Home

Projektid vabaühenduste huvikaitsevõimekuse suurendamiseks

MTÜ Eesti-Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituut (ERSI)

Eesti vaimse tervise ja heaolu koalitsiooni kui eestkõneleja ja poliitikakujundaja võimekuse tõstmine

Toetussumma:  76 696 EUR

Projekti tutvustava veebilehe leiad siit.

Vaimse tervise häirete hulk Eestis suureneb, kuid informatsioon vaimse tervise probleemide korral abi saamise võimalustest paikkonniti on lünklik, kartus saada häbimärgistatud suur ning teadlikkus positiivsest vaimsest tervisest ja heaolust madal.  Eestis puuduvad vaimse tervise valdkonnas selged poliitikadokumendid, samas on rohujuure tasandil hulgaliselt vaimse tervise valdkonnas tegutsevaid organisatsioone, kes on organiseerunud Eesti vaimse tervise ja heaolu koalitsiooniks (VATEK) ja avaldanud soovi olla käesolevas projektis partneriks. Projekti üldeesmärgiks on viia ühiskonda süvendatud teadmine vaimse tervise ja heaolu tähtsusest, tuua vaimse tervise valdkonna problemaatika rohujuure tasandilt otsustajate ja poliitikakujundajateni ning kujundada VATEK professionaalseks ja jätkusuutlikuks vaimse tervise valdkonna eestkõnelejaks.

Projekti peamised sihtrühmad on vaimse tervise teenuste tarbijad, vaimse tervise valdkonna spetsialistid ja võtmeisikud, vaimse tervise valdkonna erialasid õpetavad ülikoolid ja kõrgkoolid, VATEK-i liikmed, otsustajad ja poliitikud riigi tasandil. Projekti tegevuskava sisaldab võrgustikutööd projekti partnerite jt VATEK-i liikmete vahel (igakuised koosolekud, töögrupid, ekspertgrupp), Põhjamaade pikaajalistest kogemustest õppimist, koolitusi poliitikakujundamise ja eestkostealase tegutsemisvõimekuse parandamiseks, avalike teabepäevade korraldamist 15 maakonnas, ülemaailmsel vaimse tervise päeval Eesti vaimse tervise messi korraldamist 2014 ja 2015, VATEK-i kodulehe haldust ja arendust, vaimse tervise ja heaolu poliitika alusdokumendi koostamist kaasamise häid tavasid rakendades, teavitustegevust.

 

SA Eestimaa Looduse Fond (ELF)

Ühiskonna kaasatus looduslike maavarade kaevandamise otsustesse

Toetussumma:  86 336 EUR

Projekti tutvustava veebilehe leiad siit.

Eesti loodusvarad on põhiseaduslikult rahvuslik rikkus, mida tuleb kasutada säästlikult. Eesti elanikel pole aga avaraid võimalusi selle rikkuse kasutamisel kaasa rääkimiseks: osalusvõimalused on ahtad, kuigi nii ühiskonda laiemalt kui kohalikke kogukondi huvitab elukeskkonna kvaliteet ning sellega seotud otsustes osalemine aina enam. Projekti eesmärk on teadvustada otsustajatele avalikkuse huvi kaevandamisega seotud otsuste vastu, pakkuda välja sobivaid juriidilisi ja kaasamise praktikaga seotud lahendusi ning harida laiemat avalikkust ja kohalikke kogukondi otsustusprotsessis partnerina osalemiseks.

Projekti jooksul saavad selgemaks maavarade kasutamisega seotud juriidilises küsimused, valmivad poliitikasoovitused riigi tasandi otsustajatele ning osaletakse praktika kujundamises kohaliku omavalitsuse tasandi otsustajatega koostöös. Samuti toetatakse kohalikke osalemisel kaevanduslubade avalikustamise protsessis, avaldatakse artikleid meedias ning kutsutakse avalikkust läbi sotsiaalmeedia ja reaalses tegelikkuses rohkem huvi tundma looduse vastu, mis asub võimalike kaevanduste piirkonades. Peapartner ELF koordineerib tegevust ja tagab looduskaitselise ekspertiisi, kuid võrdsete partneritena osalevad Keskkonnaõiguse Keskus juriidilise analüüsi ja nõustamise kaudu ning Eesti Maavarade Ühing, mis ühendab rohujuuretasandi kogukondi, kes osalevad kaevanduslubadega seotud protsessides.

 

Eesti Inimõiguste Keskus

Strateegiline hagelemine

Toetussumma:  39 974 EUR

Projekti tutvustava veebilehe leiad siit.

Projekti eesmärk on parandada haavatavate gruppide õiguste kaitset võrdse kohtlemise (sh diskrimineerimijuhtumid, vihakuriteod ja õhutamine) ja migratsiooni (sh perekonnaga ühinemisõigus, elamisload) teemadel kasutades Eestis uudset huvikaitse meetodit – strateegilist hagelemist. Strateegiline hagelemine tähendab tsiviil-, kriminaal- ja haldusasjade menetlemist läbi kohtu- või kohtuväliste vahendite, et seatud eesmärkidest lähtuvalt valitud juhtumite kaudu mõjutada seaduste ja seaduste elluviimispraktika kvaliteeti.

Projekti tulemusel on strateegilisele hagelemisele seatud sisulised eesmärgid ning saavutatud on vajalik sisuline kompetents ja piisav inimressurss, et paika pandud eesmärke saavutada. Selleks on suur osa käesolevast pilootprojektist planeeritud õppeprotsessile, nii selles osas, mis on strateegilise hagelemise meetodid ja kuidas neid kasutada kui ka selles osas, kuidas ohvritega suhelda ning tagada, et nad on valmis oma juhtumiga läbiva vajaliku menetluse ja osalema ka teavituses.

Suur osa strateegilisest hagelemisest on kommunikatsioonil, mille aluspõhimõtted pannakse käesoleva pilootprojekti raames paika. Strateegilises hagelemises on juhtumi juriidiline menetlemine üksnes vahend, et saavutada ühiskonnas soovitud eesmärk. Igat menetletud juhtumit kasutatakse selle ühiskondliku mõju saavutamiseks, kas siis läbi avaliku selgitustöö juhtumi näitel või ka lihtsalt pretsedendina, mida teised ohvrid oma menetlustes kasutada saavad.

 

Eesti Külaliikumine Kodukant

Ärgake, külad! 

Toetussumma: 38 280 EUR

Projekti tutvustava veebilehe leiad siit.

Projekt „Ärgake, külad!“ aitab kaasa Eesti kodanikuühiskonna arengule, suurendab külade huvikaitse suutlikkust ja mõjuvõimu külaliikumise strateegia elluviimisel. Projekti sihtrühmadeks on nn „ärkavad“ külad ja aktiivselt tegutsevad külade huvikaitseühendused. Projekti keskseks tegevuseks on mentorprogramm, mis aitab kaasa uute ühenduste tekkimisele, kujunevad uued, huvikaitset teostavad ning haldusreformi protsessis külasid esindavad eestkõnelejad.

Projekti koostööpartner on Eesti Maaomavalitsuste Liit, kelle kaudu jõuab info omavalitsustesse. Külades tekkivate kokkuhoidvate kogukondade tegevuse tulemusena tagame Eesti regionaalselt tasakaalustatuma arengu. Organisatsioonina areneme projekti käigus tugevamaks külade huvikaitseorganisatsiooniks.

 

Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus MTÜ

Eesti ANK eestkoste tagamine

Toetussumma: 39 306 EUR

Projekti tutvustava veebilehe leiad siit.

Projekti eesmärk on 2014-2015 Eesti ANKi eestkoste tegevussuutlikkuse suurendamine läbi professionaalsema ja aktiivsema osalemise noorsootöö valdkonna poliitikakujundamises ning otsusetegemises. Fookuses on noortekeskuste teenuste mõjususe ja liikmete aktiivse osalemise suurendamine, tulemuslikum avalikkuse teavitamine noortekeskuste mõju olulisusest ja laiemalt Eesti ANKi kvaliteetse eestkoste tagamine. Projekti raames võetakse tööle projektijuht (0,5 kohta) ja kommunikatsioonijuht (0,5 kohta), viiakse läbi erinevaid ringreise, mõttehommikuid, laiendatud juhatusi ja üldkogusid.

Luuakse Eesti ANK ekspertide abil noortekeskuste enesehindamismudel, noortekeskuste seiresüsteemid (logiraamat), kommunikatsiooniplaan ja liikmete läbipaistvad kaasamissüsteemid. Nimetatud tegevused aitavad kaasa erinevates otsustusprotsessides osalemisel väljendada argumenteeritud  seisukohti. Projekti tulemusel on tõusnud noorsootöö toimimiseks vajaliku keskkonna korraldajate (KOV-d, kõrgkoolid) teadlikkus noortekeskustes tehatavast noorsootööst. Interaktiivsete tegevuste kaudu lükatakse käima piirkondlike noortevaldkonna arengukavade loomine, antakse sisendeid praktikatebaaside loomisel ja viiakse vastavusse õppekavad ehk selguvad tegelikud vajadused uute spetsialistide väljaõppes. Lisaväärtusena prognoositakse Eesti ANK liikmeskonna 10% kasvu. 

 

 MTÜ Eesti Puuetega Inimeste Koda

PANEME SEADUSE KEHTIMA!  Eestkosteplaani väljatöötamine Ehitusseadus ligipääsetavuse nõuete täitmiseks, teavitamine ja plaani elluviimise võrgustiku jõustamine

Toetussumma: 75 000 EUR

Projekti tutvustava veebilehe leiad siit.

Projekti peamine eesmärk on edendada kaasava elukeskkonna rajamist ning Eesti seadusandluses olemasolevate sätete täitmise kontrolli tõhustamist. Kaasav ja kasutajasõbralik elukeskkond on kasulik mitte ainult puuetega inimestele vaid palju rohkematele kasutajatele – eakad, lastega pered, ajutiselt liikumistakistusega inimesed, turistid jt. Projekti tulemusena soovime saavutada olukorra, kus enam ei looda mitte-ligipääsetavat keskkonda.  Tulemuste saavutamiseks luuakse eestkosteplaan, leitakse aktivistide rühmad, kes oleksid valmis eestkosteplaani püsivalt ellu viima erinevates Eesti piirkondades - et välistada ebasobiva, kasutajavaenuliku keskkonna rajamist.

Projekt keskendub ka informatsiooni levitamisele Disain kõigile/Universaalne disain valdkonnas – kus olulisel kohal on tellija, disainer/arhitekt ja vajalike kooskõlastuste väljastajad. Kõikide nende suhtumine peab muutuma, et koos ära hoida ebasobiva keskkonna loomine ja hilisemad kulutused ümberehitustele . Projekti tulemusel paraneb teadlikkus kaasavast elukeskkonnast, teemaga seotud vabaühenduste huvikaitsevõimekus, samuti tehakse tööd suhtumise muutmise nimel – et juba elukeskkonna kavandamise algfaasis võetaks arvesse erinevate kasutajate erivajadusi.

Projekti partneriteks on kaasava elukeskkonna loomise, kasutamise ja heade näidete alase info levitamise seisukohalt olulised organisatsioonid nii Eestist kui doonorriikidest: Põhjamaade puuetega inimeste võrgustik, Islandi Disainikeskus, Eesti Maaomavalitsuste Liit, Eesti Disainerite Liit, Eesti Kunstimuuseum ja MTÜ Eesti Purjelaevad.

Avatud Eesti Fond (AEF) on heategevuslik valitsusväline sihtasutus, mis arendab avatud ühiskonda Eestis ja mujal.