiskonna arengule Eestis ja teistes riikides. Enam kui 20 aasta jooksul on fondi tegevussuunad ulatunud haridusuuendusest moodsa kunsti ja õigusreformini. Täna oleme keskendunud avatud valitsemisele ja sotsiaalsele sidususele. Töötame sellise ühiskonna nimel, mis põhineb osalusdemokraatia ja kodanikuühiskonna põhimõtetel, sotsiaalsel õiglusel, erinevuste austamisel, sallivusel ning võrdsetel võimalustel otsustusprotsessides. Selle saavutamiseks kujundame ise ning toetame ka teiste vabaühenduste ja võrgustike algatusi. Samuti vahetame kogemusi demokraatliku siirde teel olevate riikidega ja teeme piiriülest koostööd nii Euroopa tasandil kui ka laiemalt.

Missioon

Avatud Eesti Fondi missioon on aidata kaasa elujõuliste ja sallivate demokraatiate arengule, mille valitsused vastutavad oma kodanike ees. Selle saavutamiseks viime ellu ja toetame erinevaid algatusi, mis suurendavad otsustusprotsesside avatust ja demokraatlikkust, ergutavad sisukat ja kaasavat dialoogi ühiskonnas ning edendavad inimväärset elukeskkonda. Aitame kujundada ja seisame poliitikate eest, mis lähtuvad inimeste põhiõigustest ja suurendavad ühiskonnas õiglust ja läbipaistvust.

Strateegilised suunad

Aastatel 2016-2018 keskendub AEF oma tegevuses kahele põhiteemale:

  1. avatud valitsemine;
  2. põhiõigused ja sotsiaalne sidusus.

Strateegiliste valdkondade raames viime ellu omaalgatusi ja toetame fondi eesmärkidega haakuvaid projekte. Lisaks algatame strateegilisi eesmärke toetavaid programme (nagu näiteks Vabaühenduste Fond) ja korraldame projektikonkursse.

Avatud ja läbipaistva valitsemise valdkonnas on meie eesmärgid: 

  • avatud ja läbipaistev valitsemine nii avalikus sektoris kui ka kodanikühiskonnas;
  • kodanikuühiskonna aktiivne osalemine poliitikaprotsessides ning kodanike, vabakonna ja valitsuse suurem võimekus jõuda koostöös poliitikaotsusteni, mis lähtuvad avatud ühiskonna väärtustest ja avalikust huvist ning loovad ühiskonnas positiivseid muutusi;
  • uute kaasavate ja läbipaistvate demokraatiamudelite arendamine, eriti e-vahendite abil, samuti avalikule teabele juurdepääsu soodustamine.

Põhiõiguste ja sotsiaalse sidususe valdkonna eesmärgid on: 

  • laiem teadlikkus põhiõigustest ja -vabadustest ning nende järgimine;
  • võitlus diskrimineerimise, eelarvamuste, sallimatuse ja võõravihaga, eritähelepanuga haavatavatel ja vähemusgruppidel;
  • sotsiaalse sidususe edendamine, suurendades ühiskonnaliikmete (eriti noorte) teadlikkust demokraatlikest väärtustest ja pühendumust demokraatlikele praktikatele.

Kuidas me töötame?

Strateegiliste tegevussuundade raames algatab ja toetab fond uuenduslikke projekte, mis aitavad vabaühendustel, rohujuureliikumistel, sõltumatutel võrgustikel ja vähemate võimalustega ühiskonnagruppidel edendada avatud ja läbipaistvat valitsemist ning osaleda tulemuslikult poliitikaprotsessides ja -aruteludes. Meie tegevuses on kesksel kohal huvikaitse toetamine ning erinevate valitsusväliste võrgustike võimekuse tõstmine.

Juhtimine

Avatud Eesti Fondi juhib kuni 11-liikmeline nõukogu, kuhu kuuluvad erinevate AEFi tegevustega haakuvate valdkondade asjatundjad. Nõukogu liikmed valitakse 4 aastaks ning uued liikmed võetakse vastu nõukogu konsensusega. Muudel juhtudel teeb nõukogu otsuseid poolthäälteenamusega. Nõukogu seab fondi strateegilisi suundi ning otsustab fondi programmi-, juhtimis-, valitsemis-, investeerimis- ja toetuspoliitika üle. Nõukogu kiidab heaks ka kõik fondi väljaantavad toetused.

Strateegia ja nõukogu suuniste elluviimise eest vastutab juhatus, kes korraldab koos töötajatega fondi igapäevategevust.

Koostöö

Oma mõju laiendamiseks teeme koostööd erinevate organisatsioonidega, sh mõttekodade, seltside, kodanikuliikumiste, fondide, sotsiaalsete ettevõtete ja avaliku võimuga. AEF on Eesti vabaühenduste liidu EMSL asutajaliige ja üle-euroopalise fondide katusorganisatsiooni European Foundation Centre, kodanikuühenduste võrgustiku European Citizen Action Service ja rahvusvahelise inimõiguste doonororganisatsiooni Ariadne liige.

Fondi kontor asub Tallinnas ja fond tegutseb nii Eestis kui ka Euroopa ja rahvusvahelisel tasandil. Erilise tähelepanu all on Euroopa Liidu idanaabrid, Venemaa ja teised tärkava kodanikuühiskonnaga riigid.

Kommunikatsioon ja infovahetus

Fond teeb koostööd trüki-, online- ja ringhäälingumeediaga. Anname elektroonselt välja aastaraamatuid, iganädalast uudiskirja, toodame audiovisuaalseid materjale, edastame teavet veebilehe ja sotsiaalmeedia kanalite kaudu.

Olulised põhimõtted

AEF lähtub oma tegevuses vabaühenduste eetikakoodeksist. Fondi töötajad ja esindajad peavad käituma ausalt ja eetiliselt nii suhetes üksteisega kui ka stipendiaatide, partnerite, teenusepakkujate, kogukonnaliikmete ja avalikkusega.

Fondi tegevuses on välistatud igasugune diskrimineerimine päritolu, rahvuse, kodakondsuse, soo, vanuse, poliitilise või usulise kuuluvuse, seksuaalse orientatsiooni, perekonnaseisu, peresuhete, majandusliku või tervisliku seisundi alusel. Fondi eesmärk on kohelda kõiki inimesi austusega ja edendada positiivset töökeskkonda.

Nõukogu liikmed, töötajad ja eksperdid järgivad huvide konflikti ennetamise põhimõtteid, mille eesmärk on tuvastada, hinnata ja tegeleda mis tahes tegeliku, potentsiaalse või näilise huvide konfliktiga.

Finantspoliitika

Avatud Eesti Fondi finantsvahendite kasutamine on rangelt kontrollitud. Lõppvastutus AEFi eelarve ja vahendite kasutamise eest lasub nõukogul, andmed fondi majandustegevuse kohta avaldatakse iga-aastases majandusaasta aruandes. Nõukogu määrab igal aastal sõltumatu audiitori, kes viib kooskõlas tunnustatud auditeerimisstandarditega läbi raamatupidamise aastaaruande auditi ja esitab selle põhjal arvamuse.

Avatud Eesti Fond (AEF) on heategevuslik valitsusväline sihtasutus, mis arendab avatud ühiskonda Eestis ja mujal.