Home

Projektide hindamine ja valik

 

Taotlusi hinnatakse kolmes etapis:

Esmane abikõlblikkuse hindamine  - kontrollitakse taotluste vastavust nõuetele ja abikõlblikkuse reeglitele: taotleja abikõlblikkus, taotluse vormikohasus, kulude abikõlblikkus, kaasfinantseeringu olemasolu. Kui taotluse vormistuses on puudused, antakse nende kõrvaldamiseks aega 3-5 tööpäeva. Kui tehnilisel hindamisel selgub, et taotleja või taotlus ei ole programmi tingimustega kooskõlas, või kui taotleja ei kõrvalda puudusi tähtajaks, ei läbi taotlus tehnilist hindamist.

Sisu hindamine - sõltumatutest ekspertidest koosnev hindamiskomisjon annab projektile hinnangu kokkulepitud hindamiskriteeriumite alusel. Hindamiskomisjon võib teha põhjendatud ettepanekuid projektide riskide vähendamise eesmärgil tegevuskava täiendamiseks või eelarve muutmiseks. Ettepanekud edastatakse valikukomisjonile.  Projektid, mis saavad kokku vähem kui 60 punkti või mille kooskõla taotlusvooru eesmärkidega on hinnatud vähem kui 15 punktiga, ei läbi sisulist hindamist

Lõplike taotluste läbivaatamine ja toetusotsuse tegemine – valikukomisjon vaatab läbi ekspertide hinnangute alusel kujunenud pingerea ja hindajate kommentaarid ning teeb programmi eesmärke ja taotlusvoorus jagamisele kuuluvat summat silmas pidades ettepaneku toetuste eraldamiseks AEFi nõukogule. Valikukomisjonil on õigus hindamiskomisjoni poolt esitatud pingerida muuta,  otsust põhjendades. Sellisest otsusest teavitatakse taotlejat, keda otsus mõjutas.

 

2015. aastal valikukomisjoni kuuluvad:

Agu Laius – SA Kodanikuühiskonna Sihtkapitali juhataja, komisjoni esimees.

Ants Sild - AEF nõukogu esimees, IT ja strateegilise juhtimise konsultant

Heldur Meerits - AEF nõukogu liige, investor ja ettevõtja

Kaidi Holm – Juhatuse Kompetentsikeskus, kogenud vabaühenduste koolitaja-arendaja

Aleksandr Aidarov -  Kultuuriministeeriumi kultuurilise mitmekesisuse osakonna nõunik, rahvusvähemuste ja integratsiooni teemade asjatundja

 

Vaata ka:

Avatud Eesti Fond (AEF) on heategevuslik valitsusväline sihtasutus, mis arendab avatud ühiskonda Eestis ja mujal.