Home

Kiri põhiseaduskomisjonile: Rahvakogu ettepanekuid tuleks arutada avatud istungutel

20.05.2013

Viis Rahvakogu korraldamises osalenud vabaühendust – Avatud Eesti Fond, e-Riigi Akadeemia, Eesti Koostöö Kogu, poliitikauuringute keskus Praxis ja vabaühenduste liit EMSL - saatsid Riigikogu põhiseaduskomisjonile kirja, kus kutsusid üles arutama Rahvakogust tulnud ettepanekuid avatud istungitel kõigi soovijate osavõtul.

Lugupeetav põhiseaduskomisjon
  

Tervitame teie esmaspäevast otsust määrata ajakava, millal Rahvakogu ettepanekud peaksid jõudma tulemusteni seadusemuudatustena. Selge ajakava annab avalikkusele kindlust, et teemad, millega Rahvakogus töötas üle paari tuhande inimese, ei jää soiku. Ka võimaldab see huvilistel plaanida aega, hoidmaks end toimuvaga kursis ja rääkimaks soovi korral kaasa. See omakorda on eeltingimuseks, et menetlusprotsess saaks olla võimalikult hea ja kaasav.
 
  

Rahvakogus ja ka enne seda on korduvalt tõstatatud küsimus Riigikogu komisjonides toimuvate arutelude avatusest. Kutsume põhiseaduskomisjoni üles näitama siin eeskuju ning 

1) arutama Rahvakogu kaudu laekunud ettepanekuid avatud istungitel, kus saaksid külalistena (ja võimalusel ka veebiülekande vahendusel) osaleda kõik soovijad;

2) koostama istungitest põhjalikud sisulised protokollid, mis fikseeriks lisaks otsusele arutluskäigu, et ka istungil mitte osalenud huvilistel oleks võimalik tutvuda komisjoni seisukohani viinud poolt- ja vastuargumentidega ning arutelu järgmistes etappides neid vajadusel täiendada.  

Usume, et nende ettepanekute järgimine aitab tagada niihästi võimalikult mitmekülgse asjakohase info jõudmise parlamendi aruteludesse kui ka nende tulemusena tehtavate otsuste parema kvaliteedi ja mõistmise avalikkuse poolt. Loodame, et saadav kogemus julgustab ka teisi Riigikogu komisjone oma tööd avatumalt korraldama.  

Vastuväitena komisjonide töö suuremale avatusele on kõlanud, et see toob kaasa arutelude liikumise n-ö tagatubadesse, sest väidetavalt ei saavat Riigikogu liikmed kõiki olulisi argumente avalikkusega jagada. Arvame, et see ei ole paratamatu, vaid sõltub eelkõige parlamendi liikmete tahtest. Ka Rahvakogu protsess näitas, et seadusandjalt ei oodata ilmtingimata lihtsakoelisi ja populaarseid otsuseid, vaid faktidele tuginevaid läbimõeldud ja põhjendatud argumente ning dialoogi pidamise valmidust, veendumaks, et võimalikest lahendustest valiti parimad. On arusaadav, et aeg-ajalt võib istungitel kõlada informatsiooni, mille avalikustamine võiks kahjustada riigi huve ning siis peab komisjonidele jääma võimalus kuulutada need arutelud kinnisteks, ent see peaks olema erand, mitte reegel.
 
  

Kinnitame omalt poolt valmidust Rahvakogu küsimuste aruteludes aktiivselt osaleda ning aidata kõigiti kaasa läbimõeldud ning heade otsuste tegemisele.  

Heade soovidega  

Annika Uudelepp, poliitikauuringute keskus Praxis 
Liia Hänni, e-Riigi Akadeemia
Mall Hellam, Avatud Eesti Fond
Olari Koppel, Eesti Koostöö Kogu
Urmo Kübar, vabaühenduste liit EMSL

Avatud Eesti Fond (AEF) on heategevuslik valitsusväline sihtasutus, mis arendab avatud ühiskonda Eestis ja mujal.