Home

Projektid demokraatlike väärtuste, sh inimõiguste edendamiseks

SA Domus Dorpatensis

Kodanikuhariduse koalitsioon

Toetussumma: 92 812 EUR

Demokraatia alustalaks on aktiivsed ja vastutustundlikud ühiskonnaelus osalevad inimesed ning nende kujunemisele aitab kaasa läbimõeldud ja laiapõhjaline kodanikuharidus ning mitmekesised võimalused aktiivseks kodanikuks olemiseks vajalike teadmiste, oskuste ja hoiakute kujundamiseks. Projekti jooksul mõeldakse läbi, millist lisaväärtust kodanike kujunemisel saavad anda mitteformaalsed kodanikuharidusprogrammid, kuidas kodanikualgatuslikke programme mõjusamalt ja tulemuslikumalt korraldada, kuidas rohkemate koolide ja noorteni jõuda.

Koostöös räägitakse läbi ja seistakse selle eest, et riiklikud poliitikad arvestaksid vabaühendustega kodanikuhariduse korraldamisel. Paralleelselt tegeletakse kolme noortele suunatud programmi (DD Akadeemia, ettevõtlikkuse programm ENTRUM ning keskkoolilõpetajatele mõeldud Kogukonnapraktika) kvaliteedi, mahu ja elujõulisuse tugevdamisega.

Projekti veavad SA Domus Dorpatensis, Vabaühenduste Liit EMSL ja SA ENTRUM. Kõik kolm osalevad aktiivselt koalitsiooni töös ning kasvatavad omaenda võimekust kodanikuhariduses osalemises. Projekti edenedes kaasatakse koostöösse ka teisi kodanikuharidust pakkuvaid vabaühendusi. Projekti tulemusel jõuavad Eesti suuremad kodanikuhariduse programmid rahalise jätkusuutlikkuseni, kaasavad vähemalt 30% rohkem Eesti noori ning formaalharidussüsteemi arendamisel arvestatakse enam mitteformaalse kodanikuhariduse väärtuslikkusega.

 

e-Riigi Akadeemia

Avatud Valitsemise Partnerlus kohalikes omavalitsustes (AVP KOV)

Toetussumma:  86 895 EUR

Projekti tutvustava veebilehe leiad siit.

Projekti eesmärgiks on aidata kaasa läbipaistva ja kogukondi kaasava valitsemise arengule Eesti valdades ja linnades.  Projekti käigus rakendatakse tööle võrgustik  kohalikest   omavalitsustest, kes  soovivad avatud valitsemist süvitsi arendada  ja selleks kindlaid tegevusi kavandada. Võrgustikuga liitunud valdade/linnadega ning vabaühendustega arendatakse välja  omavalitsuste AVP platvorm -  kindlad  põhimõtted, millele peaks vastama võimu teostamine kohalikul tasandil ja ka mehhanismid, kuidas need põhmõtted igapäevasesse valitsemisse viia. Projekti tulemused  võtab kokku projekti lõpus toimuv kohalike omavalitsuste  AVP foorum,  kuhu on kavas kutsuda esinema  teiste riikide, sh Norra ja Islandi  kohaliku demokraatia eestkõnelejaid. 

e-Riigi Akadeemia partneriteks projektis on vabaühenduste esindajatena EMSL ja  Linnalabor. Kohalike omavalitsusteni soovime jõuda  Eesti Linnade Liidu, Eesti Maaomavalitsuste Liidu ja Harjumaa Omavalitsuste Liidu abiga. Tartu linna roll projektis on pakkuda innovaatilisi  kaasamislahendusi, millest teistel on õppida.  Välispartnerina on projekti kaasatud  Citizens Foundation - Íbúar ses Islandilt, kes on välja töötanud e-lahendusi  kodanike ühisloomeks. 

 

Teeme Ära SA

Osalusdemokraatia tööriist vabaühendustele

Toetussumma: 39 380 EUR

Täna kasutatav esindusdemokraatia tugineb eeldusele, et kodanikud ei suuda / taha teha ühiskondlikke otsuseid. Valime enda asemel mitmeks aastaks kõikides küsimustes otsutama väikese hulga tasulise töökohaga esindajaid, keda tagasi ei saa kutsuda. Süsteem kujunes välja ajal, kus logistilis-tehnoloogiliselt oli kord 3-5 aasta jooksul valimiskasti juures käimine ainus mõeldav lahendus kõikide inimeste kaasamiseks.

Need eeldused ei vasta tänaseks tõele. Tehnoloogilised sidepidamisvahendid on muutnud võimalikuks iga inimesega sagedase otseühenduse loomise. Eesti.ee e-posti aadressid, riiklik digiallkiri, e-valimised, aga ka riigiametite Facebooki lehed on selle ilmekaks näiteks. Projekti raames luuakse ja testitakse osalusdemokraatia tööriista, mida saavad kasutada kõik organisatsioonid ja omavalitsusüksused, kes vajavad uusi lahendusi sisedemokraatiaks, st liikmete või elanike kaasamiseks otsutusprotsessidesse.  Vallavolikogu asemel paneme otsuse hääletusele kogu vallas. Igal valla kodanikul on e-hääl, mida ta saab kasutada ise või delegeerida vabalt valitud teisele kodanikule. Delegeeritud häält saab igal hetkel tagasi võtta või erinevate otsuste puhul delegeerida erinevatele inimestele. Otsustamist vajavad küsimused valmistatakse argumenteeritult, neutraalselt ja infograafiliselt selgelt ette Rahvakogu eeskujul. Otsustab kogukond.

Tööriista töötab välja Teeme Ära SA juurde loodav meeskond ja selle esimene katsetus toimub projekti partneriks oleva MTÜ Eesti Väitlusselts juhtimisotsuste peal.

Lõppastmes tõuseb inimeste aktiivsus otsustusprotsessides osaleda, kuna otsused on selgemalt lahti räägitud ja on tekkinud reaalne võimalus otsuse kujundamises otseselt osaleda. Paraneb ka otsuste kvaliteet, kuna need on laiema kaasatusega tehtud, parema kvaliteediga ning reaalselt inimeste huvisid kajastavad.

 

Eesti Seksuaaltervise Liit

Seksuaalõiguste kui inimõiguste käsitlemine koolis ja sellealase teadlikkuse edendamine eelkõige vene noorte kogukonnas

Toetussumma:  36 713 EUR

Projekti tutvustava veebilehe leiad siit.

Seksuaal- ja reproduktiivõigused on rahvusvaheliselt tunnustatud inimõigused, mis on kajastatud kohustusliku ainesisuna inimeseõpetuse ainetsüklis kõigis kooliastmetes, kuid õpetajate, sh venekeelsete õpetajate,  valmisolek nimetatud teemade käsitlemiseks on seni ebapiisav. Projekti eesmärk on seksuaalõigustealase teadlikkuse suurendamine ja seksuaalõigusi tunnustavate hoiakute edendamine Eestis õpetajatele suunatud koolituste; vene koolide õpetajate võimestamise ning peamiselt vene noorte kogukondade teavitamise kaudu.

Projekti tulemusena on välja töötatud ja läbi viidud seksuaalõiguste alased koolitused õpetajatele, on paranenud õpetajate teadlikkus ja metoodilised oskused seksuaalõigustest (sh soolisest võrdõiguslikkusest, erinevast seksuaalidentiteedist, lähisuhte- ja seksuaalvägivallast, teismeliste õigusest seksuaalsele enesemääramisele jne); vene õpetajaid on jõustatud info- ja kogemustevahetuseks erialaste koostöö- ja suhtlusvõrgustike kaudu ning on loodud senisest põhjalikumad Internetis kättesaadavad seksuaalõiguste teemalised teabematerjalid vene emakeelega noortele.

Projekti tegevuste fookus on suunatud õpetajaskonnale (inimeseõpetuse õpetajad, klassijuhatajad, koolipsühholoogid ja teised spetsialistid põhikoolis ja gümnaasiumis), sh eriti venekeelsele õpetajaskonnale, kaudselt  eesti ja vene õppekeelega põhikoolide ja gümnaasiumide õpilastele ning kogu ühiskonnale.

Projekti elluviimine edendab seksuaalõiguste kui oluliste inimõiguste  tunnustamist Eestis. Projekti tegevusi viib ellu Eesti Seksuaaltervise Liit koostöös Inimeseõpetuse Ühinguga.

 

Eesti LGBT Ühing

Noorsootöötajate koolitusprogramm

Toetussumma:  38 490 EUR

Projekti tutvustava veebilehe leiad siit.

Eesti LGBT Ühing on alates 2011. aastast töötanud mitmete noorsootöötajatega ning külastanud noortekeskuseid, mille tulemusena on saanud selgeks noortega töötavate spetsialistide vähene teadlikkus ja vähesed oskused LGBT (lesbid, geid, biseksuaalsed ja transsoolised inimesed) noori märgata, neid kaasata, neid vajadusel aidata. Samuti on noorsootöötajatel sageli vähe oskuseid selleks, et edukalt sekkuda homo– ja transvaenulikesse kiusamisolukordadesse.

Projekti peamine eesmärk on turvalise ja toetava kasvukeskkonna loomine noortele, et vähendada diskrimineerimisest ja negatiivsetest hoiakutest tulenevat ebavõrdsust. Projekti peamiseks sihtrühmaks on noortekeskustes töötavad noorsootöötajad ning suurimateks kasusaajateks noortekeskusi külastavad noored.

Projekti raames toimuvad koolitused noorsootöötajatele, töötatakse välja metoodiline juhend noortekeskuste tegevuskeskkonna kaasavaks muutmiseks ning piloteeritakse juhendit viies noortekeskuses. Samuti analüüsitakse Tallinna Ülikooli Pedagoogilise Seminari noorsootöö õppekava, et tagada tulevaste noorsootöötajate parem ettevalmistus.

Projekti partneriteks on Eesti Noorsootöötajate Ühendus, kel on pikaajalised kogemused noorsootöö valdkonnas Eestis ja nad panustavad sellesse, et aidata kaasa noorsootöö arengule ning Norra LGBT organisatsioon LLH, kes alustas 2006. aastal koolitusprogrammiga „Pink Competency“, millega on saavutatud Norras häid tulemusi.

Avatud Eesti Fond (AEF) on heategevuslik valitsusväline sihtasutus, mis arendab avatud ühiskonda Eestis ja mujal.