Avatud Eesti Fond

Millega me tegeleme?

Avatud Eesti Fondi missioon on aidata kaasa elujõuliste, sidusate ja sallivate demokraatiate arengule, mille valitsused vastutavad oma kodanike ees. Selle saavutamiseks viime ellu algatusi, mis suurendavad avatust otsustusprotsessides, ergutavad sisukat ühiskondlikku dialoogi ning edendavad elujõulist ja kestlikku vabakonda. Seisame väärtuste ja poliitikate ja eest, mis lähtuvad inimõigustest ja kodanikuvabadustest ning algatavad positiivseid ühiskondlikke muutusi.

Oma tegevussuundade raames algatab ja toetab fond projekte, mis aitavad vabaühendustel, rohujuureliikumistel  ja vähemate võimalustega ühiskonnagruppidel osaleda tulemuslikult poliitikaprotsessides ja - aruteludes. Kesksel kohal on huvikaitse toetamine ja vabaühenduste ning nende võrgustike võimestamine. Strateegiliste valdkondade raames viime ellu omaalgatusi ja toetame konkursside raames või võimalusel jooksvalt fondi eesmärkidega haakuvaid projekte.

Avatud Eesti Fond (AEF) on heategevuslik valitsusväline sihtasutus, mis arendab avatud ühiskonda Eestis ja mujal.