Home

Projektid vabaühenduste tegutsemisvõimekuse parandamiseks

SA Noored Kooli

„Tagasi kooli“ paranenud tegutsemisvõimekus ja -keskkond

 Toetussumma: 6696 EUR

Projekti tutvustava veebilehe leiad siit.

Projektiga kaasatakse „Tagasi kooli“ algatusse ja Eesti hariduse toetajate ringi uusi osalejaid-partnereid. Kaardistatakse teenuseid ja teid nii algatuse jätkusuutlikkuse tõstmiseks kui hariduse valdkonna arengu toetamiseks. Nende tegevustega soovitakse aidata kaasa kooli ja ülejäänud ühiskonna koostöö tugevnemisele ning tava kujunemisele, mille järgi inimesed ja organisatsioonid eri eluvaldkondadest panustavad vastavalt oma võimekusele ja võimalusele süsteemselt hariduse valdkonda – Eesti tulevikku.

 Koostöös „Unistused ellu!“ võrgustiku esindajatega uuritakse projekti käigus ettevõtete kogemusi, huvisid ja võimalusi haridusse panustamisel, kaardistatakse eri koostöövorme ning praktikaid, mida levitada.

 

MTÜ Läbi Tähevärava

Nähtavaks muutumine läbi kommunikatsiooni ja koostöö

Toetussumma: 7461 EUR

Projekti tutvustava veebilehe leiad siit.

Projekti eesmärgiks on tõsta organisatsiooni kommunikatsioonialast võimekust, et tagada hästi toimiv sisekommunikatsiooni süsteem liikmete paremaks kaasamiseks ja luua ühendusest avalikkusele suunatud läbipaistev,  meedias nähtav, positiivne ja usaldusväärne kuvand.

Projekti tulemusel koostatakse kommunikatsioonikava, mille koostamisse kaasatakse lisaks oma liikmeskonnale ka partnereid, toetajaid ja sihtgrupi esindajaid, kellele ühenduse tegevused on suunatud. Partneriks on SA Dharma, kes omab pikaajalist kogemust ühingute arendamise toetamisel ning teenuste käivitamisel.

Paralleelselt ühingu arendustegevustega pakutakse võimalust teistele piirkonna ühendustele, kes projektis kaasa teevad,  osaleda koolitustel ning töötada välja oma kommunikatsiooni- ning arengukava. See tõstab kogu piirkonnas ühenduste tegevusvõimekust.

 

MTÜ Eesti Külaliikumine Kodukant

Tugivõrgustik vabatahtlikele

Toetussumma: 7500 EUR

Projekti tutvustava veebilehe leiad siit.

Projekti eesmärgiks on  suurendada kohalike vabatahtlike keskuste tegutsemissuutlikust ja teisalt edendada vabatahtliku tegevuse valdkonna võrgustikutööd.

Projekti käigus valmib vabatahtliku tegevuse töö piirkondlikele korraldajatele koolituskava, toimub praktiline 4-päevane koolitus ja omavaheline kogemuste vahetus,  mis aitab tõsta ning ühtlustada vabatahtlike kaasajate ja keskuste tegutsemissuutlikkuse taset ja kvaliteeti. Lisaks koolitustele  viiakse läbi vabatahtliku tegevuse foorum ning kaks võrgustikukohtumist, mis pakuvad kohalikele vabatahtlike keskustele ja sarnaseid funktsioone täitvatele organisatsioonidele laiemat vaadet ja sihtrühmade ning sidusrühmade arvamusi ja seisukohti ning võimaldavad mitmepoolset info liikumist nende vahel.

Projekt kaasab oma tegevustesse lisaks Liikumisele Kodukant 15 ühendust, kelle eesmärgiks on eelkõige edendada vabatahtlikku tegevust (sh. maakondlikud vabatahtlike keskused).

 Projekti tegevused viib Eesti Külaliikumine Kodukant ellu koostöös MTÜ-ga Vaba Tahe.

 

MTÜ Silmaring

Õppevideote tootmisvõimekuse tõstmine

Toetussumma: 7495 EUR

Projekti tutvustava veebilehe leiad siit.

Projekt on pühendatud vabatahtlike kaasamisele üldhariduse edendamisel. Eesmärk on leida ja koolitada 20 vabatahtlikku, s.o neli õppevideote tootmistiimi. Kasusaajad on põhikooli- ja gümnaasiumiõpilased ning õpetajad, kellele toodetakse videoid reaal- ja loodusainetes.

Projekti elluviimisse on nõustajatena kaasatud kaks vabatahtlikkusel põhinevat organisatsiooni: SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond ning Teaduse ja Kultuuri Sihtasutus Domus Dorpatensis. Samuti on kaasatud sihtgrupi esindajad sisu väljatöötamisse ja videote kontrollimisse, tagamaks ainete huvitava esitlusviisi ja õppekavale vastava sisu.

Projekti käigus valmib 50 videoklippi, millest teavitatakse kampaania ja tutvustusüritusega kooliaasta alguses. Luuakse vundament haridusalgatuse Silmaring MTÜ vabatahtlike süsteemile, et jätkuks videote tootmine.

 

MTÜ Viljandimaa Tervist Edendavad Lasteaiad

Tervise-lasteaiad – paikkonna elu edendajad

Toetussumma: 7438 EUR

Projekti tutvustava veebilehe leiad siit.

Projekti  eesmärgiks on korraldada erinevaid arendavaid ettevõtmisi peredele ja lasteaias töötavatele inimestele. Eesmärk on panustada lisaks lasteaedade tervise edendamise arengule veelgi enam kogukonna arengusse, toetades sel moel vabaühenduste tegutsemisvõimekust ja –keskkonda.

Projekti käigus viiakse läbi meeskonnatöö ja strateegilise planeerimise oskuste koolitus, alustab mentorlusprogramm  „Sõber lasteaed“, toimub ümarlaud koostööpartneritega, käivituvad õpiringid ning toimub kolm koostööpäevakut lastevanematega.

Projekti toel täiustuvad MTÜ Viljandimaa TEL liikmeskonna professionaalsed oskused, superviisori toel jõutakse paremate meeskonnatöö tulemusteni ja ollakse teadlikumad strateegilise planeerimise tõenduspõhistest lähenemistest.

Projekti partneriks on Eesti Punane Rist Viljandimaa Selts.

 

MTÜ Ühiselt

Ühiselt võimekamaks! MTÜ Ühiselt pädevuse tõstmine puuetega inimestele pakutavate teenuste osutamisel

Toetussumma: 6134 EUR

Projekti tutvustava veebilehe leiad siit.

Projekti sihiks on tõsta MTÜ Ühiselt personali professionaalsust ja teenuste komplekssust ning parandada sel moel puuetega inimestele pakutavate teenuste kvaliteeti. Projekti käigus omandab personal psühhosotsiaalse rehabilitatsiooni metoodika ja töökeskkonna hindamise oskused. Lisaks katsetatakse kogemusnõustamise teenust rehabilitatsiooniteenuse raames, arendatakse välja töökeskkonna hindamise teenus, võimaldatakse klientidel erinevaid abivahendeid kasutama õppida ning tehakse teavitustööd. Projekti peamised sihtrühmad on MTÜ Ühiselt personal,  tööealised puuetega inimesed, kellel on võimalik tänu töökeskkonna hindamisele oma tööd paremini teha, ning puuetega inimesed ja nende lähedased, kellel on võimalik kogemusnõustamisest tuge ja abi saada. Projekti partner on puuetega inimeste huvikaitse organisatsioon MTÜ Händikäpp, kellel on olemas Eestis ainulaadne kogemusnõustamise alane kompetents.

 

MTÜ Ökokratt

Erivajadus nõuab erilähenemist

Toetussumma: 7500 EUR

Projekti tutvustava veebilehe leiad siit.

Projekti peaeesmärgiks on tõsta taotleja organisatsiooni tuntust ja parandada taotleja organisatsiooni liikmetest loodusgiidide suutlikkust; parandada erivajadustega inimeste inimõigusi tagades neile võrdsed võimalused saada osa loodusest ja selle tervendavast mõjust.

Projekti sihtrühmaks on piirkonna loodusgiidi kutsetunnistuse saanud inimesed, kes soovivad end täiendada ka erivajadustega inimestele looduse vahendamiseks. Projekti teiseks sihtrühmaks on erivajadusega inimesed, kes on projekti kaasatud kui uue teenuse sihtrühma esindajad, et giidide praktika oleks võimalikult realistlik.

Projekti raames toimub esmalt ümarlaud projekti osapoolte esindajate ja oma ala spetsialistide vahel; loodusgiididele koolitus, mille raames omandatakse teadmised ja oskused erivajadusega inimesele looduse vahendamiseks.

Projekti partneriteks on Türi Toimetulekukool, SA Haraka Kodu, Salu Kool, kes esindavad erivajadusega inimesi, osaledes projekti ümarlaual, loodusgiidide praktilisel väljaõppel ning projekti lõpetamisel. MTÜ Eesti Omastehooldus osaleb projektist ekspertnõuandjana, ümarlauas, praktilisel väljaõppel ning projekti lõpetamisel; Eesti Giidide Liidu kaasabiga kaasatakse projekti loodusgiide, informeeritakse elanikkonda ning koolitatakse erivajadustega inimeste loodusgiide.

 

MTÜ Lastehoiuselts Läte

Läte sirgub suuremaks

Toetussumma: 6707 EUR

Projekti tutvustava veebilehe leiad siit.

Projekti  eesmärgiks on mittetulundusühenduse Lastehoiuselts Läte tegutsemisvõimekuse suurendamine ja Keila linnas tegutseva waldorflastehoiu Läte edendamine.

Projekti jooksul töötatakse välja lastehoidu ülalpidava Lastehoiuseltsi Läte ühisväärtused, sõnastatakse missioon, visioon ja arengu eesmärgid ning kaasatakse uusi huvilisi ühenduse tegevusse. Viiakse läbi üheksa lastehoiu kasvatajaid, peresid ja kogukonda ühendavat sädesündmust, käivitatakse beebihommikud väikelastega kodus olevatele emadele, tutvustatakse lastehoiu tegevust Keila linnas ja naabervaldades.  Kolme kasvataja osalemine Tartu Ülikooli täiendkoolitusel „Waldorfpedagoogika alushariduses“ loob pedagoogilised eeldused kasvamiseks lastehoiust lasteaiaks.

Õpitakse kaasatud partnerite, Keila Linnavalitsuse ja waldorflasteaia "Meie Mängurühm", kogemustest ning süvendatakse omavahelist koostööd.

 

MTÜ Naiste Tugi- ja Teabekeskus

Tartu Naiste Varjupaiga võimekuse arendamine venekeelsete klientidega töötamisel ja vene noorte perevägivalla-alase teadlikkuse tõstmine

Toetussumma: 6743 EUR

Projekti tutvustava veebilehe leiad siit.

Projekti eesmärgiks on parandada venekeelse informatsiooni kättesaadavust lähisuhtevägivalla, abivõimaluste ja abi kättesaadavuse kohta Tartus, Tartumaal ja sellega piirnevates maakondades ja viia läbi koolitusi venekeelsele sihtgrupile. 

Projekti käigus viiakse läbi töötajate koolitused ning tõlgitakse igapäevatöös vajaminevad  materjalid vene keelde. See aitab klientidel end tunda mõistetumalt ja turvalisemalt.

Projekti raames koostatakse ja antakse välja venekeelsed infomaterjalid, mida levitatakse erinevates asutustes (koolid ja kutsekoolid, arstivastuvõtud jne)  ning viiakse läbi teavitusloenguid vene koolides. Samuti on kavas tõlkida kõik kodulehel olevad materjalid vene keelde. Koduleht on abivajajatele kättesaadav üle terve Eesti.

 

SA Poliitikauuringute Keskus Praxis

Andmete visualiseerimise oskuste arendamine

Toetussumma: 6118 EUR

Projekti tutvustava veebilehe leiad siit.

Projekti eesmärk on arendada andmete visualiseerimise ja esitamise võimekust ning kasutamist oma töös suurema mõju saavutamiseks nii mõttekoja meeskonnas kui vabaühenduste seas.

Soovitakse viia kokku vabasektori inimesed teiste valdkondade spetsialistidega ning kaasa aidata sellele, et Eestis vabaühendused oskaksid paremini ja läbipaistvamalt esitleda oma missiooni elluviimise alusel tekkivat mõju, sh projektide ja eestkostetegevuste tulemusi.

Eesmärgiks on, et hetkel veel üsna vähelevinud lähenemine nagu data visualization muutuks Eesti ühendustele arusaadavamaks ning läbi praktiliste oskuste tõstmise ka igapäevases töös kasutatavaks.

Selleks korraldatakse koostöös loovdisaineritega koolitus ja õpitoad andmete visualiseerimise praktiliste oskuste arendamiseks. Koolitusel osalevad nii mõttekoja analüütikud kui vabaühenduste esindajad. Töötatakse välja ja avaldatakse esimesed visuaalsed lahendused.

Koolitusmooduli põhjal tekib mõttekojale uus teenus, mille kaudu saab arendada teiste organisatsioonide, sh vabaühenduste võimekust pakkuda oma tegevuse ja tulemuste kohta sihtrühmadele suunatud, visuaalselt esitatud infot.

 

MTÜ Linnalabor

Lasnamäe idee – paneelelamupiirkondade elanike aktiveerimine

Toetussumma: 7192 EUR

Projekti tutvustava veebilehe leiad siit.

Tallinnas on palju aktiivseid naabruskondi, kuid elanikuaktiivsus pole veel paneellinnakutesse üle kandunud. On aeg olukorda parandada ning aktiveerida “suuruselt teises Eesti linnas” ehk Lasnamäel elanikke. Projekti eesmärk on läheneda kultuuridevahelisele dialoogile  kogukonnaarenduse ja elukeskkonna parandamise kaudu, koondades neist teemadest huvitatud inimesed, vabaühendused (sh integratsiooniga tegelevad ühingud ning korteriühistud), ettevõtted ja teised osapooled ühte võrgustikku, mis keskenduks Lasnamäe eluolu parandamisele.

Kuuekuulise projekti jooksul intervjueeritakse lasnamäelaste aktiivsuse tõstmisest huvitatud kodanikuühendusi ja inimesi, korraldatakse töötubasid, viiakse läbi ruumilisi aktsioone ning kajastatakse tegevusi ja tulemusi eesti, vene ja inglise keeles. Projekti tulemusel tekib konkreetsem tegevuskava lasnamäelaste aktiveerimiseks, tugevneb lasnamäelaste teadlikkus elukeskkonna parandamises osalemisest, suureneb sihtrühmade koostöövalmidus ning tekib kogukonnaarenduse mudel passiivsetele linnaosadele üle Eesti.   

Projekt viiakse läbi koostöös lõimumiskoalitsiooni vedava MTÜ-ga Kontakt.   

 

MTÜ Pereprojekt

Kanisteraapia meetodi arendamine Eestis, II etapp

Toetussumma: 7500 EUR

Projekti tutvustava veebilehe leiad siit.

Projekti eesmärgiks on anda   puuetega lastega tegelevatele inimestele  täiendavaid teadmisi ja praktilisi oskusi rehabilitatsioonitööks, kasutades kanisteraapia meetodit. Projekti on kaasatud 3 organisatsiooni Ida-Virumaalt ja Harjumaalt, samas on kaasatud ka Poola, Venemaa  ja Läti organisatsioonid. Projekti sihtgrupiks on puuetega lastega tegelevad inimesed (vanemad, arstid, ühingud). Projekt on 2013 aasta märtsis käivitatud projekti “Kanisteraapia (koerateraapia) puuetega laste rehabilitatsiooniks”  teine etapp. Esimese etapi käigus loodi pinnas edasiseks väljaõppeks ja tegevuste algatusteks. Esimese etapi tulemusena  moodustati vabatahtlike grupp, mis on valmis edasi õppima  ja panustama kanisteraapia arendamisse Eestis. Nimetatud projekti teine etapp ehk käesolev projekt annab võimaluse  tulevaste kanisterapeutide  väljaõppeks ning professionaalse tegevuse alustamiseks. Projekt toob kaasa uue rehabilitatsiooni võimaluse – kanisteraapia teenuste osutamise puuetega lastele.

 

MTÜ Eesti Õpilasesinduste Liit

Vene keelt kõnelevate noorte lõimimine Eesti Õpilasesinduste Liidu töösse

Toetussumma: 6671 EUR

Projekti tutvustava veebilehe leiad siit.

Projekti peamine eesmärk on tõsta Eesti Õpilasesinduste Liidu tegutsemisvõimekust läbi uute vabatahtlike värbamise. Õpilasliidu praegustest vabatahtlikest vaid 4% kõneleb vene keelt suhtlustasandil ning see takistab vene keelt emakeelena kõneleva õpilaskonnaga koolide õpilaste esindamist piisavalt efektiivselt ja legitiimselt. Uute vabatahtlike leidmiseks, aga ka nende hoidmiseks, motiveerimiseks ja arendamiseks korraldatakse seminar, mis toob kokku 40 noort üle Eesti. Projekti raames toimuvad ka arenguvestlused vabatahtlikega ning tänuõhtu. Oluline osa on infomaterjalide tõlkimisel, et oluline informatsioon nt õpilasõiguste kohta jõuaks vene keelt kõnelevate noorteni. Projekti partneriteks on Tallinna Õpilasesindus ja Tallinna Noortevolikogu.

 

Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liit

Tulevikugrupi mentorlusprogramm vabaühendustele

Toetussumma: 6470 EUR

Projekti tutvustava veebilehe leiad siit.

Eelmisel aastal alanud EMSLi tulevikugrupi projekti käigus on selgunud, et kavandatust ulatuslikumat nõustamist vajab suurem hulk aruteludel ja töötubades osalenud ning tulevikugrupi tegevustega liitunud ühendusi kui algselt planeeritud. Eelkõige oodatakse tuge just tulevikutrendidest tulenevate tegutsemissoovituste rakendamisel ühenduste igapäevatöösse- ja planeerimisse ning sihtrühmadega suhtlemise tõhustamisel. Tulevikugrupi mentorlusprogrammi eesmärk on kujundada toimiv nõustamise süsteem ja metoodika vabaühendustele tulevikutrendide arvestamiseks oma töös. Kasutades EMSLi arenguprogrammi ja tulevikugrupi projektide kogemust ja sisendit, töötatakse välja ja proovitakse praktikas läbi metoodika ja tööriistad tulevikutrendide kasutamiseks ühenduste töös. Projekti käigus läbi viidava mentorluse ja ühiste arutelude tulemusena viivad viis vabaühendust tulevikuraportite tegutsemissoovitused ja muud projekti käigus tehtud soovitused oma tegevuskavadesse ja alustavad nende elluviimist. Projekti kaugem eesmärk on ühenduste tegevussuute tõstmine, et ühendused arvestaksid väliskeskkonna mõju ja trendidega oma tegevusplaanide ja eelarvete koostamisel.

Osalejate valimisel mentorlusprogrammi on esmaseks sihtrühmaks tulevikugrupi tegevustes osalenud organisatsioonid, kes tahavad oma tegevuses muutusi läbi viia ja näevad, et see on võimalik, kuid vajavad tuge ja tõuget esimeste sammude astumiseks.       

 

MTÜ Lapsele Oma Kodu

MTÜ Lapsele Oma Kodu organisatsioonilise võimekuse tõstmine

Toetussumma: 7122 EUR

Projekti tutvustava veebilehe leiad siit.

Projekti peaeesmärgiks on organisatsiooni tegevusvõimekuse tõstmine - läbi projektitegevuste kasvada koostööpartnerite vajadustest lähtuvaks, sotsiaalteenuseid pakkuvaks ja arendavaks ühenduseks Ida-Virumaal, mille tegevuse aluseks on  paranenud finantsiline suutlikkus, kaasav strateegiline planeerimine ja ühiskondliku mõju süsteemne hindamine.

Peaeesmärk saavutatakse läbi alleesmärkide elluviimise, mille käigus koostatakse kaasaval meetodil  ühingu arengukava, koostatakse annetuste kogumise süsteem, millega  võimestatakse ühingu finantssuutlikkust ja töötatakse välja ühingu tegevuste  mõju hindamise indikaatorid.

Projekti tulemusel  toimub koostatud arengukava põhjal  tegevuste süsteemne ja läbimõeldud läbiviimine, mis annab võimaluse paremini planeerida finantsvahendeid. Koostöö Ida-Virumaa omavalitsustega on kasvanud, kuna teenuste tulemuslikkuses ja kvaliteedis on kokku lepitud. Annetuste ja toetuste kogumise käivitumisel tekib rahaliste vahendite lisa-allikas. Projektipartnerina on kaasatud SA Dharma.

 

MTÜ Kuusalu Lastekaitse Selts

Lastele turvaline ja arengut soodustav keskkond – koostöö võti ja võimalused

Toetussumma: 7112 EUR

Projekti tutvustava veebilehe leiad siit.

Projekti üldeesmärk on toetada kodanikuühiskonna arengut ning tugevdada vabaühenduste, eelkõige Kuusalu Lastekaitse Seltsi (KLS) võimekust täita oma rolli ühiskonna mõjutamisel ja sotsiaalse heaolu suurendamisel nii kohalikul kui ka vabariiklikul tasandil. Käesolev projekt on keskendunud eelkõige Kuusalu Lastekaitse Seltsi juhatusele ja liikmetele, ühise arusaama kujundamiseks ja eesmärkide paremaks mõistmiseks kaasatakse koolitustele aktiivseid vabatahtlikke (küla memmed- taadid, külavanemad jt), kohaliku omavalitsuse töötajaid, volikogu liikmeid, ka võimalikke sponsoreid ja ettevõtjaid,  ühisnimetusega  „meeskond“.

Korraldatakse 6 koolituspäeva ja koolituste vaheajal kinnistatakse õpitut praktikasse ja arendatakse koostööd läbi  igakuiste mõttekodade. Tutvutakse põgusalt Euroopa Liidu Nõukogu ja Sotsiaalkaitsekomitee Euroopa Vabatahtliku Sotsiaalteenuste Kvaliteediraamistikuga.

Läbi ühenduse liikmete, vabatahtlike ja koostööpartnerite ühiskoolituste on arenenud ja tugevnenud nii ühendus ise kui ka selle juhtimine. Professionaalsetele alustele viidud organisatsiooni juhtimine tagab senisest paremad võimalused ja positsiooni läbirääkimiste pidamiseks kohalike otsustajatega sh enda tegevuse ja eesmärkide teadvustamine ja koostöövajaduse põhjendamine. 

 

MTÜ Algatus

Narva mittetulundusühingute arhiivide korrastamine

Toetussumma: 6674 EUR

Projekti eesmärgiks on soodsa keskkonna loomine Narva kodanikuühenduste arendamiseks ning Ida-Virumaal tegutsevate kodanikuühenduste tegevuse arendamine ja aktiviseerimine asjaajamise ja arhiivinduse valdkonnas abi osutamise kaudu. Projekti kavas on koolituse läbiviimine asjaajamise ja arhiivialastes küsimustes (vene keeles), infobrošüüride koostamine ja levitamine, nõustamine arhiivialastes küsimustes ning Narva mittetulundusühingute arhiivide korrastamine (kõik teenused on MTÜ-dele tasuta).

Projekti tulemusena luuakse soodne keskkond Ida-Virumaa MTÜ-de tegevuse aktiviseerimiseks. MTÜ Algatus on professionaalseks konsultandiks asjaajamise ja arhiivinduse küsimustes ka pärast projekti lõppu. Samuti on oodata positiivset mõju MTÜ-de koostöö küsimuse osas, mis omakorda soodustab partnerite leidmist ühisprojektide ja ürituste läbiviimiseks.

 

MTÜ Karu Klubi

Karu Klubi rollimängud kui sotsiaalne ettevõtlus Ida-Virumaal

Toetussumma: 7079 EUR

Projekti tutvustava veebilehe leiad siit.

Projekti eesmärgiks on parandada Karu Klubi pakutava teenuse (rollimängude) kvaliteeti ning ühenduse suutlikkust sotsiaalse ettevõtlusega tegelemisel. Projekti käigus luuakse kasulikke kontakte teiste rollimänguklubidega, millest võivad välja kasvada erinevad ühised projektid, sh rahvusvahelised projektid. Projekt innustab noori korraldama üritusi mitte vaid iseendi, aga ka kohalike elanike jaoks. Sihtgrupiks on Karu Klubi liikmed ning projekti lõppkasusaajateks Ida-Virumaa elanikud.

Avatud Eesti Fond (AEF) on heategevuslik valitsusväline sihtasutus, mis arendab avatud ühiskonda Eestis ja mujal.