Home

EMP toetuste Vabaühenduste Fondi kahepoolse koostöö toetuste taotlusvoor

Kutse taotluste esitamiseks

2015.a. jooksul on sõja ja konflikti piirkondadest Euroopasse saabuvate pagulaste arv mitmekordistunud. Paljud Euroopa riigid ei ole põgenike saabumiseks valmis, puuduvad oskused ja kogemused nende vastuvõtmiseks ja lõimimiseks kogukonda, ühiskonnas on levinud eelarvamused ja sallimatus võõra ja tundmatu suhtes, mis pahatihti viivad ekstremismi ja vihakõne levikule. Sellises olukorras on oluline roll vabaühendustel, kes saavad aidata kujundada avalikkuse seisukohti ja teha selgitustööd, jälgida, et pagulaste inimõigusi ei rikutaks ning aidata neil sulanduda uude kogukonda.

Taotlusvoor

EMP toetuste üheks eesmärgiks käesoleval programmiperioodil on hoogustada koostööd abisaajariikide ning doonorriikide vahel.  Seepärast kuulutab EMP toetuste vabaühenduste fond välja täiendava taotlusvooru  vabaühendustele, et hoogustada koostööd ning vahetada kogemusi Eesti ning fondi doonorriikide, st Norra, Islandi ja Liechtensteini organisatsioonide vahel. Vajadusel võivad projekti olema kaasatud ka rahvusvahelised organisatsioonid.

Toetust saavad taotleda vaid avalikes huvides tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused,

1.       kes on tegusad vähemalt  1 aasta jooksul;

2.       kellel ei ole ärilisi eesmärke;

3.       kes on sõltumatud kohalikust omavalitsusest ja riigist, poliitilistest parteidest ja äriühingutest;

4.       mis ei ole asutatud tulu teenimiseks ega seisa oma liikmete majanduslike huvide eest.

5.       Ühendused peavad omama kogemusi vähemalt ühe alljärgneva teemaga tegelemisel:

 • võitlus vihakõne, sallimatuse ja võõravihaga (sh avalikud kampaaniad ja informeerimine);
 • töö rahvusvahelist kaitset taotletavate ja selle saanud inimestega, nende  lõimimine Eesti ühiskonda:

Toetuse eraldamise tingimuseks on:

 • vähemalt üks kaasatav partner-organisatsioon peab tegutsema Norras, Islandis või Liechtensteinis;
 • partnerid annavad sisulise panuse projekti eesmärkide saavutamisse tuues uut teadmist ja kogemust;
 • kulud, mille katmiseks täiendavat toetust küsitakse, on projekti eesmärkide saavutamiseks põhjendatud ja vajalikud;
 • koostööpartneriteks võivad olla nii avaliku kui mittetulundussektori organisatsioonid ja rahvusvahelised organisatsioonid.

Toetust on võimalik kasutada kohtumiste, seminaride, koolituste korraldamiseks ning neil osalemiseks Eestis või doonorriikides . Kui projekti on kaasatud rahvusvahelised organisatsioonid, siis tegevus võib toimuda muujal, kui see on hädavajalik, proportsionaalne ja otstarbekas.

Toetust saab küsida tegevusteks, mille eesmärgiks on muuhulgas näiteks:

 • uute teadmiste, kogemusteja praktikate vahetamine,
 • efektiivsete praktiliste töömeetodite kogumine;
 • ühised arutelud kogemuste vahetamiseks ja praktikate kujundamiseks, huvikaitse ja kampaaniate väljatöötamiseks ja läbiviimiseks;
 • koostöövõrgustike loomine, tugevdamine ja laiendamine.

Toetuse suurus ja kasutamise periood:

Maksimaalne toetussumma ühe projekti kohta on 2 500 EUR

Kokku on toetusteks võimalik jagada 18 000 eurot.

Toetusest saab katta plaanitavate tegevuste kulud 100% ulatuses.

Projektid tuleb läbi viia perioodil jaanuar – märts 2016.a.

Abikõlbulikud kulud:

Projekti abikõlblikud kulud on projekti elluviija või partnerite poolt reaalselt tehtud kulud, mis tekivad lepingus fikseeritud abikõlblikkuse perioodil,  on projekti eesmärgi ja tegevustega otseselt seotud ning eelarvesse planeeritud,  on proportsionaalsed  ning projekti elluviimiseks vajalikud; mida kasutatakse säästlikult, tõhusalt ja efektiivselt ning eranditult projekti eesmärgi saavutamiseks; on eraldatavad ja tõendatavad, raamatupidamises nõuetekohaselt kajastatud ning on kooskõlas Eesti Vabariigi seadustega. 

Kõik projekti elluviimisel tehtud kulud peavad olema tõendatud laekunud arvete või võrdväärset tõendusväärtust omavate raamatupidamisdokumentidega.

 Toetust saab kasutada järgmiste kulude katmiseks: 

 • reisikulud,
 • päevarahad/toitlustuskulud,
 • majutuskulud,
 • ruumide üür,
 • transpordikulud
 • muud põhjendatud kulud kohtumiste ja ürituste korraldamiseks ja neil osalemiseks (tasud jms).  

Taotlemine

Tähtaeg kahepoolse koostöö taotluste esitamiseks on 9. detsember  2015  hiljemalt  kl 23:59

Taotlus vormistatakse Vabaühenduste Fondi taotlusvormil inglise keeles.

 Taotlusvormile lisatakse projektijuhi CV.

Taotlused tuleb esitada ühes eksemplaris elektroonselt e-posti aadressile: vyf@oef.org.ee

Lae alla taotlusvorm siin

Projektijärgse aruande vormi leiad siit

Taotluste hindamine

Et garanteerida taotluste paindlik läbivaatamine delegeerib AEF-i nõukogu taotluste läbivaatamise ja rahastamise/mitterahastamise kohta otsustamise tegemise 3st inimesest koosnevale hindamiskomisjonile. AEF-i nõukogu informeeritakse hindamiskomisjoni otsustest jooksvalt ja heakskiidetud taotlused kinnitab AEF-i nõukogu tagantjärgi.

Otsused toetuste eraldamise kohta tehakse  kahe nädala jooksul ning  projektid peavad olema lõpetatud hiljemalt 31.märtsiks 2016.a.

Vabaühenduste Fond on Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) toetuste, mida rahastavad Norra, Island ja Liechtenstein,  programm. Toetusskeem on sihitud mittetulundussektori tegutsemiskeskkonna ja ühenduste tegevusvõimekuse parandamiseks, et suurendada vabakonna rolli sotsiaalse õigluse, demokraatia ning jätkusuutliku arengu tagamisel. EMP ja Norra toetusedloodi seoses Euroopa Liidu (EL) ja Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) laienemisega 2004. aastal. 2010. aastal kirjutasid doonorriigid ja EL alla teise EMP ja Norra toetusperioodi lepingule, millega eraldati 1,79 miljardit eurot 13 liikmesriigi (Bulgaaria, Ungari, Poola, Kroaatia, Läti, Rumeenia, Küpros, Leedu, Slovakkia, Tsehhi, Malta, Sloveenia ja Eesti ) programmide rahastamiseks. Toetuste üldeesmärgiks onaidata kaasa majandusliku ja sotsiaalse ebavõrdsuse vähendamisele Euroopas ja tugevdada kahepoolseid suhteid doonorriikide ja abisaajariikide vahel. Avatud Eesti Fond on EMP Vabaühenduste Fondi elluviija Eestis, aastatel 2012–2014 eraldatakse kodanikuühiskonna edendamiseks ligi 2 miljonit eurot.

 

Lisainformatsioon:

Jelena Katsuba

Avatud Eesti Fond/Open Estonia Foundation

+372 615 5700 (E-N 9-17)

e-mail jelena@oef.org.ee

www.oef.org.ee

Avatud Eesti Fond (AEF) on heategevuslik valitsusväline sihtasutus, mis arendab avatud ühiskonda Eestis ja mujal.