Home

Täiendav toetus kahepoolse koostöö arendamiseks

EMP toetuste üheks eesmärgiks käesoleval programmiperioodil on hoogustada koostööd abisaajariikide (sh Eesti) ning doonorriikide Norra, Islandi ja Liechtensteini vahel.

 Peale võimalust taodelda stardiraha  ühisprojektide ettevalmistamiseks, on toetust saanud organisatsioonidele võimalust kaasata täiendavalt käimasolevatesse suurprojektidesse partnereid Norrast, Islandilt või Liechtensteinist.

Toetust on võimalik kasutada kohtumiste, seminaride ja töötubade korraldamiseks ning muudeks ühistegevusteks Eestis või doonorriikides, mille eesmärgiks on muuhulgas näiteks:

  • projekti tutvustamine ja Eesti kogemuse jagamine, sarnaste tegevuste katsetamine partnerriigis
  • partnerriigist projektiks vajalike teadmiste, praktikate ja kogemuste kogumine
  • ühised arutelud kogemuste vahetamiseks ja praktikate kujundamiseks, rahvusvaheliseks huvikaitseks
  • koostöövõrgustike tugevdamine ja laiendamine, kokkulepete saavutamine tulevasteks ühisprojektideks jne

Täiendavat toetust saab kasutada järgmiste kulude katmiseks:  reisikulud, päevarahad, majutuskulud, muud põhjendatud kulud kohtumiste korraldamiseks.  

Maksimaalne toetussumma ühe projekti kohta on 2500 EUR, mis võib katta plaanitavate tegevuste kulud 100% ulatuses. 

 Oma taotlusi saab esitada jooksvalt, kasutades selleks taotlusvormi.

 

NB! Taodelda saavad vaid ühendused, mis on saanud VÜFi toetust oma suurtele või võrgustiku proejktidele ning kelle projektid veel kestavad.

 

Et garanteerida taotluste paindlik läbivaatamine delegeerib AEF-i nõukogu taotluste läbivaatamise ja rahastamise/mitterahastamise kohta otsustamise tegemise hindamiskomisjonile, kuhu kuuluvad Vabaühenduste Fondi koordinaatorid ja Avatud Eesti Fondi juhataja.       

AEF-i nõukogu informeeritakse hindamiskomisjoni otsustest jooksvalt ja heakskiidetud taotlused kinnitab AEF-i nõukogu tagantjärgi. 

 

Lisainformatsioon:

Katrin Enno

katrin@oef.org.ee

 

Avatud Eesti Fond (AEF) on heategevuslik valitsusväline sihtasutus, mis arendab avatud ühiskonda Eestis ja mujal.