Home

Projektid vabaühenduste huvikaitsevõimekuse edendamiseks

Sihtasutus Eesti Inimõiguste Keskus

"Võrdse kohtlemise võrgustik"

Toetussumma: 73 359 EUR

Projekti tutvustava veebilehe leiad siit.

Projekti peamine eesmärk on aidata kaasa võrdse kohtlemise põhimõtte edendamisele ja levikule ning tõhustada kaitset diskrimineerimise vastu läbi võrgustikupõhise strateegilise huvikaitsetegevuse ning vabaühenduste omavahelise koostöö.

Tulemuste saavutamiseks luuakse erinevate huvigruppide kaitsega tegelevate organisatsioonide omavaheline võrdse kohtlemise võrgustik, mis hakkab dokumenteerima diskrimineerimisjuhtumeid. Saadud tagasiside põhjal koostatakse võrdse kohtlemise seaduse muutmise seaduse eelnõu. Partnerorganisatsioonide juures viiakse läbi huvikaitse seminarid, tõstmaks organisatsioonide võimekust diskrimineerimise vastu võitlemisel.

Projekti tulemusel paraneb vabaühenduste huvikaitsevõimekus, võimekus teha ühiselt koostööd riigi institutsioonidega ning mõjutada neid võrdse kohtlemise põhimõtet paremini järgima ja väärtustama. Suureneb teadlikkus võrdse kohtlemisega seotud probleemidest vabaühenduste ja poliitikakujundajate seas.Projekti partneriteks on erinevate huvigruppide õiguste kaitsega tegelevad organisatsioonid: Eesti Naisteühenduste Ümarlaud, Eesti Puuetega Inimeste Koda, Eesti LGBT Ühing, Eesti Noorteühenduste Liit, Tallinna Inimõiguste Infokeskus.

MTÜ Eesti Pagulasabi

"Huvikaitse võimendamine varjupaiga- ja pagulaspoliitikas"

Toetussumma: 35 458 EUR

Projekti tutvustava veebilehe leiad siit.

Projekti eesmärgiks on võimendada, muuta professionaalsemaks ja järjepidevamaks varjupaiga- ja pagulaste õiguste ja lõimumise huvikaitse.

Selleks muudetakse jätkusuutlikumaks pagulasorganisatsioonide ümarlaua töö, milleks koolitatakse ümarlaua juht ja õigusekspert, koostatakse huvikaitse strateegia ja -tegevuskava ning luuakse võrgustikukoostöö teiste EL liikmesriikide pagulasorganisatsioonidega. Huvikaitse tegevustena viiakse läbi kohtumised poliitikakujundajatega ja otsustajatega, korraldatakse inimõiguste päeva tähistamine ning konverents varjupaiga- ja pagulaspoliitikast. Huvikaitse mõjukuse ja argumentatsiooni professionaalsuse suurendamiseks viiakse läbi kolm uuringut/analüüsi.

Projekt viiakse ellu MTÜ Eesti Pagulasabi ja Eesti Inimõiguste Keskuse partnerluses. Projektis osalevad ka teised ümarlaua töös osalevad pagulasorganisatsioonid.

MTÜ Linnalabor

"Tallinna asumiseltside tulevikunägemuse koostamine kohalike valimiste kontekstis"

Toetussumma: 35 814 EUR

Projekti tutvustava veebilehe leiad siit.

Asumiseltside võimestamiseks ja elukeskkonnast hoolivate elanike hääle tugevdamiseks hakkab MTÜ Linnalabor koostöös OÜ Community Toolsi ja kaheksa asumiseltsiga elanike ja linnavõimu vahelist suhtlust parandama. Uue suhtluskultuuri soodustamiseks katsetatakse eri meetodeid ja kohtumisformaate seltside ja linnaesindajate seas ning tõstetakse seltside eestkostevõimekust. Koos Tallinna aktiivsete asumiseltsidega valmib oktoobris 2013 toimuvate kohalike valimiste sisendina elanikukeskse linnaelu korraldamiseks vajalik koostöömudel. Tänu eestkoste-koolitustele ja kogemuste vahetamisele teiste seltsidega paraneb asumiseltside eestkostevõimekus. Sellele lisandub pidev teavitus, konsultatsioonid erakondade ja linnavalitsusega ning avalikud esinemised, mis parandavad asumiseltside legitiimsust kohalike ekspertidena eelkõige linnavalitsuse, aga ka ettevõtjate ja ruumilist arengut suunavate ekspertide silmis. Mudelist saavad kasu ka senini passiivsed naabruskonnad Tallinnas ja mujal Eestis, kuna asumiseltside kogemustest tekib kogukondliku linnaelu mudel.

Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liit

"Vabakonna tulevikugrupp"

Toetussumma: 39 930 EUR

Projekti tutvustava veebilehe leiad siit.

Vabakonna tulevikugrupp on projekt, kus olemasolevate uuringute, statistika ja teemaga kokku puutuvate asjatundjate arvamuste põhjal koostatakse prognoosid, kuidas ühiskonnas erinevatel elualadel toimuv lähiaastatel vabaühendusi mõjutab ning kuidas vabaühendused selliste muutustega toime saaksid tulla. Selle projekti raames valmib neli raportit ühenduste tegevust enim mõjutavatel ja aktuaalsetel teemadel, kus jagatakse ka ühendustele tegutsemissoovitusi ja nõustatakse nende elluviimist.

Projekti tegevuste peamine tulemus on ühenduste suurenenud tegutsemisvõimekus. Projekti tulemusena paraneb ka ühenduste suutlikkus kaasata passiivseid ja tõrjutud sihtrühmi oma huvikaitsetegevustesse. Toimuvad kaasavad arutelud, mille kaudu viiakse analüüsitulemused ja –soovitused ühendusteni ning kohandatakse praktikaga. Projekti tulemusena on vähemalt neli vabaühendust soovitused rakendanud oma eestkostetegevuste kavandamisel. Raportite koostamisel osalevate ühenduste valikul arvestatakse muuhulgas nende võimet kaasata järgnevaid sihtrühmi: venekeelsed ja muukeelsed organiseerumata (kuid virtuaalses keskkonnas osalevad) grupid; vanemaealised, kes on aktiivsed, kuid ei osale digilõhe tõttu aktiivselt infoühiskonnas; organiseerumata kodanikualgatuslikud isikud ja grupid, kes ei ole moodustanud ametlikke tegutsemisvorme (näiteks ebaregulaarselt vabatahtlikuna osalevad inimesed; Facebooki teemapõhised kogukonnad jm).

Projekti partner on Poliitikauuringute Keskus Praxis, kelle ülesanneteks on ekspertnõu pakkumine raportite teemade sõnastamisel, tulevikutrendide analüüsi ja tegevussoovituste koostamisel, osalemine sihtrühmade aruteludel ja osade arutelude juhtimine, osalemine ühenduste nõustamisel ja soovituste rakendamise hindamisel.

Sihtasutus Eestimaa Looduse Fond

"ELFi ja teiste keskkonnaühenduste metsanduspoliitikaalase eestkoste suutlikkuse tõstmine"

Toetussumma: 39 822 EUR

Projekti tutvustava veebilehe leiad siit.

Projekti peamiseks eesmärgiks on suurendada ELFi ja teiste keskkonnaorganisatsioonide eestkostevõimekust metsapoliitiliste protsesside osas seisukohtade väljendamisel. Projekti tulemusel paraneb dialoog avaliku võimu ja keskkonnaorganisatsioonide vahel ning tiheneb koostöö erametsaomanikke koondavate ühingutega ning metsandusettevõtetega.

Meedias tutvustatakse säästliku metsanduse kontseptsiooni keskkonnaorganisatsioonide vaatevinklist ning seeläbi suurendatakse antud valdkonnas avalikkuse üldist toetust. Omapoolseid seisukohti väljendatakse erinevate projekti vältel kestvate tegevuste raames - jälgides metsanduse arengukava aastani 2020 ja looduskaitse arengukava aastani 2020. Samuti toimub metsade elurikkuse kaitsega seotud tegevuste jälgimine, Eesti rahvusliku säästva metsanduse standardi ja teiste normdokumentide väljatöötamise koostamises osalemine, Keskkonnaministeeriumi ja ELFi varasemate koostöökokkulepete jälgimine jne. Lisaks suurendatakse koolituste ja ümarlaudade kaudu ELFi ja teiste keskkonnakaitseorganisatsioonide kompetentsi säästva metsanduse kontseptsiooni osas. Projekti partneriteks on Eesti Ornitoloogiaühing ja Keskkonnaõiguse Keskus. Eesti Ornitoloogiaühingu roll projektis on hea metsanduse tava trükise koostamises osalemine, Keskkonnaõiguse Keskus viib läbi metsaseaduse erinevate redaktsioonide juriidilise analüüsi metsamajanduslike leevenduste osas, nõustab lobitöös ning aitab metsanduse heade tavade koostamisel.

Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustik MTÜ

"Sotsiaalse ettevõtluse valdkondliku eestkoste arenguhüpe"

Toetussumma: 31 886 EUR

Projekti tutvustava veebilehe leiad siit.

Sotsiaalne ettevõtlus on oluline, kuid siiani veel vähetuntud valdkond Eestis. Eesmärgiks on muuta Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustik (SEV) tugevaks eestkosteorganisatsiooniks. Selleks kaardistab ning avalikustab SEV Eesti sotsiaalsete ettevõtete ühiskondliku mõju ja majandusliku panuse suuruse, analüüsib rahvusvahelist sotsiaalse ettevõtluse eestkoste kogemust, loob sotsiaalse ettevõtluse eestkoste platvormi (vajadused ja seisukohad) ning kõrvaldab sotsiaalsete ettevõtete sektori statistiliste ülevaadete avaldamisega seotud takistused. Ettevõtluskonsultantidele töötatakse välja õppematerjalid ning alustatakse läbirääkimis kõrgemate õppeasutustega. SEV kujundatakse kaasatud eestkostepartneriks, laiendatakse kaasamõtlejate ringi ning suurendatakse oskusteavet. Projekti kaasatakse partneritena Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liitu ja Heateo Sihtasutust kui valdkondliku ekspertiisi kandjaid.

SA Eesti Agrenska Fond

"Võitle võimekuse nimel!"

Toetussumma: 77 393 EUR

Projekti tutvustava veebilehe leiad siit.

Projekti eesmärgiks on suurendada vabaühenduste koostööd tingimuste loomiseks, et erivajadustega inimestel oleks võimalik peale koolihariduse omandamist saada aktiivseteks ühiskonna liikmeteks.

Projekt toob kokku organisatsioonid, mis on valmis panustama ja juba panustavad erivajadustega noorte tööhõive korraldamisse – et vältida noore tegevuseta kojujäämist. Huvikaitseks kaardistatakse seadusandlus, töötatakse välja tööharjutuskeskuste rajamise juhtnöörid ja infopakett, piloteeritakse uusi teenuseid, mida loodavates tööharjutuskeskustes võiks edaspidi rakendada, luuakse võimalused edaspidiseks info kogumiseks ja vahendamiseks.

Projekti olulisem sihtrühm on erivajadustega noored, laiemalt aga ka nendega tegelevad töötajad, abipersonal. Tihedas koostöös Norra ja Eesti partneritega tuuakse valdkonna arendusse juurde 12 uut organisatsiooni/seltsingut ning eestkostesuutlikkuse arendamise läbi kutsutakse ellu 3-4 uut tööharjutuskeskuse arendamise algatust.

Tallinna Lasteaedade Hoolekogude Liit

"Liit ühendab hoolekogud!"

Toetussumma: 18 511EUR

Projekti tutvustava veebilehe leiad siit.

Projekt algatati, kuna suurenenud on vajadus lasteaedade hoolekogude koolituste, nõustamise ja omavahelise koordineeritud suhtlemise järele. Antud vajadusele viitavad ka pidevalt meedias kajastuvad probleemid Tallinna lasteaedade töös ning kohaliku omavalitsuse suhtumine sellesse. Lapsevanemad ei saa ja ei tohi sellega leppida - nii ongi kasvanud järjest suurenev vajadus organiseeritud hoolekogude töö koordineerimise järele.

Tallinna Lasteaedade Hoolekogude Liidu projekti käigus püütakse jõuda tulemuseni, mis Tallinna lasteaialastele (ja nende vanematele) senisest paremat ning turvalisemat lastehoiuteenust pakuks. Projekti käigus koolitatakse hoolekogude liikmeid, toimuvad infopäevad, antakse välja infovoldik, korraldatakse kokkuvõttekoosolekuid ning tehakse järelvalvet Tallinna Linnavalitsuse lasteaedu ja nende tööd puudutavate otsuste üle. Tegevustesse kaasatakse nii eesti- kui venekeelsed lasteaiad. Lisaks püütakse luua projektis osalejate vahel püsiv suhtlusringkond. Projekti sisutegevuste nõustamiseks ja läbiviimiseks kasutatakse partnerite MTÜ Kodaniku Hääl ning Eesti Lastevanemate Liit kaasabi.