Home

Koos tegutsemine muudab koolielu huvitavamaks

02.03.2006

Avatud Eesti Fondi Balti-Ameerika Partnerlusprogramm kuulutab välja konkursi, mille eesmärgiks on muuta koolielu huvitavamaks ning pakkuda õpilastele vabatahtlikuna tegutsemise kogemust. Koolide ja kodanikeühenduste koostöö kaudu suurendatakse kooli rolli kohaliku elu keskusena ning panustatakse koolielu mitmekesistamisesse.

“Toetuse määramisel on oluline, et erinevad osapooled tegutseks koos”, ütles Balti-Ameerika Partnerlusprogrammi (BAPP) kodanikuhariduse koordinaator Annika Remmel. “Eelmisel aastal näiteks soovisid Orava Põhikooli õpilased koostöös Orava Rahvakultuuri Seltsiga luua oma vallas avaliku noortekeskuse. Kõik tegevused olid algusest peale noorte endi algatatud ja läbi viidud, tegutseti koos vallarahvaga”, tõi Remmel näite. Remmel rõhutas, et projektid peavad omama praktilist väljundit ning olema suunatud püsivate muutuste elluviimiseks kohalikul tasandil.

Rahastatakse projekte, mida viivad koos läbi koolid ja kodanikeühendused. Projekti elluviimises peavad kaasatud olema õpilasomavalitsuste liikmed, õpetajad, kooli juhtkond, hoolekogu liikmed, aktiivsed lapsevanemad ja õpilased ning kodanikeühenduse esindajad.

Taotletava toetuse ülempiiriks on 15 000 krooni ning konkursi kogueelarve on 200 000 Eesti krooni. Projektide esitamise tähtaeg on 28. aprill 2006 ja kandideerima on oodatud nii koolid kui kodanikeühendused.

BAPP kodanikuhariduse programmi pikaajalisteks eesmärkideks on suurendada noorte huvi ühiskonnaelu vastu ja edendada oskusi ning teadmisi, mida on aktiivsel ning osaleval kodanikul vaja. Lisaks ollakse partneriks haridusringkondadele ja avalikkusele kodanikuhariduse rolli realiseerimisel demokraatlikus ühiskonnas. Balti-Ameerika Partnerlusprogrammi eesmärk on aidata kaasa kodanikuühiskonna kujunemisele Eestis. Selle tegevust finantseerib Balti-Ameerika Partnerlusfond, mis loodi 1998.a. Ameerika Ühendriikide Rahvusvahelise Abi Agentuuri (USAID) ja Avatud Ühiskonna Instituudi poolt. Eestis koordineerib Balti-Ameerika Partnerlusprogrammi tegevust Avatud Eesti Fond.

Lisainfot konkursi kohta leiab kodanikuhariduse veebilehelt www.bapp.ee/kodanikuharidus. Lisaks mainitule on Balti-Ameerika Partnerlusprogramm kuulutanud välja veel mitmeid konkursse ja toetusprogramme: ideekonkursi kodanikuühenduste eestkosteprojektidele, kodanikualgatuse toetusprogrammi ning konkursi osavõtuks kodanikualgatuse maailmaühenduse CIVICUS aastakonverentsist Glasgow`s. Kõikide konkursside kohta saab täpsemat teavet www.bapp.ee  

Lisainformatsioon:
Annika Remmel
Kodanikuhariduse koordinaator
Balti-Ameerika Partnerlusprogramm
Avatud Eesti Fond
6 313 791
aremmel@oef.org.ee  
www.bapp.ee  
www.oef.org.ee  

Liisa Past
meediajuht
Avatud Eesti Fond
6313791
liisa@oef.org.ee  
www.oef.org.ee

Avatud Eesti Fond (AEF) on heategevuslik valitsusväline sihtasutus, mis arendab avatud ühiskonda Eestis ja mujal.