Home

Projektid demokraatlike väärtuste sh inimõiguste edendamiseks

MTÜ Lastekaitse Liit

“Lapse hääl!”

Toetussumma: 90 000 EUR

Projekti tutvustava veebilehe leiad siit.

ÜRO Lapse õiguste konventsioon rõhutab laste osalemise- ja kaasamise olulisust, kuid mitmed Eesti uuringud kinnitavad, et 25 % elanikkonnast on veendunud, et lapse arvamusega ei pea arvestama. Käesoleva projekti eesmärgiks on edendada ühiskonnas teadlikkust lapse õigustest ja lapse õiguste olukorrast, et sidusteadmisi mõtestatult lapsi, noori ja täiskasvanuid kaasavalt laste parimates huvides tulemuslikult kasutada. Projektiga luuakse eeldused ja kaasatakse lapsed vanuses 14-16 eluaastat lapse õiguste monitooringuks, kasutades Save the Children Moldova poolt väljatöötatud metoodikat. Tegevuste fookus on suunatud ennekõike Ida-Virumaa laste õiguste edendusele, kuid projekti tulemustest ja metoodilistest materjalidest saab osa terve Eesti. Rahvusvahelist praktikat ning laste monitooringust saadud teavet kasutades töötatakse välja lapse õiguste baasõppemoodul, mida hakatakse rakendama partnerülikoolides Eestis. Kaasatuse ja süsteemse koostöö kaudu areneb lapse õigustele suunatud eestkosteline koostöö vabaühenduste, omavalitsuste ning erinevate riiklike institutsioonide vahel.

MTÜ Eesti Erinoorsootöö Ühing noOR

"Avatud meeled" töötoad koolides ja lasteaedades

Toetussumma: 30 137 EUR

Projekti tutvustava veebilehe leiad siit.

Projekti eesmärgiks on ühiskonnas sallivuse ja mõistvuse suurendamine erivajaduste inimeste suhtes läbi koostegemise ja isikliku kogemuse. Projekti käigus koolitatakse välja grupp noori, kelle hulka kuuluvad nii tavanoored kui erivajadustega noored, kes hakkavad läbi viima puudetemaatilisi töötubasid. "Avatud Meelte" töötoad viiakse läbi üldhariduskoolides, lasteaedades ning noortekeskustes, kaasates seega projekti tegevusse erineva profiiliga organisatsioone. Läbi antud kohtumiste soovitakse suurendada nii organisatsioonide kui noorte poolset avatust erivajadustega inimestega suhtlemisel, panustades oma tegevustega seega kaasavama ühiskonna tekkele.

Eesti Noorteühenduste Liit

"Noorte Varivalimised 2013"

Toetussumma: 40 000 EUR

Projekti tutvustava veebilehe leiad siit.

“Noorte varivalimised 2013” on kohalike omavalitsuste valimistele eelnev üle-Eestiline projekt, mis toetab noorte aktiivseks kodanikuks kujunemist, demokraatia arengut, noortepoliitika tähtsustamist, sotsiaalset kaasatust ning ühiskonna harituse tõstmist valimiste ja riigijuhtimise eripärade ja olulisuse osas. Keskne eesmärk on Eestis elavatele noortele vanuses 13-20 teadvustada kohalike omavalitsuste valimiste olulisust, erakondade rolli ning riigivalitsemise spetsiifikat. Projekt kulmineerub 13-17 aastastele valimissimulatsiooniga kõikides maakonnakeskustes sedel- ja elektroonilise hääletuse kaudu koostöös Vabariigi valimiskomisjoniga. Projekti lisategevused, mis kannavad peamist kodanikuharidust edendavat funktsiooni, on suunatud kuni 20-aastastele noortele. Projekt sisaldab debatte, paneeldiskussioone, simulatsioonimänge, essee- ja fotokonkurssi, internetipõhist varivalimiskooli, noorte ühiskondlikku aktiivsust ja valimiseelistusi käsitlevat uuringut, meediatööd. Projekti olulisimateks partneriteks on Eesti Õpilasesinduste Liit, TLÜ Riigiteaduste Instituut ja TLÜ Riigiteaduste Instituudi üliõpilasnõukogu Civitas.

MTÜ Miikaeli Ühendus

"Nõustamiskeskuse loomine, et tõsta koolide suutlikkust HEV õpilaste õppesse kaasamiseks"

Toetussumma: 36 000 EUR

Projekti tutvustava veebilehe leiad siit.

Projekti eesmärgiks on luua Miikaeli Ühenduse Nõustamiskeskus, et tõsta koolide suutlikkust hariduslike erivajadustega laste õppesse kaasamisel. Miikaeli Ühendus on oma tegevuse kestel suutnud luua eksperthinnangute süsteemi, mis lubab kaasata iga õpilast õppetöösse vastavalt tema võimetele, eripäradele, vajadustele. Valdavalt selline võimekus mujal Eestis puudub. Samas erivajadustega laste arv suureneb. Seega on oluline võimaldada kõikidele lastele, kes sellist õppevormi vajavad, sellele ligipääs üle Eesti ja tavakoolide juures. Projekti sihtrühmadeks on partnerkoolide personal (juhtkond, õpetajad, tugipersonal), omavalitsused (Harjumaa, Raplamaa), nõustamiskeskuse edenedes õpilased ning nende pered.

Eesti Patsientide Esindusühing

"Sotsiaalne turvalisus on inimõigus"

Toetussumma: 40 000 EUR

Projekti tutvustava veebilehe leiad siit.

Projekt on suunatud puuetega ja terviseprobleemidega inimeste ning nende omaste (sihtgrupp) inimõiguste paremale teostumisele ning sotsiaalse turvatunde suurendamisele Eesti ühiskonnas. Projektiga edendatakse võrdsete võimaluste loomist, vähendatakse diskrimineerimist ning aidatakse haavatavatel gruppidel osaleda otsustusprotsessis. Projektiga soovitakse algatada arutelusid sihtgrupi fundamentaalsete vajaduste üle; koguda ja analüüsida informatsiooni sihtgrupi probleemidest ja ootustest ning välja kujundada konkreetsed ettepanekud probleemide lahendamiseks koostöös sihtgrupiga; osaleda arvamuste ja ettepanekutega poliitiliste seisukohtade väljakujundamisel sihtgrupi huvide paremaks teostumiseks; algatada ja viia ellu eestkostetegevusi sihtgrupile olulistes teemades ning parandada osapoolte ja otsustajate teadlikkust sihtgrupi probleemidest ja nende lahendamise võimalustest Projektiga soovitakse suurendada sihtgrupile makstavaid toetusi ja parandada neile osutatavate tervishoiu- ja sotsiaalteenuste valikut, mahtu ja kvaliteeti. Lisaväärtusena soovitakse suurendada sotsiaalset turvatunnet kogu Eesti ühiskonnas. Projekti käigus teeb EPE koostööd nii teenuseosutajate, ametnike, poliitikute kui patsientide diagnoosipõhiste organisatsioonidega, kellega on võimalik koostööd jätkata antud projekti teemade osas tänu käesolevale projektile.

Inimõiguste Instituut

"Inimõigused haridussüsteemis - võrgustumine, õpetajakoolitus ning noorte võimestamine"

Toetussumma: 40 000 EUR

Projekti tutvustava veebilehe leiad siit.

Inimõigused haridussüsteemis: võrgustumine, koolitus ning noorte võimestamine Projekti eesmärgiks on panustada süstemaatilistesse positiivsetesse muutustesse inimõiguste hariduse andmisel Eestis nii formaalses kui mitteformaalses haridussektoris, arendades välja inimõigustesõbralike koolide võrgustiku ja pakkudes samade kogukondade vabaühendustele teemakohast koolitust ning uusi ajakohaseid õppematerjale. Erilist tähelepanu pööratakse rahvusvähemuste organisatsioonide ja vene õppekeelega koolide kaasamisele, sh Ida-Virumaal. Projekt panustab ka inimõiguste alase hariduse paremasse koordineerimisesse Eestis, algatades igaaastase inimõiguste õpetamisega tegelevate organisatsioonide kohtumise erinevate projektide ja initsiatiivide tutvustamiseks ning uute partnerluste ning ühisprojektide sõlmimiseks. Projekti partneriteks on Haridus- ja Teadusministeerium, Avatud Vabariik, Norra Helsinki Kommitee.

MTÜ Lahedad Naised Lahedalt

"Kagu-Eesti noorte demokraatiakool"

Toetussumma: 30 521 EUR

Projekti tutvustava veebilehe leiad siit.

Projekti eesmärk on piirkonna noorte demokraatiaalase teadlikkuse tõstmine, nende julgustamine ja äratamine osalemaks otsuste tegemisel ja poliitikate kujundamisel. Projekti raames kutsutakse Kagu-Eesti 17-30 aastaseid noori läbima praktilist ja inspireerivat demokraatiakooli. Plaanis on noortele atraktiivsete õpitubade läbiviimine arendatava metoodika alusel, mille käigus noortegrupid saavad teoreetilised ja praktilised kogemused kodanikuühenduse loomisest kuni selle lõpetamiseni (test-ühendused). Projekti raames soovitakse suurendada nende noorte kodanike arvu, kes ootavad riigilt suuremat osalusdemokraatiat, dialoogi, ärakuulamist ja nende seisukohtadega arvestamist ning kes on valmis ise panustama. Projekti koostööpartner SA Võrumaa Arenguagentuur toetab oma tegevusega noortele suunatud info jagamist, aitab õpitubade teemade ettevalmistuses, tulemuste ja ettepanekute kajastamisel ning edastamisel ning nõustamisel. Koostööpartner korraldusel toimub 2013.a. kodanikekonverents, mille raames toimub käesoleva projekti tulemuste esitlemine.

e-riigi Akadeemia

"e-Kodanikuks Kasvamise Teejuht"

Toetussumma: 29 965 EUR

Projekti tutvustava veebilehe leiad siit.

Projekti üldiseks eesmärgiks on avardada koolinoorte teadmisi ja oskusi toimida aktiivse kodanikuna e-riigi ja infoühiskonna tingimustes. Gümnaasiumiõpilased on selle projekti vahetud ja peamised kasusaajad, kuid noorteni jõudmiseks keskendub projekt kodaniku- ja ühiskonnaõpetuse õpetajate koolitusele ja õpetuse kaasajastamisele. Õpetajatele suunatud tegevustes tehakse koostööd Tartu Ülikooli Narva Kolledžiga, kellega valmistatakse ette e-kodaniku õigusi ja ühiskonnaelus osalemise võimalusi tutvustavad õppematerjalid ning viiakse läbi inspiratsiooniseminar. Õpilaste kaasamiseks olulist avalikku huvi pakkuvate teemade arutellu (nagu näiteks kaasav eelarvemenetlus, linnaplaneerimine vms) ja reaalse osalemiskogemuse pakkumiseks tehakse koostööd omavalitsustega. Projekti tulemusena valmivad koolitusmaterjalid e-kodaniku oskuste arendamiseks ja osalusjuhendid koos täpsete osaluskirjeldustega ja seda toestavate videomaterjalidega. Koostöös kohalike omavalitsustega toimuvad koolinoorte osalusel konkreetsed osalusprojektid.

MTÜ Mondo

"Rohujuure kampaaniad põhiõiguste kaitseks"

Toetussumma: 36 204 EUR

Projekti tutvustava veebilehe leiad siit.

Projekt annab noortele oskused ja väljundi oma huvide ning väärtuste kujundamiseks, aga ka aktiivseks väljendamiseks ja muutuse elluviimiseks. Projekt toetab läbi kodanikuaktiivsuse tegusa kodanikuühiskonna kestlikku arengut. Koolide ja klubide juurde moodustatakse noorte aktivistide grupeeringud, mis viivad projekti jooksul läbi vähemalt 5 avalikkusele suunatud sotsiaalkampaaniat ja dokfilmilinastust. Otseseks sihtrühmaks on keskkoolinoored, laiemaks kasusaajaks aga ühiskond, sest läbi rohujuure kampaaniate ja dokfilmilinastuste tõuseb noorte ja avalikkuse teadlikkus oma põhiõigustest, enesekindlus osaleda ühiskonnas, luua positiivseid muutusi. Noorte toetamiseks pakub MTÜ Mondo erinevaid materjale: kampaaniate käsiraamat, dokumentaalfilmid ja noortele ning nende juhendajatele suunatud koolitus. Saavutamaks suuremat kõlapinda, suutlikkust ja kestlikkust, viiakse noored kokku MTÜde ja sihtgruppidega, kes neid huvitavas kampaaniateemas (nt. keskkonnatemaatika, pagulus, naiste õigused) eestkostega tegelemas on.

Avatud Eesti Fond (AEF) on heategevuslik valitsusväline sihtasutus, mis arendab avatud ühiskonda Eestis ja mujal.