Meist

Strateegia 2021-2023

Avatud Eesti Fond (AEF) on avalikes huvides tegutsev sihtasutus, mis asutati 19. aprillil 1990. aastal investori ja filantroobi George Sorosi toel. AEF teeb koostööd globaalse avatud ühiskonna toetusfondide võrgustikuga Open Society Foundations, mille Soros lõi 1984. aastal, et edendada avatud ühiskonna väärtusi ja toetada demokraatiat.

AEFi peamine eesmärk on aidata kaasa avatud ühiskonna arengule Eestis ja teistes riikides. Enam kui 20 aasta jooksul on fondi tegevussuunad ulatunud haridusuuendusest moodsa kunsti ja õigusreformini. Täna oleme keskendunud elujõulisele ja kestlikule vabakonnale ning sotsiaalsele sidususele.

Töötame sellise ühiskonna nimel, mis põhineb osalusdemokraatia ja kodanikuühiskonna põhimõtetel, sotsiaalsel õiglusel, erinevuste austamisel, sallivusel ning võrdsetel võimalustel otsustusprotsessides. Selle saavutamiseks kujundame ise ning toetame ka teiste vabaühenduste ja võrgustike algatusi. Samuti vahetame kogemusi demokraatliku siirde teel olevate riikidega ja teeme piiriülest koostööd nii Euroopa tasandil kui ka laiemalt.

Missioon

Avatud Eesti Fondi missioon on aidata kaasa elujõuliste, sidusate ja sallivate demokraatiate arengule, mille valitsused vastutavad oma kodanike ees. Selle saavutamiseks viime ellu algatusi, mis suurendavad avatust otsustusprotsessides, ergutavad sisukat ühiskondlikku dialoogi ning edendavad elujõulist ja kestlikku vabakonda. Seisame väärtuste ja poliitikate ja eest, mis lähtuvad inimõigustest ja kodanikuvabadustest ning algatavad positiivseid ühiskondlikke muutusi.

Aastatel 2021 – 2023 keskendub AEF oma tegevuses kahele põhisuunale:

1. Elujõuline ja kestlik vabakond

Valdkonna märksõnadeks on: 

  • kodanikuruumi tugevdamine ja vabaühenduste võimestamine  
  • vabaühenduste tegutsemis- ja eestkostevõimekuse, jätkusuutlikkuse edendamine ning kodanikuaktiivsuse tõstmine 
  • uute demokraatia toimimise mudelite arendamine
  • avatud, läbipaistev ja vastutustundlik valitsemine

2. Sotsiaalne sidusus

Suuna eesmärgiks on edendada arutelu-  ja koostöövorme, mille keskmes on:

  • pühendumus  demokraatlikele väärtustele ja  praktikatele
  • avatud, salliva ning vähemusi väärtustava ühiskonna edendamine
  • võitlus diskrimineerimise, eelarvamuste, sallimatuse ja võõravihaga
  • avalikkuse parem teadlikkus inimõigustest ja kodanikuvabadustest 

Oma tegevussuundade raames algatab ja toetab fond projekte, mis aitavad vabaühendustel, rohujuureliikumistel  ja vähemate võimalustega ühiskonnagruppidel osaleda tulemuslikult poliitikaprotsessides ja - aruteludes. Kesksel kohal on huvikaitse toetamine ja vabaühenduste ning nende võrgustike võimestamine. Strateegiliste valdkondade raames viime ellu omaalgatusi ja toetame fondi eesmärkidega haakuvaid projekte.

Kuidas me töötame?

Strateegiliste tegevussuundade raames algatab ja toetab fond uuenduslikke projekte, mis aitavad vabaühendustel, rohujuureliikumistel, sõltumatutel võrgustikel ja vähemate võimalustega ühiskonnagruppidel edendada avatud ja läbipaistvat valitsemist ning osaleda tulemuslikult poliitikaprotsessides ja -aruteludes. Meie tegevuses on kesksel kohal huvikaitse toetamine ning erinevate valitsusväliste võrgustike võimekuse tõstmine.

Juhtimine

Avatud Eesti Fondi juhib kuni 11-liikmeline nõukogu, kuhu kuuluvad erinevate AEFi tegevustega haakuvate valdkondade asjatundjad. Nõukogu liikmed valitakse 4 aastaks ning uued liikmed võetakse vastu nõukogu konsensusega. Muudel juhtudel teeb nõukogu otsuseid poolthäälteenamusega. Nõukogu seab fondi strateegilisi suundi ning otsustab fondi programmi-, juhtimis-, valitsemis-, investeerimis- ja toetuspoliitika üle. Nõukogu kiidab heaks ka kõik fondi väljaantavad toetused.

Strateegia ja nõukogu suuniste elluviimise eest vastutab juhatus, kes korraldab koos töötajatega fondi igapäevategevust.

Koostöö

Oma mõju laiendamiseks teeme koostööd erinevate organisatsioonidega, sh mõttekodade, seltside, kodanikuliikumiste, fondide, sotsiaalsete ettevõtete ja avaliku võimuga. AEF on Vabaühenduste Liidu asutajaliige ja üle-euroopalise fondide katusorganisatsiooni European Foundation Centre nõukogu liige. AEF on ka rahvusvahelist filantroopiat edendava võrgustiku Transnational Giving Europe'i esindaja Eestis.

Fondi kontor asub Tallinnas ja fond tegutseb nii Eestis kui ka Euroopa ja rahvusvahelisel tasandil. Erilise tähelepanu all on Euroopa Liidu idanaabrid, Venemaa ja teised tärkava kodanikuühiskonnaga riigid.

Kommunikatsioon ja infovahetus

Fond teeb koostööd trüki-, online- ja ringhäälingumeediaga. Anname elektroonselt välja aastaraamatuid, iganädalast uudiskirja, toodame audiovisuaalseid materjale, edastame teavet veebilehe ja sotsiaalmeedia kanalite kaudu.

Olulised põhimõtted

AEF lähtub oma tegevuses vabaühenduste eetikakoodeksist. Fondi töötajad ja esindajad peavad käituma ausalt ja eetiliselt nii suhetes üksteisega kui ka stipendiaatide, partnerite, teenusepakkujate, kogukonnaliikmete ja avalikkusega.

Fondi tegevuses on välistatud igasugune diskrimineerimine päritolu, rahvuse, kodakondsuse, soo, vanuse, poliitilise või usulise kuuluvuse, seksuaalse orientatsiooni, perekonnaseisu, peresuhete, majandusliku või tervisliku seisundi alusel. Fondi eesmärk on kohelda kõiki inimesi austusega ja edendada positiivset töökeskkonda.

Nõukogu liikmed, töötajad ja eksperdid järgivad huvide konflikti ennetamise põhimõtteid, mille eesmärk on tuvastada, hinnata ja tegeleda mis tahes tegeliku, potentsiaalse või näilise huvide konfliktiga.

Finantspoliitika

Avatud Eesti Fondi finantsvahendite kasutamine on rangelt kontrollitud. Lõppvastutus AEFi eelarve ja vahendite kasutamise eest lasub nõukogul, andmed fondi majandustegevuse kohta avaldatakse iga-aastases majandusaasta aruandes. Nõukogu määrab igal aastal sõltumatu audiitori, kes viib kooskõlas tunnustatud auditeerimisstandarditega läbi raamatupidamise aastaaruande auditi ja esitab selle põhjal arvamuse.