Home

Projektid vabaühenduste tegutsemisvõimekuse parandamiseks

Sihtasutus DHARMA

"Märka ja aita! Ühiskonnaliikmete kaasamise kaudu lastele turvalise, toetava ja arendava keskkonna loomine"

Toetussumma: 7 430 EUR

Projekti tutvustava veebilehe leiad siit.

Heategevusfond Dharma on oma 11-aastase tegutsemise jooksul aidanud kasvada lastel ja noortel iseseisvalt oma eluga hakkamasaavateks täiskasvanuteks. Seniseid tegevusi analüüsides jõuti järeldusele, et selleks, et kõik lapsed ja noored kasvaksid turvalises, toetavas ja arendavas keskkonnas, tuleb suurendada ka ühiskonna teadlikkust laste praegusest olukorrast ning pakkuda erinevatele osapooltele võimalusi osaleda selle olukorra parandamisel.

Projekti käigus luuakse mugav ja uudseid annetusvõimalusi pakkuv veebipõhine annetuskeskkond, teavitatakse avalikkust organisatsiooni tegevustest ja annetamisvõimalustest ning tuuakse seeläbi valdkonda juurde annetajaid, finantsressursse ja teadmisi-oskusi.

Mittetulundusühing Ökokratt

"Teeme vabatahtlikega kogukonnateatrit 1805.a talurahva ülestõusust Karinu mõisas"

Projekti tutvustava veebilehe leiad siit.

Toetussumma: 7 500 EUR

Projekti eesmärgiks on edendada piirkonna kodanikualgatust ja osalusdemokraatiat ning suurendada sealsete vabaühenduste võimekust. Piirkonnas viiakse läbi kogukonnateatrit ning töötubasid kaasamise, sündmuste korraldamise, finantssuutlikkuse parandamise ja info edastamise teemadel. Tänu kogukonnateatrile ja aktiivõppele ei osale inimesed mitte ainult teoreetilistel loengutel, vaid saavad anda oma praktilise panuse vabatahtlikena projekti tegevuste ning kulmineeriva sündmuse – teatrietenduste – elluviimisel.

Projekti partneriteks on Nordkalk AS ja MTÜ Karame. Nordkalk AS on projekti kaasrahastaja ja soovib toetada piirkonna arengut ning panustada koostöö edendamisse. MTÜ Karame abistab vabatahtlikult projekti tegevustes ning soovib samuti panustada piirkonna arengusse ning koostöö edendamisse.

Ühendus Weissenstein

"Järvamaa Vabatahtlike Keskuse tegevusvõimekuse kasvatamine"

Projekti tutvustava veebilehe leiad siit.

Toetussumma: 7 400 EUR

Projekti eesmärgiks on kaasata Ühendus Weissenstein poolt juhitavasse Järvamaa Vabatahtlike Keskuse (JVK) projekti uusi, pikaajalisi vabatahtlikke, kellele antakse projekti käigus teatud praktilistes valdkondades põhjalikku väljaõppet. Selle kaudu suurendatakse professionaalseid teadmisi ja oskusi vabasektoris ning samas parandatakse ühenduse enda majanduslikku suutlikkust.

Projekti eesmärkide saavutamiseks läbitakse neli pikaajalist, st kuni kümnepäevast koolitust ja korraldatakse neis valdkondades alaline tegevus kogukonnakeskuses. Koolituste käigus omandatakse eriala spetsialistidelt praktilisi oskusi selleks, et paremini kasutusse võtta Paide kogukonnakeskuse ressursse ja võimalusi (JVK tegutseb Paide kogukonnakeskuses).

Koolitused toimuvad järgmistel teemadel: kogukonnakeskuse puidutöökoja kasutamise, uste- ja akende restaureerimise, muinsuskaitse kiirabi ja Majatohtri kaupluse koolitused.

Projekti kaasatakse Säästva Renoveerimise Infokeskuse Paide Ühendus, Paide linnavalitsus ja võimalusel kohalikke ettevõtjaid. Lisaks tehakse tihedat koostööd Töötukassaga.

Mittetulundusühing Ruumiloojad

"Kaasamispraktikute arenguprogramm „Kaasajate Kasvulava“"

Projekti tutvustava veebilehe leiad siit.

Toetussumma: 7 500 EUR

Projekti sihiks on toetada vabaühenduse MTÜ Ruumiloojad kui kaasamispraktikute võrgustiku hoidja tegutsemivõimekuse tõstmist ja –keskkonna avardamist. Projekti käigus viiakse läbi kolm koolitustegevust ühenduse aktiivgrupi ja seda ümbritseva vabatahtliku võrgustiku liikmete arendamiseks. Koolitustegevused on tunnustav avastamine kui kaasamisviis, kaasamisprotsesside visuaalne esitlemine ja kaasamise praktiseerimine rahvusvahelisel kaasava juhtimise koolitusel. Tegevuste käigus koostatakse virtuaalne kaasamisraamat, mis tutvustab mõjusa kaasamise eeldusi ja näiteid. Meetodite ja näidete lisamisega täieneb teemakohane veebikeskkond kaasamine.ee. Koolitustegevusse on kaasatud tunnustatud väliskoolitajad ja –eksperdid.

Projekti partneriks on MTÜ Arenguruum, mis seisab hea koolitustegevuste praktilise korralduse eest.

SA Domus Dorpatensis

"Domus Dorpatensise ühiskondlike probleemide lahendamise võimekuse tõstmine"

Projekti kohta saad lähemalt lugeda siit.

Toetussumma: 6 690 EUR

Projekti eesmärgiks on käivitada Domus Dorpatensise sotsiaalsete ettevõtete eelinkubatsiooni programm ning selle kaudu julgustada noori inimesi sotsiaalse ettevõtlusega tegelema. Kolmekuuline programm aitab jõuda ideest selge ja praktilise äriplaanini - läbi koolitusprogrammi, ettevõtlusnõustamise ning ühisürituste. Projekti tulemusena jõuab 4-5 meeskonda oma sotsiaalse ettevõtte äriplaani kaitsmiseni ning neist omakorda vähemalt 70% saavad starditoetust ja käivitavad oma tegevuse. Programmi on aidanud luua Tartu Loomemajanduskeskus ning Heateo Sihtasutus, kes on ka projekti partneriks.

Eesti Üliõpilaskondade Liit

E3 liikmed tugevaks!

Projekti tutvustava veebilehe leiad siit.

Toetussumma: 7 500 EUR

Projekti taha peitub kolm noorte katusorganisatsiooni, mis koostöövormina kannab nime E3, – Eesti Noorteühenduste Liidu, Eesti Õpilasesinduste Liidu ja Eesti Üliõpilaskondade Liidu – ühisprojekt, et tugevdada ja võimestada oma liikmesorganisatsioone. Projekti elluviimiseks on planeeritud kaks peamist tegevust. Esimesena on plaanis nõrgemate liikmesorganisatsioonide tugevdamiseks luua mentorlussüsteem, mis võimaldaks neile isiklikku lähenemist ja tuge. Projekti raames on plaanis välja töötada süsteem ning ellu kutsuda esimene lend mentoreid. Teiseks põhitegevuseks on vabatahtlike süsteemi käivitamine. Senise juhusliku vabatahtlike kaasamise asemel on plaanis välja töötada juhend, mille alusel teadlikumalt värvata, kaasata, koolitada, juhendada ning tunnustada vabatahtlikke. Projekti tulemusel on katusorganisatsioonide tegevmeeskondade ja liikmete vaheline suhtlus mitmesuunalisem ja tihedam.

Mittetulundusühing Lead

"Narva linna kodanikeühenduste võrgustiku loomine ja arendamine"

Toetussumma: 7 424 EUR

Projekti põhieesmärgiks on Narva linna kodanikuühenduste tegevusvõimekuse kasvatamine läbi kodanikuhariduslike vormide. Otsesed eesmärgid on erinevate sihtgruppide võrgustikus toimetavate ühenduste ja nende koostööoskuste tugevdamine; kohaliku demokraatia edendamine läbi vabaühenduste ja avaliku sektori koordineeritud koostöö.

Projekti tegevuste tulemusena käivitatakse regulaarne MTÜ-de ümarlauategevus ning luuakse e-keskkond, kus kodanikeühenduste juhtidel on võimalik arendada välja kontaktidevõrgustik, saada omavahel tuttavaks ning jõuda reaalsete koostöösuheteni. Projekti tulemusena on Narva kodanikeühenduste juhid motiveeritud ja teadlikud kodanikuühiskonna protsessides osalejad.

Partnerina on projekti elluvimisse kaasatud SA Ida-Viru Ettevõtluskeskus.

Eesti LGBT Ühing

"Eesti LGBT Ühingu kommunikatsioonivõimekuse parandamine"

Projekti tutvustava veebilehe leiad siit.

Toetussumma: 7 500 EUR

Projekti eesmärk on muuta Eesti LGBT (lesbi, gei, bi, trans) Ühingu kommunikatsiooni juhtimine süsteemseks ja strateegiliselt planeerituks, et kiiresti areneva eestkosteorganisatsioonina oma tegevusi ja sõnumeid korrektselt, õigeaegselt ja läbimõeldult avalikkusele ja sihtrühmadele edastada.

Projekti tulemusena on ühing kommunikatsioonialaselt jätkusuutlik ja iseseisev. Seatud eesmärkide saavutamiseks luuakse hetkeolukorra analüüsi põhjal eksperdi abil kommunikatsioonistrateegia ja -plaan ja hakatakse seda ellu viima. Erinevatele sihtgruppidele pakutakse koolitusi, et meedias ja lõppkokkuvõttes terves ühiskonnas kajastataks seksuaal- ja soovähemuste teemat tõeselt ja korrektselt. Järjepidevuse tagamiseks luuakse kommunikatsioonitiim ning kuue kuu vältel antakse eksperdile aru strateegia rakendamise ja plaani elluviimise kohta, et hiljem iseseisvalt olla kommunikatsioonivaldkonnas piisavalt pädev ja professionaalne.

Tallinna Laste Tugikeskus

"Tegus Laste Tugikeskus!"

Projekti tutvustava veebilehe leiad siit.

Toetussumma: 6 132 EUR

Projekti eesmärgiks on tagada organisatsiooni jätkusuutlikkus ning suurendada MTÜ elujõulisust läbi olemasolevate liikmete aktiivsemaks muutmise ja uute liikmete kaasamise. Kaudseks eesmärgiks on läbi organisatsiooni arendustegevuste parendada lastele ja lastega peredele suunatud teenuseid ning seeläbi tugevdada kolmanda sektori rolli abistavate ja toetavate tegevuste osutamisel.

Projekti tegevused on Tallinna Laste Tugikeskuse (TLTK) tegevustepakettide loomine läbi partnerluspõhise koostöö kohaliku omavalitsusega (Tallinna linn), TLTK liikmeskonna kaasamine organisatsiooni arendustegevusse ning TLTK kodulehe kaasajastamine ja täiustamine.

Poliitikauuringute Keskus PRAXIS

"Mõttekoja analüüsitööde kättesaadavuse parendamine"

Projekti tutvustava veebilehe leiad siit.

Toetussumma: 6 750 EUR

Projektiga parendatakse Praxise analüüsitööde, soovituste ja hinnangute kättesaadavust ning kasutamist nii kodanikuühenduste kui poliitikakujundajate seas. Projektiga panustatakse kvaliteetsete rakendusuuringute tulemuste levikule ning esitamisele mõistetaval, lihtsal ja kasutajasõbralikul viisil. Selleks töötatakse välja kontseptsiooni, kuidas Praxis saaks presenteerida uuringuaruannete põhitulemusi visuaalselt atraktiivsel ja taaskasutataval kujul ning luuakse uudse veebiportaali visuaalne lahendus.

Projektil on viis etappi. Esmalt analüüsitakse sarnaste rahvusvaheliste mõttekeskuste/ uuringuinstituutide veebiportaale ning kaardistatakse sobilikud lahendused. Teiseks kogutakse kahel aruteluseminaril sisendit nii siht- ja sidusrühmade esindajatelt kui ka mõttekoja oma töötajate analüüsitööde kättesaavuse, esilemise, kasutajamugavuse ja vajaduste osas. Kolmandaks - saadud info põhjal töötatakse välja veebiportaali kontseptsioon, kuidas teavet uues portaalis jagada. Neljandaks luuakse visuaalne lahendus veebiportaalist, valitakse välja sobilik tehnoloogiline platvorm. Viiendaks - toimub ka mõttekoja meeskonna koolitusseminar, kus tutvustatakse kontseptsiooni.

BPW Estonia MTÜ

"BPW Estonia – organisatsiooni tugevdamine"

Toetussumma: 6 975 EUR

Projekti üldiseks eesmärgiks on BPW Estonia tegevuse arendamine ning selle viimine uuele kvalitatiivsele tasemele läbi liikmete koolituste ning uute aktiivsete liikmete kaasamise.

Projekti otseseks eesmärgiks on BPW Estonia MTÜ-le koostatud ja piloteeritud koolituskava, mis põhineb Euroopa väljatöötatud programmil „Women Empowerment Princples“. Koolituste kaudu soovitakse suurendada aktiivset liikmeskonda 15-20%.

Projekti käigus läbib 75 BPW liiget ja/või potentsiaalset liikmekandidaati viies erinevas grupis toimuva koolituse.

MTÜ Pärnumaa Vähemusrahvaste Liit Raduga

"Ühise vihmavarju all"

Toetussumma: 6 290 EUR

MTÜ Pärnumaa Rahvusvähemuste Liit Raduga on laienenud üle Pärnu maakonna piiride ja nimi koos katusorganisatsiooni alusdokumentidega ei vasta enam muutustele. Projekt keskendub kolme erineva maakonna väikeste rahvakildude ühenduste ühendamisele hästi toimiva katusorganisatsiooni alla. Projekti käigus saadakse ühise koostöö kogemus, suureneb juhtimissuutlikkus, liikmesorganisatsioonide liikmed saavad üheselt aru dokumentide sisust ja arengusuundadest. Läbi üksteise kogemustest õppimise tugevnevad ka need rahvakildude ühendused, kes juba liitu kuuluvad.

Projekti „Ühise vihmavarju all“ tulemusel viiakse liidu nimi vastavusse uue tasandiga, kus ollakse mitme maakonna väikeste vähemusorganisatsioonide liit. Koostatud on uus põhikiri, missioon ja visioon, tegevuskava 2014-2017, arengukava 2014-2020. Toimub mitmeid kohtumisi, seminare ja töötubasid.

MTÜ Mondo

"MTÜ Mondo finantsvõimekuse ja -läbipaistvuse suurendamine"

Toetussumma: 6 146 EUR

Projekti eesmärgiks on kasvatada MTÜ Mondo finantsvõimekust annetuste kogujana ja suurendada organisatsiooni finantsläbipaistvust, et saavutada usaldusväärse partneri maine Eesti annetusmaastikul ja rahvusvahelisel areenil. MTÜ Mondo vajab oma annetusstrateegia elluviimiseks annetuste kogujat, et suurendada ja mitmekesistada oma sissetulekuallikaid arengukoostöö elluviimiseks kolmes Aafrika riigis ja Afganistanis. Organisatsioon soovib auditi vahendusel kinnitada, et nii projektidest saadud vahendid kui ka kogutud annetusraha kasutus on sihipärane ja läbipaistev. Viienda tegutsemisaasta aastaraporti väljaandmist soovitakse jagada oma toetajate, partnerite ja rahastajatega.

Sihtasutus Omanäolise Kooli Arenduskeskus

"Ole ise muutuseks"

Toetussumma: 7 500 EUR

Projekti tutvustava veebilehe leiad siit.

Projekti eesmärk on SA Omanäolise Kooli Arenduskeskuse tegutsemisvõimekuse tõus juhtimissuutlikkuse ja võrgustikuliikmete professionaalsuse tõstmise kaudu.

Projekt koosneb kolmest osast. Esiteks töötatakse välja ning viiakse läbi strateegiaseminarid, et tagada rohkemate võrgustikuliikmete kaasatus juhtimisse ning organisatsiooniline õppimine. Teiseks toimuvad meestkondlikud supervisioonid, et läbi töötada rollijaotus, mõtestada enda panust meeskonnas ning kindlustada selle abil parem isiklik ja organisatsiooniline tulemuslikkus, toimetulek tööpingetega ja koostoimimine. Kolmandaks on planeeritud sisukoolitused, et elavdada võrgustikusisest suhtlemist, tagada igale liikmele professionaalse arengu võimalus, parimate praktikate jagamise traditsioon organisatsioonis, liikmetevahelise mentorluse teke ning teenuste vastavus organisatsiooni väärtustele.

Mittetulundusühing Loomingulise arengu ja vaba aja veetmise keskus Gagarin

"Ida-Virumaa vabaharidus- ja käsitöökeskuse loomine"

Toetussumma: 7 420 EUR

Projekti peamine idee on üksteist toetav koostöö, et muuta Ida-Virumaa elanikkonda aktiivsemaks ning arendada kodanikuühiskonda.

Projekti eesmärkideks on tugevdada sidemeid ja koostööd piirkonna MTÜ-de vahel, ühendada MTÜde vahelist inforuumi, suurendada Ida-Virumaa elanike kaasatust vabasektori tegevustesse ja vabatahtlike arvu piirkonna MTÜ-des, MTÜ tegevuste laiendamine, kaasates puudega inimesi ning sisustades ruume vajalike vahenditega ning puudega inimeste eneseteostusvõimaluste suurendamine piirkonnas.

Projekti käigus korraldatakse Ida-Virumaa MTÜdele koolitusi ja praktikume ning antakse välja projekti tulemusi kirjeldav trükis. Projekti partneriks on Sclerosis Multiplex Ühing Kohtla-Järvelt, millel on mitmeaastane kogemus puudega inimestega töötamisel, väljatöötatud süsteem ja kaasaegne metoodika.

Sillamäe Lastekaitse Ühing

"MTÜ Sillamäe Lastekaitse Ühing - jätkusuutlik organisatsioon"

Projekti tutvustava veebilehe leiad siit.

Toetussumma: 7 500 EUR

Projekti eesmärgiks on tagada Sillamäe Lastekaitse Ühingu areng läbi liikmeid kaasava meetodi. Luuakse uus arengustrateegia ning sellele vastav rakenduskava, liikmetega koostöös viiakse läbi ürituste seeria (arutelud, koolitused ja ümarlaud). Projekti tulemusena on MTÜ Sillamäe Lastekaitse Ühingu liikmed kaasatud efektiivsemalt ja suuremal määral Ühingu tegevusse ja Ühingu arengusuundade kujundamisse. MTÜ Sillamäe Lastekaitse Ühingu tegevus on selgelt eesmärgistatud ja Ühingut juhitakse efektiivselt ning jätkusuutlikult. MTÜ Sillamäe Lastekaitse Ühingu tegevus on paremini nähtav ühiskondlikult ja paranenud on organisatsiooni võime oma tegevuse efektiivsust hinnata.

Eesti Ajalooliste Laevade Selts MTÜ

"Kodanikualgatus ajaloolistel laevadel Eesti merekultuuri arendamiseks "

Projekti tutvustava veebilehe leiad siit.

Toetussumma: 6 777 EUR

Projekti eesmärk on suurendada Eesti Ajalooliste Laevade Seltsi (EALS) tegutsemisvõimekust Eesti rahvusliku merekultuuri säilitamisel ja arendamisel. Projekt tugevdab EALSi positsiooni partnerina riiklikele ja eraõiguslikena asutustele.

Projekti tulemusena saavad Seltsi tegevus ja missioon nähtavamaks, kaasatakse uusi vabatahtlikke, sealhulgas noori. Seltsi liikmeskonna võimekus teenuste osutamisel paraneb - leitakse uusi toetajaid.

Soovitud tulemuseni jõudmiseks korraldatakse avatud õpitubasid ja infopäevi Seltsi liikmeskonnale ja teistele huvilistele. Projekti partneriks on Sillamäe Avatud Noortekeskus, kelle ülesandeks on Ida-Virumaal elavate noorte kaasamine Seltsi tegevustesse.

Sihtasutus Maarja Küla

"Sihtasutuse Maarja Küla tegutsemisvõimekuse tõstmine"

Toetussumma: 7 421 EUR

Projekti tutvustava veebilehe leiad siit.

Projekti käigus luuakse kuuele sihtasutuse töötajale võimalus läbida mentori ettevalmistus ning kujundada välja mentorprogramm, mille järgi saab nõustada erihoolekande valdkondade töötajaid peale Maarja Küla ka teistes sama valdkonna organisatsioonides. Projekti käigus toimub ka kogemus- ja meeskonnatöö koolitus sihtasutusega seotud isikutele. Loodud mentorprogrammi tutvustatakse MTÜ Erihoolekandeteenuste Pakkujate Liidu juhatuse koosolekul ning eeldatavasti võimaldab programmi kasutamine tõsta selle valdkonna töötajate töökvaliteeti ning vältida läbipõlemisohtu Eestis.

Mittetulundusühing Pereprojekt

"Kanisteraapia meetodi käivitamine Eestis puuetega laste rehabilitatsiooniks"

Projekti tutvustava veebilehe leiad siit.

Toetussumma: 7 422 EUR

Projekti eesmärgiks on anda puudega lastega tegelevatele inimestele täiendavaid teadmisi ja praktilisi oskusi rehabilitatsioonitööks, kasutades kanisteraapia meetodit.

Projekti on kaasatud 4 organisatsiooni Ida-Virumaalt ja Harjumaalt: MTÜ Pereprojekt ise, Viimsi Invaühing MTÜ ning 2 koertega tegelevat organisatsiooni. Lisaks on kaasatud Poola ja Venemaa ühingud, mis on kanisteraapia meetodi abil juba mitmeid aastaid tegutsenud. MTÜ Pereprojekt esindajad külastavad kahte tuntumat kanisteraapia meetodiga tegelevat keskust Poolas ja Venemaal ning Eestis korraldatakse kaks seminari tuleviku kanisterapeutidele.

Projekti tulemusena moodustatakse vabatahtlike grupp, kes on valmis osalema Poolas kanisteraapia algastme kursusel “kanisteraapia assistent” ning panustama kanisteraapia arendamisse Eestis.

Avatud Eesti Fond (AEF) on heategevuslik valitsusväline sihtasutus, mis arendab avatud ühiskonda Eestis ja mujal.