Home

Raport näitab demokraatia tugevaid ning nõrku külgi

14.03.2006

Tallinn 14.03.06 – Täna avaldatud Eesti Avatud Ühiskonna Instituudi raport “Demokraatia ja rahvuslikud huvid” kinnitab, et Eestis demokraatia töötab, kuid tuleb ette ka kitsaskohti. Läbi viidud ekspertküsitlus näitas, et poliitikute ning sotsiaalteadlaste nägemus probleemidest lahkneb mitmes küsimuses.

Raporti üks kaasautoreid Iris Pettai ütles esitlusel, et Eesti on endistest ning praegustest siirderiikidest, kellega meid reeglina kõrvutatakse, üks demokraatlikumaid. Võrreldes Lääne-Euroopa ühiskondadega on meil veel arenemisruumi.

Uuringu ekspertküsitlusele vastanud poliitikud ja sotsiaalteadlased tõid Eestit demokraatia vaatepunktist hinnates positiivsena välja, et valimised on ausad ja demokraatlikud, usuliste ning rassiliste vähemuste õigused on tagatud ja Eesti ühiskond liigub suurema tolerantsuse suunas.

Kaks kolmandikku (65%) vastanutest leidsid, et demokraatia edasise arengut takistab aga kodanikeühiskonna nõrkus. Pea sama paljud pidasid kriitiliseks ka sotsiaalsest kihistumisest tekkivaid pingeid ning äri ja poliitika põimumist.

Küsitlusele vastanud poliitikute jaoks on kriitiline demokraatia takistus meedia poliitiline kallutatus (pidas oluliseks 56% vastanud poliitikutest) samas kui sotsiaalteadlased ei näe selles probleemi. Seega on eelkõige poliitikud kriitilised meedia suhtes ja peavad ajakirjandust poliitiliselt mõjutatavaks. Ka raporti esitlusel viibinud riigikogu liikmed soovitasid meedia kallutatuse probleemiga sügavamalt tegeleda.

Samas leidsid ekspertküsitlusest osa võtnud sotsiaalteadlased, et demokraatia arengut takistavad poliitikute ebaeetiline käitumine ning selge visiooni puudumine Eesti tulevikuarengutest.

Lisaks ekspertküsitlustele annavad raportis demokraatia toimimisele Eestis hinnangu mitmed spetsialistid. Politoloog Raivo Vetik vaatleb identiteedi kujundamist ning selle mõjusid rahvuslikele huvidele. Töögrupi juht sotsiloog Ivi Proos analüüsib ühiskonda aga läbi toimuvate dialoogide. Filosoof Ülo Kaevats uurib arengustrateegiat “Säästev Eesti 21” ning koos Tiina Raitviiriga annab hinnangu ka kohalike omavalitsuste valimistele. Sotsioloog Juhan Kivirähk keskendub avaliku arvamuse ning riigivõimu usaldusväärsuse suhetele ja Iiris Pettai hindab soolist võrdõiguslikkust.

Raport on esimene katse anda hinnang demokraatia kvaliteedile Eestis. Selle sihiks on analüüsida ühiskonna tagasipeegeldusi poliitilistele otsustele ja hinnata demokraatia arengut 2005. aastal. Raport vastab küsimusele, kas Eesti on hästi valitsetud riik ja millistes valdkondades on demokraatia toimimine häiritud.

Avatud Eesti Fond on pidevalt ja aktiivselt panustanud Eesti ühiskonna uuringutesse ning poliitikate analüüsi. Projekt sai teoks sotsiaalteadlaste ning Avatud Eesti Fondi koostöös.

Raporti lühiversioon on saadaval siin ning täispikkuses tekst valmib nädala pärast.

Lisainfo:
Töörühma juht Ivi Proos
Eesti Avatud Ühiskonna Instituut
5155122
ivi.proos@online.ee  

Liisa Past
Meediajuht
Avatud Eesti Fond
6313791
liisa@oef.org.ee  
www.oef.org.ee

Avatud Eesti Fond (AEF) on heategevuslik valitsusväline sihtasutus, mis arendab avatud ühiskonda Eestis ja mujal.