Päevakajaline

Avaneb Aktiivsete Kodanike Fondi viimane taotlusvoor

Aktiivsete Kodanike Fondi (Active Citizens Fund, ACF) raames kuulutab Avatud Eesti Fond täna välja taotlusvooru Eesti vabaühenduste väikeprojektidele, mille eesmärk on vabakonna suurem võimekus ja jätkusuutlikkus. Taotlusvooru eelarve on EUR 329 860, millest EUR 229 860 on mõeldud üleriigiliselt tegutsevatele vabaühendustele ja EUR 100 000  kohalikul tasandil tegutsevatele vabaühendustele. Ühtlasi on tegemist Aktiivsete Kodanike Fondi viimase avatud taotlusvooruga.

Tegevustoetus on mõeldud neile Eesti vabaühendustele, kelle eesmärkideks on demokraatliku kultuuri ning kodanikuaktiivsuse edendamine, inimõiguste, sotsiaalse õigluse ja võrdse kohtlemise eest seismine ning keskkonna ja kliimamuutuste teemadega tegelemine. Taotletav toetus peab jääma vahemikku 10 000–20 000 EUR, projektiperioodi kestus 12–14 kuud. Projektiga saab alustada märtsist 2023 ning see peab olema lõpetatud 30.aprilliks 2024.

Konkursiga soovitakse edendada vabaühenduste võimekust ja pika-ajalist jätkusuutlikkust eesmärgiga tugevdada vabakonna rolli demokraatlike väärtuste ja praktikate juurutamisel, kodanike kaasamisel poliitikakujundamisse ja koostöö edendamisel era- ja avaliku sektoriga. Samuti toetatakse vabaühenduste suuremat läbipaistvust, võimet kaasata kohalikke kogukondi ja nende huvide eest seista, samuti vabaühenduste rolli teadvustamist ühiskondlike muutuste läbiviimisel.

Konkursile on oodatud erinevad vabaühenduste tegutsemisvõimekust edendavad projektid. Oodatud on nii omavahelist koostööd ning organisatsioonikultuuri tugevdavad projektid, kui üldiselt tegevuse läbipaistvust ning vastutustundlikkust arendavad projektid, aga ka uusi teadmisi, oskusi ning inimesi vabakonda kaasavad tegevused.

Kodanikuühiskonna toetamine on Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) toetuste 2014–2021 rahastusperioodil üks kesksetest prioriteetidest. Programmi rahastavad Island, Liechtenstein ja Norra viieteistkümnes Euroopa Liidu riigis – nii Kesk- ja Lõuna-Euroopas kui ka Baltikumis. Aktiivsete Kodanike Fond (ingl Active Citizens Fund, ACF) on asutatud eelissektori „Kultuur, kodanikuühiskond, hea valitsemistava ning põhiõigused ja -vabadused“ raames. Tegemist on ühega viiest valdkonnast, mille rahastamises on doonorriigid ja Euroopa Liit kokku leppinud. Fondi abil panustatakse EMP ja Norra toetuste üldeesmärkide saavutamisse, et vähendada majanduslikku ja sotsiaalset ebavõrdsust ning tugevdada kahepoolseid suhteid doonorriikide ja toetusesaajate vahel.

Kõiki Aktiivsete Kodanike Fondi toetusi Eestis vahendab Avatud Eesti Fond koostöös Vabaühenduste Liiduga. Avatud Eesti Fondi juhataja Mall Hellami sõnul on vabaühenduste toetamine tänases maailma olukorras eriti oluline. “Aktiivne vabakond on terve, demokraatliku ühiskonna üks alustalasid. Aktiivsete Kodanike Fondi kaudu pakutud taotlusvõimalus annab vabaühendustele ühest küljest võimaluse keskenduda oma arenguvajadustele, ja see omakorda tugevdab vabakonda ning ühiskonda tervikuna.”

Eelmises taotlusvoorus toetuse leidnud vabaühenduste projektidega saate lähemalt tutvuda siin.

Taotlusvooru kuulutuse ning kõigi vajalike dokumentidega saab tutvuda Aktiivsete Kodanike Fondi kodulehel www.acf.ee  Taotluste esitamise tähtaeg on 4. detsember 2022, kell 23:59 Eesti aja järgi. 

Lisainformatsioon:

 

Ksenia Gutnitšenko

Avatud Eesti Fond

Tel. + 372 5556 3398

ksenia@oef.org.ee