Home

Projektid vabaühenduste tegutsemisvõimekuse parandamiseks

Heateo Sihtasutus

Sotsiaalse innovatsiooni tööriistakast

Toetussumma: 7450 eurot

Projekti tutvustava veebilehe leiad siit.

Peamine probleem on selles, et Eestis ei ole piisavalt tugevaid ühendusi, kes lahendaksid ühiskondlikke probleeme uuenduslikul ja tulemuslikul viisil. Põhjuseks, miks selliseid ühendusi ja algatusi ei ole, on puudulikud oskused, kuidas selliseid algatusi kujundada ning käivitada. Samuti puudub uute algatuste katsetamise ja kasvatamise kogemus.

Projekti üldine eesmärk on, et Eestis oleks rohkem võimekamaid ühendusi ja nende poolt kujundatud sotsiaalselt innovaatilisi algatusi, mis lahendavad ühiskondlike probleeme uudsel, senisest mõjusamal viisil.

Projekti lõpptulemusena on välja töötatud uued tööriistad ühenduste innovatsiooni võimekuse hindamiseks ja arendamiseks ning uute algatuste (probleemide lahendamise) väljatöötamiseks, käivitamiseks ja arendamiseks.

Projekti peamised sihtrühmad on laiemalt kõik vabaühendused,  vabaühenduste rahastajad, poliitikakujundajad, kitsamalt Heateo ja Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustiku meeskond ning 12 koolitusel osalevat vabaühendust. Projekti partnerid on SEV ja Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituut.

 

MTÜ Eesti Omastehooldus

Professionaalsus + teenuste kvaliteet = omastehooldaja heaolu ja toimetulek

Toetussumma: 7365 eurot

Projekti tutvustava veebilehe leiad siit.

Eestis on mõiste „omastehooldus“ ühiskondlikult ja juriidiliselt defineerimata, räägitakse vaid lähedaste ja perekonnaliikmete hoolduskoormusest. Eesti sotsiaalkaitsesüsteem toimib tänasel kujul just tänu omastehooldajate kohustuslikule, kuid tasustamata tööle. Ideaal oleks kindlustada omastehooldajatele võrdse partneri staatus ja kaitsta nende majanduslikku, tervislikku ja sotsiaalset heaolu.

Projekti eesmärk on toetada organisatsiooni ühiskonna mõjutamisel ja omastehooldajate sotsiaalse heaolu suurendamisel läbi juhtimisvõimekuse ja majandusliku sõltumatuse kasvu.

Projekti tulemusena suudab organisatsioon edukamalt täita oma missiooni. Kompetentne juhatus ja Kogemuskoda algatavad omastehooldajate tervist ja toimetulekut toetavaid tegevusi, jagavad teavet, korraldavad koolitus- ja jõustamisüritusi ning kaasavad vabatahtlikke.

Koos puuetega inimeste ja nende hooldajatest pereliikmete ja lähedastega on kasusaajaks kogu ühiskond. Aktiivsed ja oma õigustest teadlikud omastehooldajad on sotsiaalselt tugeva ühiskonna väärtuslikud liikmed.

 

Eesti Noorteühenduste Liit MTÜ

ENLi liikmete tegevusvõimekuse tõstmine ja parimate praktikate jagamine

Toetussumma: 7500 eurot

Projekti tutvustava veebilehe leiad siit.

Tugevad noorteühendused suudavad ühiskonnaprotsessides kaasa rääkida ning algatada kogukonna ja ühiskonna jaoks olulisi tegevusi ja projekte. ENLi kogemus näitab, et noortele ja noorteühendustele läheb  korda ühiskonna areng ja käekäik, kuid sageli maadlevad ühendused sisemiste probleemidega, mistõttu on nende tegevus pahatihti hektiline ja jätkusuutlikkus madal. Vähe on kasutatud võimalust teistelt  õppida ja omavahel toimivaid praktikaid jagada.

Projekti eesmärk on tõsta noorteühenduste juhtimiskvaliteeti ja tegevusvõimekust ning suurendada noorteühendustevahelist parimate praktikate jagamist. Projekti ühe osana töötatakse välja arenguprogramm, kus osalevad 15 ühenduse juhid ja potentsiaalsed uued juhid. Ühendused selgitavad koos ekspertidega välja oma peamised arenguvajadused, mille parandamisele projekti raames keskendutakse. Läbi viiakse kolm koolitusmoodulit (organisatsiooni toimimist ja juhtimist puudutavatel teemadel), iga juht saab endale  soovi korral mentori, kes toetab teda eestkätt juhtimisküsimustes. Läbi viiakse ENLi liikmete (noorteühenduste) klubiõhtud  ja kogemuste jagamise töötoad. 

Projekti tulemusena on osalejatel ülevaade organisatsiooni praegusest tegevusvõimekusest, nad suudavad arenguvajadusi täita ja on asunud ühenduse tegevusvõimekust tõstma. Liikmesorganisatsioonid on jaganud omavahel kogemusi ja häid praktikaid - liikmed on teadlikud teiste kogemustest, mida ka oma ühenduse tegevuses arvesse võtta. 

Projekti sihtgrupiks on 15 noorteühenduse juhid ja liikmed, kes osalevad arenguprogrammis, 61 ENLi liikmesorganisatsiooni juhid ja liikmed, kes on oodatud osalema koolitustel ja jagama omavahel parimaid praktikaid ja ENL kui katuseorganisatsioon. Kaudsed kasusaajad on noored vanuses 7-26 eluaastat, kelle jaoks pakuvad ühendused kvaliteetset tegevust ja tuge ning kohalik kogukond ja ühiskond laiemalt (noorteühenduste näol on tegemist mitmekülgsete organisatsioonidega, kes räägivad kaasa ja tegelevad mitmete ühiskondlike teemadega alates mitteformaalsest haridusest, rahva tervisest, keskkonnateemadest, lõpetades kohaliku poliitika kujundamisega). 

Projekti on kaasatud kaks partnerit: Best-Estonia viib läbi ühe liikmete klubiõhtu ja Erasmus Student Network Eesti jagab oma ühenduse kogemusi ENLi hooajakoolis.

 

MTÜ Generaadio

Tartu kogukonnameedia käivitamine Generaadio poolt, I etapp

Toetussumma: 6705 eurot

Generaadio on avatud meediaplatvorm, mille missioon on vabakonnale meediaväljundi pakkumine. Teenindame eelkõige Tartu kogukondi, ent tegijateringis ja kuulajaskonnas on inimesi ka mujalt Eestist ja maailmast. Antud projektiga käivitame professionaalselt ja nähtavalt kogukonnameedia Tartus, sest vajab ju järjest arenev kodanikuühiskond kaasaegseid meedialahendusi nii oma hääle kuuldavaks tegemiseks, kui ka ühiskondliku diskussiooni tekitamiseks ja koostöövõimaluste leidmiseks.

Tegevuste keskmes on Generaadio saadete tegijate ja partnerite professionaalsuse tõstmine, vajaliku lisatehnika soetamine, koostöövõrgustiku loomine, kommunikatsioonistrateegia ja arengukava väljatöötamine.

Kestlikuks arenguks on paika pandud järgmised eesmärgid:

1) Kaardistada võimalikud koostööpartnerid, uued saatesarjad ja sihtrühmad.

2) Luua koostöös partneritega raadiole arengukava ning kommunikatsioonistrateegia.

3) Koolitada olemasolevaid ja uusi saatetegijaid motivatsiooni, projektikirjutamise, avaliku esinemise, meedia, vabakonna kaasamise­ ja otsustusprotsesside teemadel.

4) Alustada ettevalmistustöid koos partneritega kogukonnameedial põhineval innovatiivse vabakonna häält kandva multimeediaplatvormi väljatöötamiseks.

Projekti tulemusena on paranenud nii Generaadio olemasolevate kui ka uute saatetegijate potentsiaal edastada professionaalselt ning läbimõeldult kogukondlikku sõnumit, mis aitab omakorda kaasata võimalikke uusi huvigruppe. Samuti on kuulajaskonna seas suurenenud informeeritus vabakondade tegemistest, ühenduste koostöövõrgustik ning ühtekuuluvustunne on laienenud. Generaadio suudab edastada paremat raadioprogrammi ning vabaühendusel endal on lisaks professionaalsemale organisatsioonile ka tehniliselt parem baas.

Partnerid: ruumide ja tehnilise oskusteabe pakkujana MTÜ Genialistide Klubi; MTÜ Eesti Roheline Liikumine, MTÜ Karlova Selts ja MTÜ Supilinna Selts raadiosaadete tegijatena; koolitajana TÜ Ühiskonnateaduste Instituut.

 

MTÜ Valguskiir

MTÜ Valguskiir tegevusvõimekuse kasv

Toetussumma: 6626 eurot

Projekti tutvustava veebilehe leiad siit.

Projekti eesmärgiks on MTÜ Valguskiir tegevusvõimekuse kasv, mille saavutame läbi kaasamise, koolituste ja koostöö.

Projekti raames viiakse läbi motivatsiooni- ja meeskonnatöö koolitused vaegnägijate enesetäienduse tõstmiseks ning  ühisseminarid samasuunaliste ühendustega koostöö loomiseks ja arendamiseks.

Projekti peamine sihtgrupp on MTÜ Valguskiir praegused ja tulevased liikmed, vabatahtlikud ning koostöösse kaasatud ühenduste esindajad üle Eesti.

Projekti tulemusena on MTÜ Valguskiir võimekam ja avalikkusele nähtavam ühendus, mille tegevusel on tänu motiveeritud liikmetele ja loodud koostöövõrgustikule märgatavalt suurem mõju vaegnägijate elukvaliteedi ja aktiivse eluhoiaku kasvamisele. 

 

SOS Lasteküla Eesti Ühing

SOS Lasteküla Eesti Ühingu töötajate teadlikkuse tõstmine töös saatjateta alaealistega ning töös riskiperedega

Toetussumma: 5644 eurot

Projekti tutvustava veebilehe leiad siit.

Käesolev projekt keskendub kahele valdkonnale: saatjateta alaealised Eestis ning peretugevdusprogramm.

Saatjata laste arv on ELi liikmesriikides viimastel aastatel üha suurenenud, sama tendentsi täheldatakse ka Eestis.

2014. aasta alguses läbiviidud uuring näitas, et täna töötav peretugevdusprogramm Narvas omab olulist mõju, kuid vajab uuendusi, et perede kaasatus oleks parem ning programm nii lastele kui peredele veel atraktiivsem.

Projekti eesmärgid:

1. Tõsta SOS Lasteküla Eesti Ühingu töötajate teadlikkust saatjateta alaealiste (sealhulgas inimkaubitsemise ohvrite) kohtlemisest (parimate huvide kaitse) ja neile pakutavatest abi võimalustest eesmärgiga parandada Eestis saatjateta alaealistele pakutavate teenuste kvaliteeti ja tõsta üldist teadlikkust nimetatud sihtrühmast.

2. Tõsta SOS Lasteküla Eesti Ühingu peretugevdamisprogrammi töötajate teadlikkust töös riskiperedega ning kaasajastada alates  2008. aastast Narvas pakutavat peretugevdamiseprogrammi teenust ning tulevikus avatavat peretugevdusprogrammi Tallinnas ning Sillamäel.

Projekti tulemusena on SOS Lasteküla Eesti Ühingu töötajad muutunud teadlikumaks saatjateta alaealistest ning asutus on seeläbi kompetentsem teenusepakkuja. Läbi saatjateta alaealistele teenuse pakkumise (majutusteenus asenduskoduteenuse näol) saab teadlikumaks ka võrgustik, kuhu alaealine kuulub (näiteks kool, tervishoiusüsteem jmt) ning see omakorda aitab kaasa Eesti inimeste teadlikumaks muutmisele võõramaalastest ning tõstab üldist tolerantsust erinevuste osas. Olemasoleva peretugevdamisprogrammi teenuste disainimine ja uuendamine võimaldab edaspidi pakkuda kaasaegsemat teenust mis suudab senisest enam toetada riskiperesid. Saades kogemusi teiste riikide töötajatelt, tõuseb ka meie peretugevdamisprogrammi töötajate teadlikkus ning nad on võimelised pakkuma senisest tõhusamat teenust.

Projekti lõppkasusaajad on saatjateta alaealised, kes Eesti riiki saabuvad ja kellele SOS Lasteküla Eesti Ühing pakub majutusteenust (perepõhine hooldus asenduskoduteenusena), SOS Lasteküla Eesti Ühingu peretugevdusprogrammis olevad riskipered (nii lapsevanemad kui lapsed) ja SOS Lasteküla Eesti Ühingu peretugevdusprogrammis osalevad omavalitsused, kes saavad läbi peretugevdusprogrammi aidata nende omavalitsuses olevaid riskiperesid.

Projektil otseseid partnereid ei ole, kuid tegevustesse on kaasatud Taani Punane Rist ning Valgevene SOS Lasteküla peretugevdusprogrammi personal.

 

MTÜ Väike Jalajälg

Väiksem Jalajälg

Toetussumma: 7406 eurot

Eesti elanike tealikkus säästlikust eluviisist, mis kasutab vastutustundlikult planeedi ressursse on veel madal ning rohujuuretasandilt ja kogukonnapõhiselt loodud kestliku eluviisi näiteid ning loodussäästlike energialahendusi napib. Projekti tegevused on suunatud keskkonnasäästliku eluviisi laiemale levikule ning praktilisele rakendusele Väikese Jalajälje ökokogukonna näitel. Selleks töötatakse välja meie kliimas asuvale, väikesele kogukonnale sobilik tehnoloogilise, majandusliku ja juriidilise lahenduse kava ning luuakse praktikabaas, kus hakatakse jagama kogemusi ja teadmisi teiste kogukondade ja huvilistega. 

 

MTÜ Lastehoiuselts Läte

Siin on lapsepõlve Läte

Toetussumma: 5038 eurot

Projekti tutvustava veebilehe leiad siit.

Lastehoiuseltsi Läte südameasjaks on Keila linnas kodanikualgatusel rajatud waldorf-­lastehoiu ülalpidamine ja arendamine. Projekti „Siin on lapsepõlve Läte“ eesmärk on tugevdada lastehoidu kandva seltsi tegutsemisvõimekust, täiustada lastehoius käivate mudilaste kasvamise keskkonda ning astuda uusi samme seltsi väärtuste teoks tegemisel. Projekti sihtrühmadeks on väikelastega pered, seltsi liikmed, kogukond ja laiem avalikkus.

Projekti käigus viiakse läbi 9 avatud töötuba. Töötatakse välja seltsi arengukava, täiendatakse põhikirja ja uuritakse Keilas, Tähe tn. 14 asuva lastehoiu maja kodulugu. Projektis osalevad  partneritena Keila Linnavalitsus ja linnaaednik avatud aiatöötoa juhendajana püsikupeenra rajamisel ja Harjumaa Muuseum eksperdina koduloo uurimise alal.

Projekti tulemusel on lastehoiu tegevusse kaasatud uusi vabatahtlikke ja suurendatud ühenduse liikmeskonda. Kaasajastatud on juhtimisdokumente ning välja on töötatud ühenduse arengukava. Avatud töötoad tutvustavad kogukonnale waldorf-pedagoogikat, annavad osalejatele uusi oskusi ja väärtustavad isetegemist. Paranenud on lastehoiu tuntus Keila linnas.

 

MTÜ Pollianna

POLLIANNA – Rõõmu Jagamise Rõõm

Toetussumma: 7465 eurot

Projekti tutvustava veebilehe leiad siit.

„Pollianna – Rõõmu Jagamise Rõõm" on projekt, mis sai alguse kodanike initsiatiivil 2013.a lõpus. Initsiatiivgrupp leidis, et Tallinna vene keelt suhtluskeelega kasutavad elanikud ei ole piisavalt informeeritud sellest, et  linnas on palju võimalusi tasuta vabaaja veetmiseks, enesetäiendamiseks, sportimiseks. Samuti ei ole nad piisavalt informeeritud  heategevuslike ürituste ning kampaaniate läbiviimisest. Samas leiti, et puudub ühine koht, kust selline info oleks kättesaadav.

Projektimeeskonnal on plaanis luua tõhusam infoportaal, kust saab leida infot tasuta sündmuste, koolituste, spordivõimaluste, huvikoolide jms kohta. Meie sihtgrupiks on Eesti Vabariigi vene keelt suhtluskeelena kasutavad elanikud, vähese sissetulekuga elanikud, vabariigi külalised, reisibürood, tasuta ürituste korraldajad. Et portaalist saaks laiapõhjalisem infoallikas, plaanime kaasata projekti huvilised üle kogu Eesti.

Projekti eesmärk on tagada organisatsiooni jätkusuutlikkus ning suurendada MTÜ Pollianna elujõudlust läbi uue auditooriumi ning uute liikmete ja vabatahtlike kaasamise. Uuema funktsionaalsema veebikeskkonna  loomine, edendamine ning optimeerimine.

Portaali Pollianna.ee laiendamine ning sihtgruppi portaalist informeerimine aitab vene keelt kõnelevate elanikele ühiskonnaelus aktiivsemalt osaleda, tutvuda rohkem Eesti kultuuriga ning traditsioonidega, parandab infovahetust erinevate rahvuste vahel, soodustab integratsiooni ning aitab parandada vastastiku mõistmist.

 

Eestimaa Looduse Fond

Suhtluskeskkond korda!

Toetussumma: 7387 eurot

Projekti tutvustava veebilehe leiad siit.

Projekti eesmärk on tõsta Eestimaa Looduse Fondi (ELF) toimimise professionaalsust, tõhusust ja jätkusuutlikkust  läbi toimiva ja kaasaegse sisekommunikatsiooni, mille saavutamiseks tuuakse organisatsiooni uusi teadmisi ja oskusi, parem tehnoloogiline varustatus ja õppivale organisatsioonile omased toimimispõhimõtted. ELFi sisekommunikatsiooni korraldus pärineb organisatsiooni algusajast – 1990. aastatest, kuid infotehnoloogia areng, laienenud meeskond ning aina rohkem kasutatava kaugtöö tõttu on vana kord ajale jalgu jäänud. Oleme kaardistanud ELFi eesmärkidele ja töötajate ootustele vastavad vajadused organisatsiooni suhtluskeskkonna kaasajastamiseks: vajame regulaarset infovahetust, kvaliteetset videokonverentsi tehnikat, ad hoc projektimeeskondade loomise ja lõpetamise korra juurutamist ning töötajate paremaid teadmisi sisekommunikatsioonist. Projekti jooksul valitakse videokonverentsideks vajalik tehnika, õpitakse seda kasutama, kujundatakse töötajate, vabatahtlike ning toetajate informeerimiseks sobilik regulaarne infovahetus, juurutatakse projektimeeskondade loomise, dokumenteerimise ja lõpetamise kord ning luuakse organisatsiooni sisekoolituste traditsioon. Projekti sihtgruppideks on ELFi tänased ja tulevased töötajad ja juhtkond, aga lisaks ka vabatahtlikud ning eraisikutest toetajad, kes seni ei ole piisavalt organisatsiooni sisetoimimisse kaasatud olnud. Projekti tulemusel paranenud organisatsiooni toimimine tagab looduskaitse alase teabe parema ja operatiivsema liikumise ka ühiskonnas laiemalt, seega on projekti tulemuste lõppkasusaajaks ühiskond tervikuna. 

 

Eesti Unekooli Ühing

Tegus unekool lapsevanemate toetajana ja paarisuhte tugevdajana

Toetussumma: 5739 eurot

Projekti tutvustava veebilehe leiad siit.

Projekt on vajalik, et toetada lapsevanemate toimetulekuvõimet ja vaimset tervist lapse kasvatamise keerulisel perioodil. Projekti eesmärgiks on tõsta lapsevanemate teadlikkust, ennetada lapsevanemate vaimse tervise probleemide tekkimist ning ohtusid paarisuhte püsimisele.

Projekti eesmärgiks on Eesti Unekooli Ühingu kui lapsevanematele suunatud nõustamiskeskkonna www.unekool.ee haldaja oluliselt paranenud tegutsemisvõimekus ning –keskkond. Projekt on nii lastele ja noortele mõeldud teenuseid arendav, kui ka vabaühenduste tegutsemisvõimekust tõstev algatus.

Projekti tulemusena paraneb teenuste kvaliteet, personal läbib erialast professionaalsust tõstva koolituse, töötatakse välja ja viiakse läbi 4 koolitusprogrammi laste ja lapsevanematega töötavatele spetsialistidele, viiakse läbi koostööseminar võrgustikuga, teenused on sihtgrupile kättesaadavamad, suurendatakse lapsevanematele suunatud kogukonda Facebookis ning analüüsitakse lapsevanemate tagasisidet.

Projekti kasusaajateks on lapsevanemad ja lapsevanematega ning lastega töötavad erialaspetsialistid – lasteaia- ja klassiõpetajad, sotsiaaltöötajad, sotsiaalpedagoogid, lastekaitsetöötajad, pereõed, peretöötajad jt. sotsiaal-, haridus- ja tervishoiuvaldkonna töötajad. Projekt teeb koostööd erinevate tervishoiu-, sotsiaal- ja haridusasutustega.

 

MTÜ Loometaru

Dialoog ateljees – vabatahtlike kaasamine erivajadustega laste ja noorte kunstialases huvihariduses

Toetussumma: 6688 eurot

Projekti eesmärk on noorte vabatahtlike kaasamisega suurendada MTÜ Loometaru võimekust erivajadustega inimeste kunstialasel arendamisel.

Sihtrühmasid on kaks: kunstihuvilised noored, kes soovivad arendada oma sotsiaalseid oskusi, töötades aeg-ajalt erivajadustega laste ja –noortega; erivajadustega lapsed ja noored, kelle elukvaliteeti parandatakse.

Meie projektil on kolm tegevussuunda: 1.Koolituste korraldamine tulevastele vabatahtlikele nende teoreetiliste teadmiste ja praktiliste oskuste arendamiseks. 2.Tugivõrgustiku loomine. 3. MTÜ Loometaru tuntuse tõstmine (voldikute ja flaierite valmistamine ning kodulehe uuendamine).

Projekti tulemuseks oleme eriettevalmistuse andnud 20-le vabatahtlikule, loonud tugivõrgustiku, mis tugevdab MTÜ Loometaru jätkusuutlikust.

Partneriteks on MTÜ Kultuur ja Perekond ja KUMEN Fond (Hispaaniast).

 

Peipsi Koostöö Keskus

Peipsi Koostöö Keskuse tegutsemis- ja finantsvõimekuse uus tase

Toetussumma: 5384 eurot

Projekti tutvustava veebilehe leiad siit.

Peipsi Koostöö Keskus on juba 21 aastat tegelenud Peipsi piirkonna säästva arengu ja piiriülese koostöö teemadega – keskendudes täna keskkonna- ja maailmaharidusele ning arengukoostööle. Projekti kaudu soovime tõsta Peipsi Koostöö Keskuse tegutsemisvõimekuse uuele tasemele: läbi uute oskuste ja inimeste toomisega keskuse tegevustesse (väheaktiivsete liikmete  ja vabatahtlike aktiviseerimine, suurem koostöö sihtrühmadega); läbi säästlikuma majandamise ja teenuste arengu ning samuti läbi uute ja uuenduslike projektide (kasutades ka seni kasutamata rahastusallikaid).  Tegevustena: 1) korraldatakse liikmetele koolitusi (uued rahastamisallikad, ideevõistlus) ja motivatsiooniüritusi, 2) kaastakse aktiivselt sihtrühmi (koolid, vallad), vabatahtlikke ning valmistatakse ette rahvusvaheline projekt, 3)viiakse ellu administratiivkulude vähendamise plaan (jagatud kontor, IT kulude optimeerimine jms) 4) fundraisingu- ja finantsplaani elluviimine 5) teavitustegevus (sotsiaalmeedia, artiklite kirjutamine ja koolitus).

Projekti aitab kaasa organisatsiooni jätkusuutlikule arengule ning suurendab keskuse elujõulisust läbi suurema finantsvõimekuse ning liikmete ja vabatahtlike aktiviseerumise, samuti paraneb Keskuse tuntus ja maine nii Eestis kui ka  rahvusvaheliselt ning seoses sellega ka kogukondlik mõju.Projekt aitab kaasa ka meie missioonile - olla inspireeriv ning kaasaegne vabaühendus, mille tegevuse aluseks on kaasav juhtimine ning teadmistepõhine planeerimine ja regulaarne tulemuste hindamine.

 

MTÜ Minu Tasakaal

MTÜ Minu Tasakaal tegutsemisvõimekuse suurendamine läbi psühhosotsiaalsete teenuste arendamise ja kommunikatsiooni venekeelsele sihtrühmale

Toetussumma: 6643 eurot

Projekti tutvustava veebilehe leiad siit.

Projekti eesmärgiks on suurendada MTÜ Minu Tasakaal tegutsemisvõimekust läbi psühhosotsiaalsete teenuste arendamise ja kommunikatsiooni venekeelsele sihtrühmale. Aitame haigetel/lähedastel igapäevaselt oma haigusega psühholoogiliselt paremini toime tulla, arendame välja sihtrühmale vajalikud ja sobivad teenused ning loome eeldused aktiivseks kommunikatsioonitegevusteks. Fookus on Tallinnas ja Harjumaal elavatel vene keelt kõnelevatel kroonilist kehalist haigust põdevatel inimestel ja nende lähedastel, kuid teenused ja info on kättesaadavad kõigile, kelle igapäevane toimetulek, töövõimekus jm vajab psühholoogilist tuge.  

Projekti raames valmivad www.minutasakaal.ee venekeelne osa ja infomaterjalid nii klientidele kui meeskonnale. MTÜ meeskond laieneb vene sihtrühma tundvate erialaspetsialistide võrra, alus on pandud koostöövõrgustiku loomisele ja arendamisele ning MTÜl on valmis kommunikatsioonistrateegia ja -plaan oma teenuste laiapõhjaliseks tutvustamiseks.

 

MTÜ Eesti Ökokogukondade Ühendus (EÖÜ)

Tugevamad ökokülad Eestis

Toetussumma: 7500 eurot

Projekti tutvustava veebilehe leiad siit.

Eesti on üks kõige suurema ökoloogilise jalajäljega riike maailmas. Hoolimata sellest kasvab avalikkuses huvi jätkusuutliku eluviisi ning sealhulgas ökokogukondade vastu pidevalt. Edendamaks kestlikku ilmavaadet on Eesti Ökokogukondade Ühenduse soov kaasata senisest enam uusi inimesi meie tegemistesse, jagada teadmisi, infot ja uusi oskusi ökokogukondade liikmetele ning kogukondlikust eluviisist huvitatutele. Taotleme, et EÖÜ võimekus uusi inimesi ja aktiivseid kaasalööjaid informeerida ja kaasata ning liikumises osalejate oskuste ja teadmiste arendamist toetada on senisest märgatavalt suurem. Soovime, et olemasolevad ökokogukonnad saaksid tuge oma arengule ning  kogukondlikud algatused  julgust oma ideid ellu viia ja uusi ning tugevaid ökokogukondi luua. 

 

MTÜ IDLabor

Vaikuseminutite arendusprojekt

Toetussumma: 6260 eurot

Tänapäeva kiirustav ja inforohke maailm teeb aina vajalikumaks tähelepanu ja meelerahu hoidmise oskused.  MTÜ IDLabori juhtidena oleme seetõttu otsustanud panustada Vaikuseminutite algatusse. Lihtsad tähelepanu ja meelerahu harjutused aitavad paremini märgata enda sees ja ümber toimuvat, et olla tähelepanelik ja hooliv nii enda kui teiste suhtes, et olla rõõmsam ja rahulikum. Uuringud on näidanud, et harjutustel on õigel viisil tehtuna tugev positiivne mõju nii saavutusvõime, üldpreventsiooni kui riskirühmade kontekstis. Tegemist on oskustega, mida oleks kasulik arendada juba lasteaias ja koolis. Projekti tulemusena töötatakse välja ja tuuakse turule koolitused, mis võimaldavad lastega seotud täiskasvanutel vaikuseminutitega lapsi ja ennast toetama hakata. Algatusgrupi eesmärgiks on jõuda sellisel viisil läbi seotud täiskasvanute 15 000 lapse ja nooreni juba selle aasta jooksul. Selle töö koordineerimiseks oleme täna koostöös paljude partneritega ülesse ehitamas uut organisatsiooni - MTÜ Vaikuseminutid. 

 

Eesti Külaliikumine Kodukant

Liikmed liikvele!

Toetussumma: 7498 eurot

Projekti tutvustava veebilehe leiad siit.

Eesti Külaliikumine Kodukant projekti „Liikmed liikuma!" eesmärk on tugevdada organisatsiooni huvikaitse suutlikkust oma liikmete seas. Selleks korraldatakse neljas väheaktiivses maakonnas (Ida- ja Lääne-Virumaa, Põlva- ja Võrumaa) ühisarutelud liikmeskonna laienemiseks kogukonna eestvedajate, külaseltside ja oma külade huvikaitset teostavate koostööühendustega. Nimetatud maakondades käivitatakse mentorlusprogramm, kuhu kaasatakse elujõulisemate piirkondade esindajaid, et tutvustada oma kogemusi külade huvikaitse teostamisel maakonnas. Kõikide maakonnaühenduste esindajatega viiakse läbi mõttetalgud vabaühenduste juhtimisest ja külaliikumise rollist ühiskonnas ning suurendatakse professionaalseid teadmisi kolmandast sektorist.

 

Sihtasutus Dharma

Heategevusfond Dharma tegevusvõimekuse suurendamine laste ja perede toetamisel

Toetussumma: 7450 eurot

Projekti tutvustava veebilehe leiad siit.

Projekti eesmärk on suurendada heategevusfondi koduleht annetajat emotsionaalselt rohkem kõnetavaks ja seeläbi juhtida avalikkuse tähelepanu senisest enam  vaesuspiiril elavate perede olukorra leevendamisele. Projekti käigus koostatakse oma tegevuste paremaks kajastamiseks meediaplaan, luuakse Dharma sihtgrupi vajaduste selgemaks tutvustamiseks visuaalselt mõjuvate fotode ja videote kogum, viiakse läbi olemasolevate annetajate analüüs ning sellele toetudes koostatakse annetuste kogumise kava. Projekti esmaseks sihtrühmaks on kõik Dharmale annetajad – nii üksikisikud kui organisatsioonid, kelle jaoks projekti käigus kujundatakse annetajat kõnetav veebikeskkond, mille tulemusel suurenevad Dharmale tehtavad annetused. Projekti tulemus ehk suurenev annetuste maht annab ka võimaluse toetada senisest enam  lapsi ja peresid.

 

MTÜ Elujooks

Jooksukultuuri ja-võrgustiku käivitamine Eestis

Toetussumma: 7500 eurot

MTÜ Elujooks elluviidava projekti eesmärgiks on edendada tervislikke eluviise levitades jooksukultuuri väärtusi ja põhimõtteid ning arendades Eestis jooksuvaldkonna võrgustikku.

Projekti tulemusel valmib MTÜ Elujooks strateegia, milles on kaardistatud MTÜ arengusuunad, võrgustikule orienteeritud tegevused ja teenused erinevatele sihtrühmadele. Samuti on tehtud algust jooksuteemalise üritustesarjaga, millega jätkatakse ka pärast projekti lõppemist. Projekti sihtrühmaks on laiem avalikkus, kellel on huvi jooksmise kui tervisliku spordiala vastu. Projekti kaasatakse MTÜ Elujooks liikmeskonda ning teisi jooksuvaldkonna organisatsioone.

 

Eesti Gaidide Liit

Ühenduste arhiivid

Toetussumma: 6285 eurot

Projekti tutvustava veebilehe leiad siit.

Paljud kodanikuühendused on tegevad 1990ndate aastate algusest ning selle aja jooksul on kogunenud palju informatsiooni ning dokumente, mis paraku ei ole süstematiseeritud ega arhiveeritud.

Projekti eesmärk on suurendada Eesti Gaidide Liidu näitel ühenduste võimekust dokumentide haldamisel, materjalide arhiveerimisel, luues sellega paremad võimalused järjepidevuse arvestamiseks juhtimisotsuste tegemisel ning tagades organisatsioonide ajaloolise ja kultuurilise väärtusega materjalide säilivuse ja kättesaadavuse.

Projekti tulemusena on valminud Eesti Gaidide Liidul vajalikud korrad, dokumentide loetelu ning digitaliseeritud, kogutud, korrastatud ja koondatud ajaloolise ja kultuurilise väärtusega materjalid. Need on avalikult kättesaadavad ning Eesti Gaidide Liit on tutvustanud paljudele teistele kodanikuühendustele arhiveerimise protsessi ühendustes, mille tulemusena loodetavasti ka teised ühendused on saanud tõuke oma materjalide korrastamiseks.

Projekti ei ole ametlikke partnereid kaasatud. Tegevuses lähtutakse Rahvusarhiivi juhistest ning vajadusel küsitakse nõu nende avalike teenuste raames.

 

Härjanurme Maarahva Selts

Me teeme seda üheskoos!

Toetussumma: 5000 eurot

23 aastat tegutsenud Härjanurme Maarahva Selts alustas 2012 aastal tegevuse lõpetanud koolimajas  huvitegevuse pakkumist.  Maja on aga suur ja kõle. Projektiga soovitakse  koos  kahe partneri Saduküla Noorteühingu ja Saduküla Eakate Seltsi algatusel luua  majja hubasust  ja tuua siia veel rohkem huvipakkuvat tegevust. Selleks oleks vaja rohkemate inimeste abi ja toetust, aga piirkonnas on kiirete muutuste tõttu sotsiaalne kapital muutunud ja inimestel puudub vabatahtliku töö kogemus. Projekti raames plaanime läbi viia koolitusi, mis tooksid inimesed koolimajja ja aitaksid seda  kaunimaks muuta, annaksid koostöökogemuse ja teadmisi edukaks edasiminekuks. Korraldame ka õppereisi, et tutvuda teiste tegemistega, tuua piirkonda uusi ideid ja  motiveerida inimesi koos tegutsema. Projekt tõstab ka tegutsevate MTÜ-de tegutsemisvõimekust, selle  käigus saab  koostatud arengukava ja loodud seltsile koduleht.

 

Eesti Väitlusselts

Väitlusmeedia

Toetussumma: 7491 eurot

Projekti eesmärgiks on väitluse populariseerimine ning väitluskultuuri edendamine. Selleks toimub projekti raames 10-osaline helis ja pildis jälgitavate väitluste seeria. Väitlused on üles ehitatud Eesti Väitlusseltsis kahekümne aasta jooksul kasutatud väitlusformaatidele, mis erinevad muudest Eesti meedias kasutatavatest formaatidest. Väitlusseltsi formaadid on oluliselt rohkem reeglistatud ning võimaldavad argumentide märksa põhjalikumat lahtiseletamist. Projekt on vajalik selleks, et võimalikult suur jälgijaskond näeks väitluse kui ühiskondliku arutelu meetodi suuremat potentsiaali võrreldes praegu kasutatavate formaatidega.

Väitlusseltsile on projekt vajalik selleks, et ühingu tegevus oleks ühiskonnale paremini ja lihtsamini kättesaadav. Sellega kaasneb väitluse kui ühiskondliku arutelu meetodi populariseerimine ning Väitlusseltsi suurem tuntus ning seega suurem võimekus kaasata ühiskonna liikmeid, sealhulgas noori, ühingu tegevusest kasusaajate hulka. Projekt viiakse ellu koos mõne laiema haardega Eesti meediaväljaandega.

 

MTÜ Avatud Hellenurme Noortekeskus

Hellenurme Noortekeskuse arendamine kohaliku kogukonna „veduriks“

Toetussumma: 6415 eurot

Aastaks 2016 on MTÜ Avatud Hellenurme Noortekeskus oma  jätkusuutlikkust tugevdanud veelgi, kaasates läbi oma õpitud oskuste piirkonna arendustegevusse erinevaid sihtgruppe kohalikul tasandil.

Projekti tegevuste käigus vahetatakse kogemusi erinevate organisatsioonide vahel ja viiakse läbi mitmetahuline koolitustsükkel, mis on sidustatud omavahel suursündmuse korraldamisega.  Luuakse tingimused selleks, et  kodanikualgatuse korras on julgust, tahtmist ja motivatsiooni uute väärtuste loomiseks piirkonnas ka nendel noortel, kellel on sotsiaalmajanduslikult vähemad võimalused.

Projekti käigus ja järgselt tegeleb keskuse liikmete aktiivgrupp lisandväärtust tootvate teenuste väljatöötamisega koostöös kohaliku omavalitsusega   nii kohaliku valla kui ka  maakonna tasandil (koostöö jätkumine projekti kaasatud lastekodudega).

Projekt viiakse ellu MTÜ Avatud Hellenurme Noortekeskuse, Palupera Vallavalitsuse, Puka Vallavalitsuse, Mittetulundusühingu P-RÜHM, Kaitseliit Valgamaa maleva ja SA Taheva Sanatooriumi asenduskodu osakonnaga partnerluses.

 

Eesti Looduseuurijate Selts

Eesti Looduseuurijate Seltsi taaselustamine

Toetussumma: 6534 eurot

Projekti eesmärgiks on taaselustada Eesti Looduseuurijate Seltsi (ELUS) olemus/aktiivne tegutsemine uute liikmete kaasamise abil.

Eesmärgi saavutamiseks viiakse läbi järgnevad ELUS-i tutvustavad tegevused:

1.      Koostöös gümnaasiumide ning ülikoolidega informeeritakse sihtrühma kuuluvaid noori ELUSist ning tulevastest üritustest - väljasõitudest ning teadusdiskussioonidest.

2.      Viiakse läbi ühepäevased väljasõidud, kus toimub aktiivne praktiline õpe, mille käigus tutvutakse Eesti loodusega oma ala ekspertide juhendamisel.

3.      Korraldatakse iga kuu ELUS-i hoones teadusdiskussioone - aruteluõhtuid aktuaalsetel loodusteaduste valdkonda kuuluvatel teemadel.

Sihtrühm on Tartu linna loodushuvilised gümnaasiumi õpilased ning looduserialade üliõpilased. Projekti käigus kasvab ELUS-i tuntus ning uute liikmete arv (peamiselt noorte näol) ning sellega kaasnevalt ka organisatsiooni jätkusuutlikkus ning aktiivsus. Samas luuakse aluspind koostööks ja kogemuste vahetamiseks üliõpilaste ning teadurite vahel, antakse noortele infot aktuaalsete uurimisteemade kohta ning vähendatakse tudengite ning teadlaste vahelist infosulgu ja eraldatust.

 

MTÜ Loomingulise arengu ja vaba aja veetmise keskus GAGARIN

Uuenduslikud sammud tulevikku

Toetussumma: 6780 eurot

Projekt on vajalik, et muuta meie organisatsioon konkurentsivõimelisemaks loominguliste tegevuste turul ning tugevdada organisatsiooni inimressurssi. Projekti eesmärk on organiseerida ning viia läbi organisatsiooni töötajate majandusalane ja keeleõpe, luua ning laiendada MTÜ tegevust soodustav mitmekeelne infokeskkond (kodulehekülg, keelekursused, majandusalased kursused).

Projekti tulemusena muutub meie organisatsioon tugevamaks tänu MTÜ liikmetele eriõpetuse andmise, uute kogemuste ning uute info edastamise kommunikatsioonivahendite saamisele  ühiskonnas. Toimuvad muudatused ühiskonnas endas, kuna inimesed saavad suurema valiku enese loomingulise potentsiaali realiseerimiseks, tekivad suuremad võimalused vaba aja veetmiseks ja enesearendamiseks, enese potentsiaali ja ametialaste oskuste arendamiseks.  Samuti sulandub ühiskond uute kontaktide ning eri keelte ja kultuuride esindajate vaheliste kontaktide arvelt.

Projekti otseseks sihtrühmaks on meie MTÜ liikmed ning organisatsioon iseenesest, samuti meie regiooni, Eesti ja naaberriikide elanikud. Projekti partneriks on Pearl Gifts OÜ.

 

Eesti OTT MTÜ

Seminade seeria ja õppefilm teemal “Kohalik kaubavahetus- tervendav mõtlemisviis”

Toetussumma: 6758 eurot

Eestis on alates 2009. aastast  alustanud tegevust 17 OTT (otse tootjalt tarbijale) tüüpi kohaliku  toidu võrgustikku, neist 11 on saavutanud tänaseks elujõu. Projekti eesmärk on ühtlustada tegutsevate  OTT  toiduvõrgustike liikmete tegevussuunad ja hoiakud. Sihtrühmadeks on kõik tegutsevad OTT-d  (vt. eestiott.ee), ning loomisel olevad OTT võrgustikud. Projekti olulisemad tegevused on korraldada  20 seminari Eesti eri paigus, OTT-toiduvõrgustike juures ja nende seminaride videosalvestitest ning kaubakohtumistel filmitud materjalidest koostada õppefilm OTT-ga alustajatele. Filmile lisatakse samm-sammuline õpetus alustamaks kogukonnas OTT-ga. Kõigi täna toimivate OTT-de kogemusi peegeldades saame aidata väiksematel kiiremini kasvada ning aidata tekkida uutel kohaliku toidu võrgustikel.

 

MTÜ Avatud Vabariik

Liikmete kaasamise tõhustamine ja vabatahtlike kompetentsi tõstmine

Toetussumma: 6401 eurot

Projekti on vaja selleks, et suurendada noorteühingu Avatud Vabariik võimet kaasata liikmeskonda organisatsiooni juhtimisse ja tegevustesse, tõsta vabatahtlike koordinaatorite kompetentsi, uuendada ja täiendada andmebaasid ning kaasata uusi liikmeid ja suurendada kogu liikmeskonda. Projekti põhieesmärgiks on suurendada noorteühingu Avatud Vabariik võimekust tegelemaks liikmeskonnaga, et kaasata liikmeid (samuti kaasata uusi liikmeid) senisest palju tõhusamalt organisatsiooni juhtimisse ja tegevustesse, samuti selle abil soodustada organisatsiooni identiteedi kinnistumist ja selle usaldusväärsuse kasvu ühiskonna silmis. Tulemusena tõuseb organisatsiooni üldvõimekus: kontakt liikmetega on uuendatud ja tugevdatud; liikmete kaasatus organisatsiooni juhtimisse on suurenenud; suurenenud on liikmete ja vabatahtlike arv; suurenenu on vabatahtlike pädevus, kaasatud on senisest paremini rahvusvähemuste noored. Projekti sihtrühmadeks on organisatsiooni juhatus ja vahatahtlikud koordinaatorid, liikmeskond, laiemalt noored vanuses 16 kuni 26 eluaastat. Olulisemad tegevused on liikmete andmebaasi korrastamine ja otsekontaktide loomine, liikmeürituste korraldamine, koolituste läbiviimine ja organisatsiooni seisukohal oluliste teemaseminaride korraldamine.

 

SA Poliitikauuringute Keskus Praxis

Vabakonna tulevikutrendide rakendamine

Toetussumma: 7490 eurot

EMSL ja Praxise koostöös on koostatud ühendustele vajalikud abimaterjalid – ülevaated tulevikutrendidest, mis sisaldavad ka praktilisi tööriistu ja  tegutsemissoovitusi oma organisatsiooni tegevuskeskkonna analüüsimiseks.

Nüüdse projekti raames, 2015.aasta sügisel toimuva 4 koolituse kaudu nõustatakse ning toetatakse  vabaühendusi oma organisatsiooni arendamisel ja tegevuste plaanimisel. Koolitused toimuvad loodud materjalide alusel, hõlmates nelja teemaderingi:  rahastamise mitmekesisus, tõrjutud ja haavatavate sihtrühmade kaasamine, ühenduste koostöövormid, infoühiskonna mõju ühenduste tegevusele.

Sihtrühm on peamiselt ühendused, kes ei ole eelnevalt osalenud  tulevikugrupi raportite aruteludes -ja infoseminaridel, ega saanud põhjalikumat nõustamist.

Koolitused  ja neile järgnev nõustamine on suunatud sellele, et osalevad vabaühendused saaksid:

·         kogutud info ja soovituste põhjal paremini oma tegevuse planeerimisel riske ette näha, neid ennetada ja võimalusi kasutada;

·         töötada välja ja rakendada uusi ja paremaid tegevuspraktikaid, et suurendada oma tulemuslikkust ja mõju;

·         kaasata uusi sihtrühmi ühenduste huvikaitse- ja arendustegevustesse.

 

MTÜ Do Good

MTÜ DO GOOD arengu- ja koostööprogramm

Toetussumma: 5256 eurot

Projekti tutvustava veebilehe leiad siit.

MTÜ Do Good projekti eesmärk on  suurendada koostööd ühes valdkonnas tegutsevate  MTÜ-de vahel, laiendada oma tegevust teistesse Eesti linnadesse, arendada koostööd välispartneritega ning kaasat heategevusse uusi vabatahtlikke eraisikuid ja ettevõtteid.

Projekti käigus töötatakse  välja MTÜ-le järjepidev annetuste kogumise kava, sotsiaalse ettevõtluse suunad MTÜ finantsvõimekuse parandamiseks, samuti luuakse või parandatakse  koostööd samas vallas tegutsevate teiste MTÜ-de ja eraisikutega Eestis, Soomes ja Norras.

Projekti tulemusena on leitud uus partnereid teiste sarnaste   MTÜ-de seast, laiendatud oma tegevust teistesse Eesti linnadesse, arendatud koostööd välispartneritega ning kaasatud heategevusse uusi vabatahtlikke eraisikuid uute mõtete ja ideedega, samuti on loodud soodne keskkond ettevõtetele heategevusprojektidega ühinemiseks.

Projekti partneriteks on Tallinna ja Harjumaa Lasterikaste Perede Liit ning MTÜ Magdaleena. Koostööd tehakse aga ka lastekodude, turvakodude ja raskustes perede huvide eest seisvate organisatsioonidega, et jõuda kiiremini abivajajateni.

 

MTÜ VitaTiim

Mitteformaalse õppe avatud ruumi arendamine Narvas

Toetussumma: 7098 eurot

Projekt on loodud mitteformaalse õppe keskuse MTÜ VitaTiim sihikindlate tegevuste toetamiseks ja nende kvaliteedi tõstmiseks, uute inimeste toomiseks, ühingu sotsiaalse ettevõtluse arendamiseks ja asutuse tegevuste mõju levitamiseks.

Projekti üldeesmärk on „Mittetulundusühing VitaTiim on tegutsemisvõimeline, jõukas ja jätkusuutlik ühendus, mis loob Ida-Virumaa noortele julgustav ja rahvusvaheline keskkond elukestvas õppes osalemiseks ja õpitud tõhusaks rakendamiseks oma arenguteel avatud maailmas“. Projekti eesmärgi saavutamiseks on püstitatud järgmised ülesanded: noortele suunatud multikultuurse avatud ruumi arendamine; MTÜ VitaTiim tegemistesse on kaasatud avatud ruumi kuraator ja vabatahtlike tugev meeskond; avatud ruumi kuraatori stažeerimine Lätis; organisatsiooni uue kodulehe valmistamine; noortele ja nende vanematele suunatud uute tasuliste programmide ja kursuste käivitamine. Projekti partneriks on NGO „Young Folks LV“ Lätist, kes on meie toetajaks ja mentoriks projekti tegevuste korraldamisel.

 

Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustik MTÜ

Arenguprogramm „Kuidas rohkem müüa?“

Toetussumma: 6325 eurot

Projekti tutvustava veebilehe leiad siit.

Projekti eesmärgiks on tõsta 4 väiketootmisega tegeleva sotsiaalse ettevõtte müügisuutlikkust ja seeläbi suurendada nende positiivset mõju ühiskonnas läbi arenguprogrammi “Kuidas müüa rohkem?”. SEVi kogemus on näidanud, et väline abi sotsiaalsetele ettevõtetele võib aidata neil lühikese aja jooksul oluliselt parandada oma müügisuutlikkust. Arenguprogrammis osalevad sotsiaalsed ettevõtted oskavad peale projekti lõppu paremini organiseerida oma müügitööd ja konkreetsed müügieesmärgid ebamäärase tunde asemel, et peaks rohkem müüma. Tänu suurenenud sissetulekutele on organisatsioonidel võimalik ellu viia oma ühiskondlikke eesmärke, aidata rohkem abivajajaid. Lisaks paraneb ka SEVi kui katuseorganisatsiooni võimekus, sest saame uusi nõustamisoskusi, mida kasutada tulevikus sotsiaalsete ettevõtete nõustamisel, mh ka tasulise teenusena. Projekt võimaldab aidata korraga mitmel organisatsioonil teha samas valdkonnas arenguhüppe.

 

MTÜ Tapa Lastekaitse Ühing

Ma näen ja ma mäletan, ma teen ja ma oskan

Toetussumma: 6700 eurot

Projekt on vajalik noortele, kellel on huvi tehnikavaldkonna tegevuste vastu. Tehnikaalased ringid on noorte seas populaarsed ning paraku ei jätku tihtipeale kõigile kooliringides kohti. Projekti eesmärgiks on tulevikus tehnikavaldkonnas teadlikumad noored, kes ei kiirusta poodi uusi asju ostma vaid on aktiivsemad pigem vana parandama. Soetades vahendid on noortele tehnikaringi tegevused  kättesaadavad  ka tulevikus ning tekitades noortes  huvi aktiivselt,  põnevalt ja arendavalt  oma vaba aega veeta toetame mitteformaalse õppe olulisust noore inimese elus.

Tänu projekti läbiviimisele on täienenud ja paranenud   noorte tehnikaalaste teadmiste edasiandmine. Suurenenud on mitteformaalse õppe olulisus noore inimese elus ja noortele edasi antud teadmised ja oskused  annavad tulevikus noorele võimaluse valida oma erialaks just tehnikavaldkonda kuuluvaid erialasid. Noortes on tekitatud huvi aktiivse vaba aja veetmise vastu ning vähenenud on niisama olemine/eksisteerimine. Meie projektist saavad kasu nii noored, nende vanemad kui ka kogukond. Kaudselt saab kasu ka ühiskond sest andes edasi teadmisi - oskusi, mis suunavad noored pigem taaskasutama kui uut soetama teeme me keskkonnale suure heateo. Projekti elluviimisesse oleme kaasanud MTÜ Arulageda, kellega koostöö on küll esmakordne kuid oleme kindlad, et see kujuneb mõlemapoolselt meeldivaks.   

 

MTÜ Lapse Huvikaitse Koda

Lapse Huvikaitse Koja üle-riigilise võrgustiku arendamine

Toetussumma: 5955 eurot

Projekti eesmärgiks on saavutada laiapõhine kompetents kõikidel lapsi ja peret puudutavatel teemadel, on oluline võrgustiku enda järjepidev kasv ning samal ajal liikmeskonna võimekuse tugevnemine.  Eestis puudub üleriiklik huvikaitsevõrgustik, kuhu oleks koondunud erinevad laste ja peredega tegelevad organisatsioonid. Lapse Huvikaitse Koja eesmärk on antud tühimik täita. Saavutamaks laiapõhise võrgustiku olemust, on Koja huvikaitselised tegevused lähiaastateks  jagatud laias laastus 3 strateegiliseks suunaks – kvaliteetne asendushooldus, varane märkamine ning pere ja paarisuhte väärtustamine.

Lapse Huvikaitse Koja liikmesorganisatsioonide ja laiema võrgustiku ulatus, kompetents ja mõju loob võimsa jõu tekitamaks muutust. Selleks, et Koda saaks jõulisemalt areneda, muutuda tugevamaks ning olla tõsiseltvõetav partner otsustajate kui ka muude ühenduste hulgas, on vajalik:

•             Koja jätkuv laienemine kogu Eestimaad katvaks võrgustikuks (kaasates väiksemaid kohalikke ühendusi, teenusepakkujaid, kogemustega eksperte ja spetsialiste);

•             Olemasolevate liikmete kompetentsi kasvatamine (seda nii võrgustikutöö, huvikaitselise töö suhtes kui ka nende endi sihtgrupi osas teadmiste suurendamine);

•             Võrgustiku laiem tuntus ühiskonnas, eelkõige läbi veebipõhiste lahenduste täiendamise (koduleht) info kättesaadavuse parandamiseks ja kiirendamiseks

Huvikaitselise võrgustiku arengu osas on olulisel kohal rahvusvaheline koostöö. Lapse Huvikaitse Koda võeti 2013. aasta suvel Eurochildi liikmeks ning rahvusliku partnervõrgustiku kandidaadiks, mille läbi on Koda Eesti poolseks kontaktiks sisendi andmisel Euroopa poliitikate kujundamisel. Projekti käigus viiakse ellu koolitused võrgustiku liikmetele; kord kuus hakatakse välja andma võrgustiku veebipõhist infokirja, kus on kajastatud liikmete tegemised, Eurochildi uudised ning ülevaade aktuaalsetest teemadest; arendatakse võrgustiku kodulehte; korraldatakse liikmekohtumisi ning arendatakse rahvusvahelist koostööd Eurochildiga.

Koja partneriteks antud projektis on liikmed ja laiema huvikaitselise võrgustiku liikmed (põhikirja kohaselt toetajaliikmed). Strateegilisi suundi koordineerivad antud temaatikaga tegelevad Koja liikmed.

 

MTÜ Terve Elustiil

Terved Noored

Toetussumma: 5087 eurot

Projekti tutvustava veebilehe leiad siit.

Projekti eesmärgiks on tõsta 2014. aasta oktoobris tegevust alustanud MTÜ Terve Elustiil suutlikkust kujundada Eesti noorte seas tervislikke harjumusi ja eluviise ning suurendada seeläbi  ühiskonna jätkusuutlikkust ja arenemisvõimet. Kahel arenguseminaril töötab meeskond välja ühingu pikemaajalised tegevuskavad ning ärimudeli oma teenuste pakkumiseks ning omandab noorte koolitamiseks vajalikud oskused. Noored, nende vanemad ja õpetajad kaasatakse sihtrühma probleemide ja vajaduste väljaselgitamisse ning uudsete lahenduste leidmisse. Ühing töötab välja koolitusteenuse ning testib seda kahel noortele mõeldud koolitusel Tartus, kogudes osalejatelt tagasisidet ja soovitusi. Projekti tulemusena on MTÜ Terve Elustiil valmis pakkuma tervislike eluviiside teemalisi koolitusi Eesti koolide üheksandate klasside õpilastele.

 

MTÜ Oleme Sinuga Koos

Professionaalne edu

Toetussumma: 5233 eurot

Projekti tutvustava veebilehe leiad siit.

Antud projekt on vajalik selleks, et anda MTÜ-le Oleme Sinuga Koos võimalus saavutada finantsiline sõltumatus. Projekti eesmärkideks on:

1. Uute teadmiste, oskuste ja inimeste kaasamine kolmanda sektori tegemistesse;

2. Tegevused ühingu finantssuutlikkuse tõstmiseks;

3. Koolitustegevused organisatsiooni professionaalsuse tõstmiseks.

Projekti sihtrühmaks on Narva 6. Kooli õpetajad, Narva Laste Loomemaja õpetajad ja Narva lasteaedade õpetajad. Projekti olulisemad tegevused on MTÜ liikmete koolitus, õpetajate diagnostika ja korrektsioonitöö ning meelespea koostamine õpetajatele.

Projekti jooksul saavutatakse:  

1. Organisatsiooni tulude kasv;

2. MTÜ Oleme Sinuga Koos liikmed tõstavad oma kvalifikatsiooni;

3. Laieneb MTÜ Oleme Sinuga Koos poolt pakutavate teenuste valik;

4. Kasvab MTÜ Oleme Sinuga Koos klientide arv.

 

Eesti Suurperede Abistamise Selts

Eesti Suurperede Abistamise Seltsi tegevusvõimekuse tõstmine

Toetussumma: 6341 eurot

 Projekti tutvustava veebilehe leiad siit.

 Projekti eesmärgiks on tõsta Eesti Suurperede Abistamise Seltsi (ESAS) tegevusvõimekust suurperede toetamisel.  Projekti tulemusel omandab ESAS põhjalikke teadmisi oma sihtgrupi vajadustest ja omab suurenenud võimekust  nende murekohtade lahendamisel, lähtudes pere individuaalsetest vajadustest ning  pakkudes neile abi valdkondades, mis ei ole seni teiste sama sihtgrupiga tegelevate ühenduste prioriteetidena määratletud. Projekti sihtgrupiks on pered , kus kasvab 7 või enam last. Sotsiaalministeeriumi andmetel on neid Eestis ca 140, kus kasvab 1150 last. Projekti käigus kaardistatakse perede vajadused, analüüsitakse abi saamise võimaluste erinevaid allikaid ja keskendutakse toetuse pakkumisel nendele murekohtadele, mida teised ühendused ei toeta. Organisatsiooni finantsvõimekuse tõstmiseks koostatakse tegevuskava ja annetuste kogumise kava aastateks 2016-2020 ning uuendatakse annetajasõbralikumaks ESAS-i veebileht. Projekti tulemusel kasvab ESAS-i annetajate arv ning sellest tulenevalt kogutud finantsvahendite hulk, mida saab kasutada ESAS-i sihtgrupi toetamisel nendelt endilt saadud sisendite põhjal, mis  tagab kõige vajalikuma abi.