Meist

Strateegia 2024-2027

Avatud Eesti Fondi strateegia aastatel 2024 -2027

Avatud Eesti Fond (AEF) on avalikes huvides tegutsev sihtasutus, mis asutati 19. aprillil 1990. aastal eesmärgiga  aidata kaasa avatud ühiskonna arengule. Enam kui 30 aasta jooksul on fondi tegevussuunad ulatunud haridusuuendusest kodanikuühiskonna tugevdamise ja avatud valitsemiseni.

Viimaste aastate üheks mõjukamaks AEF-i väljundiks on Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra toetustel tegutseva Aktiivsete Kodanike Fondi tegevuse korraldaminekoos Vabaühenduste Liiduga. Tuge on saanud sajad algatused, mis aitavad tõsta kodanikuaktiivsust, tugevdada osalusdemokraatiat, kaitsta inimõigusi ning kasvatada haavatavate rühmade mõjujõudu. Oleme jätkanud oluliste algatuste elushoidmist ning loonud uusi. Korraldame iga-aastaseid Avatud Ühiskonna Foorumeid, anname välja avatud ühiskonna edendajate Koosmeele preemiat, pea 10 aastat oleme läbi viinud Arvamusfestivali arutelusid, Vabaduse Häälte vestlussarjaga hoiame kätt pulsil idapool toimuva kajastamisel ning liigume edasi Valgevene ja Venemaa vaba meedia toetamisega.

Visioon

Avatud demokraatlikühiskond, kus võim on hajutatud ja mis tagab inimõigused, neist tähtsamatena sõnavabaduse ja isiklik puutumatuse. Sellises ühiskonnas toimub avalik arutelu ühiskonna paremaks muutmise nimel ning ettepanekud parandusteks on esitatud  tõenduspõhiselt.  Avalikud arutelud  viiakse läbi  viisil, et  selles  saaksid kaasa rääkida kõik ühiskonnaliikmed. Sellises ühiskonnas on poliitikakujundamine vaba demagoogiast ja religioossetest dogmadest, selles  väärtustatakse säästvat ja kestlikku elukeskkonda, inimõigusi ja osalusdemokraatiat ning  kodanikuühiskonda kui sotsiaalse kapitali loojat.

Väärtused

Fondi  eesmärkide  läbivateks väärtusteks on inimväärikus, vabadus, demokraatia, õigusriik ja inimõiguste, kaasa arvatud vähemuste õiguste austamine.

Missioon

Avatud Eesti Fondi missioon on aidata kaasa elujõulise demokraatia arengule, mis eeldab valitsuse vastutust oma kodanike ees. Selle saavutamiseks viime ellu kodanikuühiskonda  võimestavaid ettevõtmisi, mis suurendavad otsustusprotsesside avatust ja demokraatlikkust, ergutavad sisukat ja kaasavat dialoogi ühiskonnas, edendavad sõnavabadust ning kujundavad kestlikku elukeskkonda.

Kuidas me töötame?

Strateegiliste tegevussuundade raames AEF algatab ja toetab  projekte, mis aitavad vabaühendustel, rohujuureliikumistel, sõltumatutel võrgustikel ja vähemate võimalustega ühiskonnagruppidel teha oma häält kuuldavaks, edendada avatud valitsemist ning osaleda tulemuslikult poliitikaprotsessides ja - aruteludes. Fondi tegevuses on kesksel kohal vabakonna huvikaitse ning  vabaühenduste võimestamine.

Teeme rahvusvahelist koostööd nii Euroopa tasandil kui  laiemalt ning  vahetame kogemusi demokraatliku siirde teel olevate kodanikuühiskondade ja riikidega. Erilist tähelepanu pöörame all on  Euroopa Liidu ida- ja lõunanaabritele, toetame Ukrainat, võimetame Venemaa ja teiste autoritaarsete rezhiimide vabaühendusi  ning tõstame esile põlisrahvaste rahvuslikku eneseteadvust

Strateegilised suunad 2024 – 2027

Aastatel 2024 – 2027 on AEF-i prioriteediks on tõsta vabakonna kui ühiskonda siduva jõu vastupidavust ning tugevdada selle rolli osalusdemokraatia, kodanikuaktiivsuse ja inimõiguste edendamises, samuti haavatavate rühmade võimestamises.

AEF-i tegevused hõlmavad  järgmisi valdkondi:

  • kodanikuaktiivsus, vabatahtlik tegevus ja ühiskondlikus elus osalemine; huvikaitse ja kodanikuteadlikkuse edendamine; kodanike kaasamine muutuste elluviimisel ning kodanikuühenduste tegevust soosiva keskkonna arendamine;
  • kaasarääkimine avaliku poliitika ja avatud valitsemise kujundamises ja otsuste langetamises ning uute kaasavate ja läbipaistvate demokraatiamudelite väljatöötamine ja rakendamine;
  • väljendusvabaduse ja vaba meedia kaitse, kaasatud ja informeeritud kodanikkond,  argumenteeritud avaliku arutelu ja hea väitluskultuuri edendamine;
  • teadlikkuse ja võimekuse kasvatamine säästva ja kestliku elukeskkonna teemadel, sh kliimamuutused ja nendega kohanemine.

Koostöö

Teeme koostööd erinevate organisatsioonidega, sh mõttekodade, vabaühenduste , kodanikuliikumiste, fondide, sotsiaalsete ettevõtete, ülikoolide  ja avaliku võimuga. AEF on Eesti vabaühenduste liidu EMSL/VÜL asutajaliige, Euroopa Filantroopia Assotsiatsiooni Philea ja üle-euroopalise  kodanikuühenduste võrgustiku European Citizen Action Service liige. AEF on piiriülest filantroopiat edendava võrgustiku Transnational Giving Europe'i esindaja Eestis, samuti globaalse valitsustevahelise ühenduse Community of Democracies Eesti kodanikuühiskonna teabepunkt.

Fondi tegevuse toetusallikate hulgas on kodanikud, sihtasutused, ettevõtted, Euroopa Liidu programmid ja valitsustevahelised ja valitsusorganisatsioonid, rahvusvahelised fondid, Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) riikide programmid, omavalitsuste rahastused, samuti annetused üksikisikutelt. Avatud Eesti Fondi peamised rahastajad ja koostööpartnerid on olnud Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra toetuste Aktiivsete Kodanike Fond,  OSF (Open Society Foundations) , NED (National Endowment for Democracy), EED (European Endowment for Democracy) jpt.

Juhtimine

Avatud Eesti Fondi juhib nõukogu, kuhu kuuluvad erinevate AEFi tegevustega haakuvate valdkondade asjatundjad. Nõukogu liikmed valitakse 4 aastaks ning uued liikmed võetakse vastu nõukogu konsensusega. Muudel juhtudel teeb nõukogu otsuseid lihthäälteenamusega. Nõukogu kinnitab, juhatusega konsulteerides, fondi strateegia ning otsustab fondi programmi, juhtimis-, valitsemis-, investeerimis- ja toetuspoliitika üle.  Strateegia ja nõukogu suuniste elluviimise eest vastutab juhatus, kes korraldab koos töötajatega fondi igapäevategevust.

Kommunikatsioon ja infovahetus

Fond teeb koostööd trüki-, online- ja ringhäälingumeediaga. Anname elektroonselt välja aastaraamatuid, iganädalast uudiskirja, toodame audiovisuaalseid materjale, edastame teavet veebilehe ja sotsiaalmeedia kaudu.

Olulised põhimõtted

AEF lähtub oma tegevuses vabaühenduste eetikakoodeksist. Fondi töötajad ja esindajad peavad käituma ausalt ja eetiliselt nii suhetes üksteisega kui ka projektide läbiviijate, toetusesaajate, partnerite, teenusepakkujate, kogukonnaliikmete ja avalikkusega.

Fondi tegevuses on välistatud igasugune diskrimineerimine päritolu, rahvuse, kodakondsuse, soo, vanuse, poliitilise või usulise kuuluvuse, seksuaalse orientatsiooni, perekonnaseisu, peresuhete, majandusliku või tervisliku seisundi alusel. Fondi eesmärk on kohelda kõiki inimesi lugupidavalt ja edendada positiivset töökeskkonda.

Nõukogu liikmed, töötajad ja eksperdid järgivad huvide konflikti ennetamise põhimõtteid, mille eesmärk on tuvastada, hinnata ja tegeleda mis tahes tegeliku, potentsiaalse või näilise huvide konfliktiga.

Rahaliste vahendite kasutamine

Avatud Eesti Fondi finantsvahendite kasutamine on rangelt kontrollitud vastavalt Sihtasutuste seadusele. Andmed fondi majandustegevuse kohta avaldatakse iga-aastases majandusaasta aruandes. Nõukogu määrab igal aastal sõltumatu audiitori, kes viib kooskõlas tunnustatud auditeerimisstandarditega läbi raamatupidamise aastaaruande auditi ja esitab selle põhjal arvamuse.