Home

Prioriteetsed valdkonnad

Vabaühenduste Fond toetas projekte, mis:

 • aitavad kaasa demokraatlike väärtuste, sh inimõiguste edendamisele;
 • parandavad vabaühenduste eestkostesuutlikkust ja tugevdavad rolli demokraatia "valvekoerana";
 • tõstavad vabaühendus(t)e tegutsemisvõimekust.

Projektikonkursid toimuvad kolmel järjestikusel aastal: 2012.a, 2013.a ning 2014.aasta sügisel.

NB! Suurtele ja võrgustiku projektidele sügisel 2014 enam toetust taotleda ei saa!

Taotlusvoorud kuulutatakse välja vähemalt 2 kuud enne taotluste esitamise tähtaega – nii jääb piisavalt aega tingimustega tutvumiseks ning läbimõeldud ja toimiva projekti koostamiseks.

1. Demokraatlike väärtuste, sh inimõiguste edendamise ning eestkostesuutlikkuse edendamise projektid: 

Projektide sisu pidi keskenduma järgmisele:

a) Demokraatlike väärtuste, sh inimõiguste edendamine

Toetati algatusi, millega vabaühendused võimendavad teadlikult ja strateegiliselt oma rolli demokraatlike väärtuste, sh inimõiguste hoidjate ja edendajatena; katsetavad selleks uusi lähenemisi ning viivad läbi hoiakuid kujundavaid ja avalikku dialoogi suurendavaid algatusi. Konkursile olid oodatud projektid, mille keskmes on:

 • demokraatia- ja inimõigusalast teadlikkust ja haridust edendavad tegevused;
 • avalikud arutelud soo, puude, rahvuse, vanuse, seksuaalse orientatsiooni, usulise kuuluvuse, vm tunnuse alusel moodustunud ühiskonnagruppide fundamentaalsete vajaduste üle;
 • kodanikuaktiivsuse ning osalusdemokraatia tõstmiseks vähemesindatud või haavatavate gruppide jõustamine (koolitused, toetavad võrgustikud);
 • võrdsust edendavad ja diskrimineerimist vähendavad tegevused (sh. teenustele nagu informatsioon, nõustamine, jms ligipääsu parandamine) ning nende tulemuste vahendamine ühiskonnale;
 • tegevused kultuuridevahelise dialoogi julgustamiseks ja vähemesindatud gruppide aktiivsemaks kaasamiseks vabaühenduste tegevustesse.

Hea projektiplaan sisaldab muuhulgas koostööd vabakonnas, üksteiselt õppimist ja väärt kogemuste jagamist, demokraatlikke väärtusi ning inimõigusi edendavate vabaühenduste tegutsemisvõimekuse tõstmist.

Projektid võisid olla esitatud:

 • suurprojektina - toetussumma 25 000-40 000 eurot, kestvus kuni 18 kuud
 • võrgustikuprojektina - toetussumma 75 000-100 000 eurot, kestvus kuni 24 kuud

b) Eestkostevõime parandamine ja valvekoera rolli jõustamine

Toetati läbimõeldud ja mitmetahulisi huvikaitseprotsesse, mis aitavad vabaühendustel kasvada professionaalsemateks ja aktiivsemateks osalejateks poliitikakujundamises ning otsusetegemises. Konkursile olid oodatud projektid, mille keskmes on:

 • vabaühenduse liikmete ja sihtrühmade kaasamine seisukohtade kujundamiseks ja väljendamiseks, avalikkuse teavitamine, aktiivne osalemine konsultatsioonides, ja muud asjakohased tegevused strateegiliselt läbimõeldud eestkosteplaani elluviimiseks;
 • uudsete lähenemiste ja meetodite katsetamine huvikaitsetöös;
 • uurimused, analüüsid või mõjude hindamised argumentatsiooni professionaalsuse tõstmiseks;
 • poliitikamonitooringud ja järelvalvealgatused avaliku sektori tegevuse läbipaistvuse suurendamiseks.

Hea projektiplaan keskendub probleemile, mida soovitakse eestkostetegevustega lahendada ning näeb muuhulgas ette koostööd ja kogemuste vahetamist vabakonnas, eestkõnelemise strateegilist planeerimist ja mõjude hindamist, vabaühenduse võimekuse tõstmist eestkosteprotsesside läbiviimisel.

Projektid võisid olla esitatud:

 • suurprojektina - toetussumma 25 000-40 000 eurot, kestvus kuni 18 kuud
 • võrgustikuprojektina - toetussumma 75 000-100 000 eurot, kestvus kuni 24 kuud

2.  Ühenduste tegutsemisvõimekuse tõstmiseks algatatud väikeprojektid:

Toetussumma suurus ühele projektile on 5000-7500 eurot ning projekti kestvus kuni 9 kuud. Sisu poolest peaks projekt keskenduma järgmisele:

Toetatakse vabaühenduse arenguvajadustest lähtuvaid projekte, millega kaasatakse vabakonna tegemistesse uusi hakkajaid inimesi, parandatakse juhtimist ja kaasamist liikmesorganisatsioonides, tõstetakse ühenduste majanduslikku suutlikkust ning suurendatakse professionaalseid teadmisi ja oskusi kolmandas sektoris. Projektikonkursile on oodatud projektid, mille keskmes on:

 • uute teadmiste, oskuste ja inimeste toomine kolmanda sektori tegemistesse (vabatahtlike kaasamine, sektoritevahelised partnerlused);
 • algatused liikmesorganisatsiooni juhtimise parandamiseks;
 • tegevused ühenduse finantssuutlikkuse tõstmiseks – sh sotsiaalne ettevõtlus, annetuste kogumine jms;
 • üksteiselt õppimine ja kogemuste vahetamine (sh mentorlusprogrammid, varasemate projektide tulemuste levitamine ja jagamine);
 • koolitustegevused organisatsiooni professionaalsuse tõstmiseks, mh. teenuste osutamisel.

Eraldi tähelepanu all on vähemusrahvuste vabaühenduste kaasatust ja võimekust tõstvad projektid.

NB! Viimane konkurss väikeste tegutsemissuutlikkuse tõstmise projektide esitamiseks toimub 2014. aasta sügisel. 

Lisainfo:

Jelena Katsuba
Programmi koordinaator
jelena@oef.org.ee 

 

Avatud Eesti Fond (AEF) on heategevuslik valitsusväline sihtasutus, mis arendab avatud ühiskonda Eestis ja mujal.